Kostkarka do lodu KS200 cube ELDOM

Witamy w krainie lodu!

KS200 cube to domowa kostkarka do lodu dzięki której chłodzenie napojów stanie się proste i łatwe jak nigdy dotąd! Idealnie równe, cylindryczne kostki o zoptymalizowanej powierzchni chłodzenia, podbiją serca zarówno domowników jak i niespodziewanych gości!
Jej wydajność to aż 10 kg lodu na 24 h! Oznacza to, że jednorazowa produkcja 9 kostek zajmuje jej dokładnie 10 minut!
Czytelny panel sterowania z 3 lampkami kontrolnymi oraz sygnalizacja pracy, napełnienia koszyka na lód oraz braku wody czynią ją urządzeniem łatwym, prostym i niezwykle przyjemnym w obsłudze. Mimo niewielkich gabarytów kostkarki, pojemność zbiornika na wodę to 1,7 l. W koszyku na lód zmieści się jednorazowo 0,6 kg kostek.
Do urządzenia dołączona jest praktyczna łopatka do nakładania lodu.GWARANCJA DOOR TO DOOR

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • Wydajność produkcji lodu 10kg/24h
 • Jednorazowo 9 kostek lodu
 • Kostki lodu co 10 minut
 • Kompaktowa obudowa
 • 3 lampki kontorlne: 
  - mrożenie
  - pełny zbiornik na lód
  - pusty zbiornik na wodę
 • Pojemność zbiornika na wodę: 1,7 litra
 • Pojemność koszyka na lód: 0,6kg
 • Czytelny panel sterowania
 • Sygnalizacja pracy, napełnienia koszyka na lód oraz braku wody
 • Typ czynnika chłodzacego: R600a/23g
 • W zestawie znajduje sie łopatka do nakładania lodu
 • Moc: 150W
 • EAN: 5908277385958

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

 

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. Przed instalacją i uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z ostrzeżeniami na urządzeniu. W instrukcji zawarte są prawidłowe zasady montażu i obsługi urządzenia, których nieprzestrzeganie, grozi utratą gwarancji.
2. Niniejsze urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w warunkach domowych, w sposób opisany w niniejszej
instrukcji. Urządzenia nie należy używać do celów innych niż wymienione w tej instrukcji obsługi. Używanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem grozi utratą gwarancji.
3. Urządzenia nie powinny obsługiwać osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy na jego temat i nie
zapoznały się z instrukcją obsługi. Dotyczy to w szczególności dzieci.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
5. Instalacja urządzenia nie wymaga specjalistycznej wiedzy i może być przeprowadzona przez użytkownika we własnym zakresie, zgodnie ze wskazówkami i diagramami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
Nieprawidłowa instalacja może być przyczyną wycieku wody, porażenia prądem i nieodwracalnie uszkodzić urządzenie. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.
6. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Przed podłączeniem do sieci należy sprawdzić, czy parametry prądu sieciowego (napięcie) odpowiadają parametrom podanym na urządzeniu. Wtyczka sieciowa urządzenia powinna być całkowicie włożona do gniazdka sieciowego. Nie należy używać przedłużaczy lub rozgałęziaczy do podłączania przewodu sieciowego urządzenia. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka. Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, przed ponownym jego uruchomieniem należy sprawdzić, czy wloty i wyloty powietrza nie są zablokowane.
7. Urządzenie należy trzymać przynajmniej 50 cm z dala od materiałów łatwopalnych (np. alkohol itd.) albo pojemników pod ciśnieniem (np. aerozoli).
8. Przewód sieciowy i wtyczka sieciowa urządzenia służą do ostatecznego odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego prądem elektrycznym, dlatego w każdej chwili muszą być łatwo dostępne.
9. Podczas burzy urządzenie należy wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego. Jeżeli praca nie należy wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego. Urządzenie można włączyć po kilku minutach.
10. W trakcie pracy urządzenia do wylotów powietrza nie wolno wkładać rąk lub jakichkolwiek przedmiotów.
11. Przed czyszczeniem, naprawą, konserwacją lub przeglądem, urządzenie należy wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego.
12. Urządzenie należy czyścić suchą i miękką ścierką. Jeżeli obudowa urządzenia jest mocno zabrudzona, można użyć ścierki nasączanej domowym środkiem czystości. Nie wycierać ani nie czyścić urządzenia rozpuszczalnikami chemicznymi, takimi jak benzyna i alkohol.
13. Urządzenie należy umieścić i używać z dala od rozbryzgów wody albo oleju.
14. Jeżeli podczas eksploatacji urządzenia, użytkownik zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości, jak np. dziwny zapach lub dźwięk, dym, parę, ogień, nagrzanie obudowy lub wtyczki sieciowej, awarię bezpiecznika, zakłócenia funkcjonowania innych urządzeń, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania sieciowego i niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
15. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; informacja w karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.eldom.eu.
16. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
17. Pod groźbą utraty gwarancji, użytkownik nie może we własnym zakresie dokonywać żadnych napraw, modyfikacji lub demontażu obudowy urządzenia.
18. W środku urządzenia nie znajdują się żadne części, które wymagałyby konserwacji ze strony użytkownika.
19. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
20. Urządzenie należy czyścić suchą i miękką ścierką. Jeżeli obudowa urządzenia jest mocno zabrudzona, można użyć ścierki nasączanej domowym środkiem czystości.

