Sposób realizacji gwarancji: DOOR TO DOOR.*

 

 1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie na terenie RP przez serwis centralny Eldom w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia do zakładu serwisowego.
 1. Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i użytkowanie sprzętu zgodnie z tą instrukcją.
 1. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez zakład serwisowy czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją.
  Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, zainstalowanie, sprawdzenie działania, konserwacja itp.

 2. Gwarancją nie są objęte:
  - elementy szklane (np. dzbanki, talerze), sznury połączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie i akumulatory, elementy eksploatacyjne np. filtry;
  - uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcia w sieci, używanie niezgodnie z instrukcją obsługi materiałów eksploatacyjnych, przedmioty obce, które dostały się do wewnątrz sprzętu, korozja, pyły itp.);
  - uszkodzenia powstałe na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru;
  - uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie lub wynikłe z użytkowania niezgodnego z instrukcją;
  - celowego uszkodzenia sprzętu;
  - czynności konserwacyjne: wymiana filtrów, czyszczenie, odkamienianie sprzętu, wymiana części posiadających określoną żywotność (bezpieczniki, żarówki, noże).
 1. Reklamującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:
  a) w okresie gwarancji zakład usługowy dokona 4 napraw, a sprzęt będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
  b) zakład stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,
  c) naprawa nie jest wykonana w terminie w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym na piśmie z reklamującym.

      5.a Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi zakład.

      5.b Reklamujący udostępnia zakładowi towar podlegający naprawie lub wymianie.
            Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

      5.c Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

 1. Faktyczną datę naprawy gwarancyjnej zakład serwisowy poświadcza w karcie gwarancyjnej.
 1. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez użytkownika ważnej karty gwarancyjnej dołączonej do produktu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji i dowodem zakupu. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we własnym zakresie powoduje utratę gwarancji. Karta gwarancyjna bez dołączonego dowodu zakupu oraz wpisanej daty sprzedaży i czytelnego stempla sklepu jest nieważna.
 1. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.

 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż i odpowiedzialność producenta/sprzedawcy za towar.


*Gwarancja DOOR TO DOOR

W przypadku usterki urządzenie można wysłać na koszt gwaranta – sposób wysyłki przedstawiony na stronie:

https://www.eldom.eu/wsparcie/pomoc/jak-nalezy-wysylac-uszkodzony-sprzet-do-centrali-serwisowej

Informacje o wysyłce można także uzyskać pod nr telefonu 32 253 04 13 oraz mailowo: serwis@eldom.eu

 

Eldom Sp. z o.o.

Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice, POLAND

tel: 32 255-33-40, fax: 32 253-04-12

serwis@eldom.eu