Klauzula informacyjna RODO

 

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że: Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu eldom.eu jest ELDOM Spółka z o.o., z siedzibą: 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157573 – zwana dalej Spółką.

Dane kontaktowe Spółki – adres e-mail: sklep@eldom.eu

 1. Spółka przetwarza dane osobowe w celach: 
  a)    świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w Portalu eldom.eu, za pośrednictwem strony internetowej eldom.eu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b)    sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
  c)    marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
  d)    rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką i jej realizacji, w tym także uprawnień z tytułu rękojmi/gwarancji, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 4. Odbiorcami danych osobowych będą:
  a) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi portalu eldom.eu oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,
  b) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
  c) podmioty świadczące usługi płatności on-line;
  d) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
  e) organy publiczne, instytucje uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Nazwa Opis Plik
Klauzula Informacyjna RODO.pdf Klauzula Informacyjna RODO Pobierz