Z dniem 25.12.2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nakładająca na producenta m. in. zmianę zapisu w dołączanych do sprzedawanych produktów warunkach gwarancji.


Dotychczasowy zapis:
„Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.”

został zmieniony na:

„Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.”

Do rzeczy sprzedanych przed 25.12.2014 stosuje się przepisy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
Do rzeczy sprzedanych po 25.12.2014 stosuje się przepisy o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Pliki do pobrania:

Warunki gwarancji obowiązujące do 31.12.2022