WARUNKI GWARANCJI

01.01.2023

 

 1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie przez wymienione w załączniku zakłady serwisowe na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia do zakładu serwisowego.
 1. Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i użytkowanie sprzętu zgodnie z tą instrukcją.
 1. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez zakład serwisowy czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją.
  Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie, sprawdzenie działania itp.
 1. Gwarancją nie są objęte:
 • elementy szklane (np. dzbanki, talerze), sznury połączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie, akumulatory, elementy eksploatacyjne np. filtry;
 • lampy grzejne (kwarcowe, halogenowe);
 • uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcia w sieci, używanie niezgodnie z instrukcją obsługi materiałów eksploatacyjnych, przedmioty obce, które dostały się do wewnątrz sprzętu, korozja, pyły itp.);
 • uszkodzenia powstałe na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru;
 • uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie lub wynikłe z użytkowania niezgodnego z instrukcją;
 • celowego uszkodzenia sprzętu;
 • czynności konserwacyjne: wymiana filtrów, czyszczenie, odkamienianie sprzętu, wymiana części posiadających określoną żywotność (bezpieczniki, żarówki).
 1. Reklamującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:
  a) w okresie gwarancji zakład usługowy dokona 4 napraw, a sprzęt będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
  b) zakład stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe,
  c) naprawa nie jest wykonana w terminie określonym w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym na piśmie z reklamującym.

      5a. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów,
            ponosi zakład.

      5b. Reklamujący udostępnia zakładowi towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta
            towar na swój koszt.

      5c. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

 1. Do przyjęcia reklamacji wykonania naprawy gwarancyjnej upoważnione są zakłady wymienione w załączniku.
 1. Faktyczną datę naprawy gwarancyjnej zakład serwisowy poświadcza w karcie gwarancyjnej.
 2. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez użytkownika ważnej karty gwarancyjnej znajdującej się na opakowaniu produktu lub w instrukcji obsługi wraz z niniejszymi warunkami gwarancji i dowodem zakupu. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we własnym zakresie powoduje utratę gwarancji. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, typu, modelu, dołączonego dowodu zakupu, daty i miesiąca sprzedaży oraz czytelnego stempla sklepu jest nieważna.
 1. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w punktach serwisowych, których adresy zamieszczone są w załączniku.
 1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż i odpowiedzialność producenta/sprzedawcy za towar.

 

ELDOM Sp. z o.o.
40-238 Katowice
ul. Pawła Chromika 5a
serwis@eldom.eu
www.eldom.eu

 

Pliki do pobrania:

WARUNKI GWARANCJI 01.01.2023 PDF