 

Urządzenie jest wypełnione łatwopalnym gazem R600a. Ostrożnie, ryzyko pożaru.

Przed użyciem urządzenia przeczytać instrukcję.

Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta.

 

Rysunki w niniejszej instrukcji mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od widniejących
na urządzeniu. Stosować się do rzeczywistych rysunków.
Informacje dotyczące urządzeń wykorzystujących gazowy czynnik chłodniczy: R600a
• Należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia.
• Podczas rozmrażania i czyszczenia urządzenia nie wolno stosować narzędzi innych niż zalecane przez producenta.
• Urządzenie należy umieścić w przestrzeni wolnej od stałych źródeł zapłonu (na przykład: otwartego ognia, działających urządzeń gazowych lub elektrycznych).
• Nie wolno dopuścić do przebicia obudowy, nie spalać urządzenia.
• Gazy stosowane jako czynnik chłodniczy mogą być bezwonne.
• Urządzenie należy zainstalować, użytkować i przechowywać w pomieszczeniu o powierzchni większej niż 4 m2.
• R600a jest chłodziwem w postaci gazowej, spełniającym dyrektywy unijne w zakresie ochrony środowiska. Nie dopuść do przebicia dowolnej części obwodu chłodzącego.
• Jeżeli urządzenie jest zainstalowane, użytkowane lub przechowywane w pomieszczeniu pozbawionym wentylacji, należy zapewnić rozwiązania zapobiegające gromadzeniu się wyciekającego chłodziwa i stworzenia zagrożenia pożaru lub wybuchu w wyniku zapłonu chłodziwa spowodowanego przez grzejnik elektryczny, piec lub inne źródło zapłonu.
• Urządzenie należy przechowywać w sposób, który pozwoli zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.
• Osoby obsługujące lub modyfikujące obwód chłodzący muszą posiadać odpowiednie uprawnienia nadane przez akredytowaną organizację, zapewniające fachowe
obchodzenie się z czynnikiem chłodniczym, co musi zostać potwierdzone przez renomowane organizacje branżowe.
• Wszelkie naprawy należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta. Konserwacja i naprawy wymagające zatrudnienia fachowców z innych dziedzin powinny być przeprowadzane pod nadzorem osoby uprawnionej do użytkowania palnych czynników chłodniczych.


GWARANCJA:

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym i nie nadaje się do użytku komercyjnego lub przemysłowego. Nie wolno
używać urządzenia do innych celów niż jest przeznaczone. Gwarancja traci ważność także w przypadku nieprawidłowej obsługi.


OCHRONA ŚRODOWISKA:

- Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.
- Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


OPIS OGÓLNY (rys.):

1. Korpus
2. Otwory wentylacyjne
3. Panel sterowania
4. Okienko
5. Pokrywa
6. Zbiornik na wodę
7. Dysze
8. Pojemnik do produkcji lodu
9. Czujnik
10. Pojemnik na lód
11. Korek spustowy
12. Łopatka


DANE TECHNICZNE:
Zasilanie: 220-240V~50Hz
Moc: 150W
Wydajność: 10 kg lodu/24h;
9 kostek/10 min.
Pojemnik na wodę: 1,7l
Pojemnik na lód: 600g
Typ czynnika chłodniczego: R600a/23g
Izolacja: C₅H₁₀
Klasa klimatyczna: T

 

PANEL STEROWANIA:
A ICE FULL - wskaźnik zapełnienia lodem – włączenie lampki i jednoczesny sygnał dźwiękowy informuje, że pojemnik do przechowywania lodu (10) jest pełny.
B ICE - wskaźnik sygnalizacja pracy - lampka sygnalizacyjna zaczyna migać, po podłączeniu urządzenia do źródła zasilania oraz w przypadku sygnalizacji braku
wody lub przepełnienia lodem. Podczas pracy lampka sygnalizacyjna świeci ciągłym światłem.
C ADD WATER - wskaźnik braku wody - włączenie lampki i jednoczesny sygnał dźwiękowy informuje, że poziom wody jest zbyt mały na pełny cykl.
D ON/OFF - włącznik/wyłącznik


PRZEZNACZENIE:

Urządzenie przeznaczone jest do produkcji kostek lodu z wody pitnej. Jednorazowo urządzanie jest w stanie wyprodukować 9 kostek lodu.
UWAGA. Podczas transportu kąt nachylenia urządzenia nie powinien przekraczać 45°. Nie wolno obracać kostkarki do góry nogami. Może to uszkodzić sprężarkę
i uszczelniony system.


PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA:

UWAGA. Przed pierwszym użyciem kostkarki do lodu należy odczekać 2 godziny po ustawieniu i pozostawić otwartą przednią pokrywę przez co najmniej 2 godziny.
- Przed przystąpieniem do użytkowania należy się upewnić czy urządzenie, wtyczka i przewód zasilający są sprawne i czy usunięto wszystkie części opakowania.
- Przed pierwszym użyciem wszystkie części mające kontakt z żywnością muszą być dokładnie umyte (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja).
- Urządzenie musi być ustawione pionowo na płaskiej powierzchni, w miejscu suchym i przestronnym. Wokół urządzenia należy zostawić co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni, aby zapewnić odpowiednią wentylację.

UWAGA. Nie wolno instalować kostkarki do lodu w pobliżu piekarnika, grzejnika lub innego źródła ciepła.
- Przed podłączeniem do sieci należy sprawdzić, czy parametry prądu sieciowego (napięcie) odpowiadają parametrom podanym na urządzeniu.
- Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, przed ponownym jego uruchomieniem należy sprawdzić, czy wloty i wyloty powietrza nie są zablokowane.
UWAGA. W kostkarce do lodu można używać tylko NIEGAZOWANĄ ZIMNĄ WODĘ PITNĄ bez dodatków, zaleca się wodę źródlaną. Ze względów higienicznych
wymieniać wodę w zbiorniku co 24 godziny. W celu uniknięcia grzybów i bakterii, po użyciu urządzenia pozostawiać otwartą pokrywę.


UŻYTKOWANIE:

- Upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci.
- Otworzyć pokrywę (5) i nalać wody do zbiornika (6). Poziom wody powinien znajdować się pomiędzy wskaźnikami „MIN” i „MAX” (rys. str. 3)
UWAGA. Woda nie może stykać się z pojemnikiem na lód (10).
- Podłączyć urządzenie do sieci zgodniej z parametrami podanymi w instrukcji – kontrolka „B” na panelu sterowania (3) będzie migać.
- Aby włączyć urządzenie należy nacisnąć przycisk „D” na panelu sterowania (3). Kontrolka „B” na panelu sterowania będzie świecić światłem ciągłym.
- Aby wyłączyć urządzenie należ nacisnąć ponownie przycisk „D”.

UWAGA. Jeśli ilość wody w zbiorniku (6) jest wystarczająca, a przez dwa cykle urządzenie nie przepompuje jej do pojemnika do produkcji lodu (8) (urządzenie nie
rozpocznie produkcji lodu), należy przesunąć urządzenie nieco do przodu, podstawić pod niego jakiś pojemnik, a następnie usunąć silikonowy korek (11) znajdujący się na dnie zbiornika (6) i pozwolić na spłynięcie części wody.

UWAGA. Przez pierwsze trzy cykle kostki lodu mogą być małe i nieregularne.

Brak wody
- włączenie się kontrolki „C” i jednoczesny sygnał dźwiękowy informuje, że poziom wody jest zbyt mały na pełny cykl produkcji lodu. W takim przypadku należy wyciągnąć i opróżnić pojemnik (10), następnie dolać wody, włożyć pojemnik (10) z powrotem i nacisnąć przycisk „D” w celu ponownego uruchomienia urządzenia.

Opróżnianie pojemnika na lód
- Urządzenie wyposażone jest w czujnik (9) przepełnienia pojemnika na lód.
- Włączenie wskaźnika „A” i jednoczesny sygnał dźwiękowy informuje, że pojemnik do przechowywania lodu (10) jest pełny.
- W takim przypadku należy wyciągnąć i opróżnić pojemnik (10), następnie włożyć pojemnik (10) z powrotem i nacisnąć przycisk „D” w celu ponownego uruchomienia
urządzenia.

UWAGA. Gdy pojemnik na lód jest pełny, należy natychmiast usunąć lód. Nie dopuścić do przepełnienia pojemnika na lód.

 

WSKAZÓWKI:
- Jeśli kostkarka do lodu zostanie ponownie użyta po długim czasie, pompa wody może nie pompować wystarczającej ilości wody z powodu blokady powietrza. W tym przypadku włącza się wskaźnik braku wody „C”. Aby to naprawić, należy ponownie nacisnąć przycisk „D”, a następnie kostkarka będzie działać normalnie.
- Zawsze używać świeżej wody przed rozpoczęciem produkcji lodu przy pierwszej instalacji lub po długim okresie przestoju.
- Jeśli sprężarka zatrzyma się z jakiegokolwiek powodu, takiego jak niedobór wody, zbyt duża ilość lodu, wyłączenie zasilania itp. nie wolno uruchamiać urządzenie od razu, ale należy odczekać 3 minuty, a następnie uruchomić ponownie.
- W przypadku awarii zasilania z powodu odłączenia przewodu zasilającego lub naciśnięcia przycisku wyłączania zasilania podczas cyklu wytwarzania lodu mogą się tworzyć małe kawałki lodu i osadzać się w automatycznej szufelce przymocowanej do pojemnika (8), powodując zacięcie. W takim przypadku, należy odłączyć urządzanie od sieci i usunąć kostki lodu delikatnie popychając szufelkę w tył. Następnie należy podłączyć kostkarkę do sieci i ponownie uruchomić.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć od zasilania.
- Wyciągnąć i opróżnić pojemnik na lód (10).
- Opróżnić zbiornik na wodę (6) – w tym celu wysunąć urządzenie nieco do przodu, podstawić pod niego jakiś pojemnik, a następnie usunąć silikonowy korek (11) znajdujący się na dnie zbiornika (6) i pozwolić na spłynięcie wody.
- Wewnętrzne ścianki urządzenia, pojemnik do produkcji lodu (8), dysze (7), pojemnik na lód (10) oraz łopatkę (12) czyścić po każdym użyciu.
- Do czyszczenia elementów wewnętrznych oraz zewnętrznej obudowy użyć rozcieńczonego roztworu wody i octu. Przed ponownym użyciem dokładnie wypłukać wodą.
- Pojemnik na lód (10) oraz łopatkę można umyć łagodnym detergentem i dokładnie opłukać.
- Do czyszczenia NIE używać żadnych chemikaliów takich, jak kwasy, benzyna lub olej.
- Przy każdym czyszczeniu sprawdzać czy otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia nie są zatkane.
- Nie używać urządzeń mechanicznych ani innych środków do przyspieszenia procesu odszraniania.


Ogólne
EAN 5908277385958
Obudowa Kompaktowa
Akcesoria łopatka do nakładania lodu
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 34,5 x 36,3 x 25,0 cm
Parametry elektryczne
Moc 150W
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50 Hz
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis Door-to-door
Parametry fizyczne
Typ czynnika chłodzącego R600a/23g
Wydajność 10 kg lodu/24h; 9 kostek/10 min.
Pojemność zbiornika na wodę 1,7 litra
Pojemność koszyka na lód 0,6 kg
Остальные
Код EAN 5908277385958
Вес нетто 9.30 кг
Групповая упаковка 39.00 x 29.50 x 38.50 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 1
Упаковка 39.00 x 29.50 x 38.50 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Аксессуары и части

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu