1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie przez wymienione w załączniku zakłady serwisowe na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia do zakładu serwisowego.
 2. Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i użytkowanie sprzętu zgodnie z tą instrukcją.
 3. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez zakład serwisowy czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie, sprawdzenie działania itp.
 4. Gwarancją nie są objęte:
  • elementy szklane (np. dzbanki, talerze), sznury połączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie, elementy eksploatacyjne np. filtry;
  • uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcia w sieci, używanie niezgodnie z instrukcją obsługi materiałów eksploatacyjnych, przedmioty obce, które dostały się do wewnątrz sprzętu, korozja, pyły itp.);
  • uszkodzenia powstałe na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru;
  • uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie lub wynikłe z użytkowania niezgodnego z instrukcją;
  • celowego uszkodzenia sprzętu;
  • czynności konserwacyjne: wymiana filtrów, czyszczenie, odkamienianie sprzętu, wymiana części posiadających określoną żywotność (bezpieczniki, żarówki, baterie i kumulatory).
 5. Reklamującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:
  • w okresie gwarancji zakład usługowy dokona 4 napraw, a sprzęt będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem
  • zakład stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe
  • naprawa nie jest wykonana w terminie w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym na piśmie z reklamującym
 6. Do przyjęcia reklamacji wykonania naprawy gwarancyjnej upoważnione są zakłady wymienione w załączniku.
 7. Faktyczną datę naprawy gwarancyjnej zakład serwisowy poświadcza w karcie gwarancyjnej.
 8. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez użytkownika ważnej karty gwarancyjnej znajdującej się na opakowaniu produktu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji i dowodem zakupu. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we własnym zakresie powoduje utratę gwarancji. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, typu, modelu, dołączonego dowodu zakupu, daty i miesiąca sprzedaży oraz czytelnego stempla sklepu jest nieważna.
 9. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
 10. Reklamacje należy zgłaszać w punktach serwisowych, których adresy zamieszczone są w załączniku.
 11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.