Suszarka do włosów IZ8801 IDEAL

Dobra jakość za rozsądną cenę? Idealnie… po prostu IDEAL!

 

Odkryj suszarkę, która przekształci Twoją codzienną rutynę w profesjonalną sesję stylizacji włosów w zaciszu domowym!

Ta suszarka z funkcją jonizacji, nie tylko szybko wysuszy Twoje włosy, ale także zapewni im zdrowy połysk zamykając łuski włosa i eliminując ładunki statyczne.

Wybierz spośród dwóch poziomów siły nadmuchu i trzech poziomów grzania, aby dostosować suszenie do swoich potrzeb. A kiedy potrzebujesz wykończyć i utrwalić fryzurę, postaw ma funkcję chłodnego nadmuchu.

Koncentrator powietrza pozwoli Ci skupić strumień na konkretnych sekcjach włosów, a dyfuzor doskonale sprawdzi się przy podkreślaniu skrętu loków lub nadawaniu fryzurze objętości.

Uchwyt do zawieszenia ułatwia przechowywanie, a zdejmowana osłona wlotu powietrza zapewnia łatwe czyszczenie i dłuższą żywotność urządzenia. Dodatkowo, zabezpieczenie przed przegrzaniem gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.

Wybierz IZ8801 IDEAL, bo Twoja fryzura zasługuje na więcej!

 

    

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • profesjonalna pielęgnacja
 • funkcja jonizacji
 • 2 poziomy siły nadmuchu
 • 3 poziomy grzania
 • funkcja chłodnego nadmuchu
 • koncentrator powietrza
 • dyfuzor
 • uchwyt do zawieszenia
 • zdejmowana osłona wlotu powietrza
 • zabezpieczenie przed przegrzaniem
 • moc: 2000W
 • EAN: 5908277388447

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji. Instrukcję zachować na przyszłość.

 1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu. Nie dopuścić, aby przewód zwisał w miejscu, w którym dziecko może go chwycić. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

 1. Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę, urządzenia różnicowo-prądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania nieprzekraczającym 30mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.

 1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.

 1. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.

 1. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.

 2. Nie używać na wolnym powietrzu.

 3. Gdy urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je od sieci po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone.

 1. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane.

 1. Nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.

 2. Wyłączyć urządzenie przed odłączeniem od sieci oraz montażem i demontażem akcesoriów.

 1. Po zakończeniu pracy zawsze należy odłączyć urządzenie od zasilania.

 2. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.

 1. W czasie pracy urządzenia nie wolno nakrywać, ani w żaden inny sposób blokować otworów wlotu i wylotu powietrza. W przypadku gdy otwory powietrzne zostaną zablokowane, automatycznie zadziała zabezpieczenie przed przegrzaniem. Należy włącznik ustawić w pozycji “0” i odłączyć urządzenie od sieci. Po ochłodzeniu (kilka minut) ponownie można włączyć urządzenie.

 1. Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci.

 2. Nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy ciągłej urządzenia.

 3. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych, gorących powierzchni i wilgoci.

 1. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; informacja w karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.eldom.eu 
  Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.

 1. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.


UWAGA: Przed założeniem lub zdjęciem koncentratora (4) lub dyfuzora (8) należy wyłączyć urządzenie.

UWAGA. Urządzenie tylko do użytku domowego. 
Przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.

 

UWAGA. Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

OSTRZEŻENIE. Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

 

GWARANCJA

Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu.

W przypadku wystąpienia wady lub ujawnienia uszkodzenia sprzętu w okresie gwarancji, sprzęt będzie naprawiony bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do sprzedawcy wraz z dowodem zakupu.

Przesyłka na adres sprzedawcy (wskazany w dokumencie zakupu) powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego opakowania). Przed wysłaniem urządzenia należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Termin naprawy urządzenia, w przypadku dostarczenia go na adres sprzedawcy wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów

Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż i odpowiedzialność producenta/sprzedawcy za towar. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.

Eldom sp. z o.o, tel: 32 253 04 13, e-mail: serwis@eldom.eu

 

 

OPIS OGÓLNY:

 1. Włącznik + przełącznik poziomu nadmuchu
 2. Przełącznik poziomu grzania
 3. Przycisk „zimnego powietrza”
 4. Koncentrator
 5. Zdejmowana osłona wlotu powietrza
 6. Uchwyt do zawieszenia
 7. Przewód zasilający
 8. Dyfuzor

 

DANE TECHNICZNE:

 • moc: 2000W
 • napięcie zasilania: 220-240V~ 50-60Hz

 

PRZEZNACZENIE:

Suszarka IZ8801 przeznaczona jest do suszenia włosów.

 

OBSŁUGA:

 • Przed podłączeniem suszarki do źródła zasilania należy upewnić się, że włącznik (1) ustawiony jest w pozycji „0’’.
 • Po podłączeniu do sieci o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji uruchomić urządzenie włącznikiem (1).

- poz. ‘‘0’’ - suszarka wyłączona

- poz. ‘‘x’’ - słaby nawiew

- poz. ‘‘X’’ - mocny nawiew

 • Temperaturę nawiewu regulujemy przełącznikiem (2):

- poz. ‘‘$’’ - niska temperatura na lekko wilgotne, niezbyt gęste lub krótkie włosy,

- poz. ‘‘$$’’ - średnia temperatura,

- poz. ‘‘$$$’’ - wysoka temperatura, szybkie suszenie mokrych lub gęstych włosów.

 • Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „ ’’ (3) powoduje natychmiastowe obniżenie temperatury powietrza wylatującego z suszarki, niezależnie od temperatury wybranej przełącznikiem (2).
 • Koncentrator (4) oraz dyfuzor (8) ułatwiają modelowanie włosów. Końcówki (4) i (8) należy używać zamiennie. Można również używać suszarkę bez założonych końcówek (4) lub (8).

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

 • Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie od sieci oraz poczekać, aż całkowicie wystygnie.
 • Nie wolno zanurzać suszarki w wodzie.
 • Obudowę suszarki oraz przewód zasilający można czyścić miękką, suchą lub wilgotną ściereczką.
 • Zanieczyszczenia z otworów wlotu i wylotu powietrza należy usuwać małą szczoteczką.
 • Wlot powietrza można czyścić po zdjęciu osłony (5). Aby zdjąć osłonę (5) należy przekręcić ją w lewo i wysunąć.

Ogólne
EAN 5908277388447
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 26.4 x 18 x 9.2 cm
Функции
Poziomy siły nadmuchu 2
Poziomy temperatury nawiewu 3
Zdejmowany koncentrator TAK
Przycisk zimnego powietrza TAK
Składana rączka NIE
Zabezpieczenie przed przegrzaniem TAK
Zdejmowana osłona wlotu powietrza TAK
Uchwyt do zawieszania TAK
Zdejmowany dyfuzor TAK
Jonizacja włosów TAK
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis centralny
Parametry elektryczne
Moc 2000W
Napięcie zasilania 220-240V~ 50-60 Hz
Остальные
Код EAN 5908277388447
Вес нетто 0.54 кг
Групповая упаковка 29.00 x 38.50 x 56.00 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 12
Упаковка 9.00 x 18.50 x 26.50 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu