Zważy bagaże, paczki czy zebraną makulaturę!

Dzięki niej dokładnie zważysz swój bagaż lub paczkę i unikniesz nieplanowanej dopłaty. Pomoże Ci również określić wagę zebranej makulatury czy też ciężar świeżo złowionych ryb!

Elektroniczna waga bagażowa WB20 TRAVEL waży obiekty o maksymalnym ciężarze do 50 kg, a wynik pomiaru wskazuje z dokładnością do 50g. Możliwa jest tu także zmiana jednostek ważenia z kg na Ib (funty).

Waga posiada czytelny wyświetlacz LCD, precyzyjną podziałkę, funkcję tarowania oraz wskaźnik przeładowania i rozładowania baterii.  Jest bardzo poręczna i lekka - waży zaledwie 90g. Zajmuje niewiele miejsca, a po zakończeniu pracy wyłącza się automatycznie po upływie minuty.

 

SPECYFIKACJA:

 • wyświetlacz LCD
 • waga maksymalna 50kg/110lb
 • dokładność podziałki 50g/0,1lb
 • automatyczne wyłączanie
 • zmiana jednostek ważenia
 • wskaźnik przeładowania
 • wskaźnik rozładowania baterii
 • zasilanie: bateria CR2032
 • EAN (zielona): 5908277384395

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.

 1. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.

 1. Przechowywać w miejscu zacienionym i suchym.

 1. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.

 1. Podczas przechowywania nie dociskać urządzenia innymi przedmiotami.

 1. Dokładność wskazania wagi zależy od sposobu jej użytkowania. Wagą należy posługiwać się ostrożnie. Nie upuszczać wagi.

 1. To urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 1. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 2. Firma Eldom Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

GWARANCJA:
Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą naprawiane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia
niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu.
Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony sprzęt wraz z dowodem zakupu do centralnego punktu serwisowego na adres:
Eldom Sp. z o.o. 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A.
Przesyłka powinna byc nalezycie zabezpieczona (zaleca sie uzycie oryginalnego opakowania). Urzadzenie mozna wysłac na koszt gwaranta – sposób wysyłki przedstawiony na stronie:
https://www.eldom.eu/wsparcie/pomoc/jak-nalezy-wysylac-uszkodzony-sprzet-do-centrali-serwisowej
Informacje o wysyłce mozna takze uzyskac pod nr telefonu 32 253 04 13.
Pojęcie “naprawa” nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie
przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. wyświetlacz
2. włącznik
3. komora baterii
4. bateria
5. pokrywa baterii
6. zaczep
7. hak
8. pasek
9. uchwyt bagażu

 

DANE TECHNICZNE:
Waga maksymalna: 50 kg/110 lb
Dokładność wskazania: 50g/0,1lb
Dokładność podziałki: 1 g
Zasilanie: bateria CR2032

 

WYMIANA BATERII:

Konieczność wymiany baterii sygnalizowana jest na wyświetlaczu (1) komunikatem Lo”.

 • Otworzyć pokrywę baterii (5).
 • Delikatnie podważyć i wyjąć baterię (4).
 • Włożyć nową baterię. Należy zwrócić uwagę na polaryzację.
 • Zamknąć pokrywę (5).
 • Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie w tym celu przygotowanych pojemników.


OBS
ŁUGA:

 • Pasek (8) przełożyć przez uchwyt bagażu (9).
 • Hak (7) zaczepić dokładnie o zaczep (6).
 • Włączyć wagę przyciskiem (2) przed podniesieniem bagażu.
 • Poczekać aż na wyświetlaczu pokaże się wartość „0.00”, a następnie podnieść wagę wraz z bagażem.
 • Trzymać wagę w pozycji poziomej i wyważoną. Odczekać na ustabilizowanie się pomiaru – wyświetlacz zamruga trzy razy i pojawi się znak „H”.
 • Pomiar będzie wyświetlany przez około 1 minutę, następnie waga wyłączy się automatycznie.
 • Aby dokonać nowego pomiaru przed wyłączeniem się wagi należy zresetować wyświetlacz wciskając przycisk (2).
 • W przypadku braku aktywności urządzenie wyłączy się automatycznie po 1 minucie.
 • Wagę można wyłączyć w dowolnym momencie wciskając włącznik (2) przez 3 sekundy.

FUNKCJA „ZERO” LUB „TAROWANIE

Funkcja ”ZEROGdy łączna suma produktów na wadze wynosi <2 kg po naciśnięciu przycisku (2) wyświetlacz pokaże wartość „0.00” – oznacza to, że waga maksymalna pozostaje bez zmian.

Funkcja “TAROWANIE” Gdy łączna suma ważonych produktów wynosi > 2 kg po naciśnięciu przycisku (2) wyświetlacz pokaże wartość „0.00” oraz znak „T” co oznacza, że waga maksymalna jest pomniejszona o masę całkowitą ważonych wcześniej produktów. Po ponownym dotknięciu przycisku (2) wyświetlacz pokaże łączną wagę produktów. Kolejne dotknięcie przycisku (2) spowoduje wyzerowanie wskazania.

ZMIANA JEDNOSTEK POMIARU

W celu zmiany jednostek pomiaru z kg na lb należy po wyłączeniu wagi wcisnąć i przytrzymać włącznik (2), aż na wyświetlaczu pokaże się wartość „0.00” i migająca jednostka ważenia. Ponowne naciśnięcie przycisku (2) spowoduje zmianę jednostki ważenia. Po wybraniu jednostki poczekać aż wyświetlacz przestanie migać.

 


Ogólne
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 2 x 13.5 x 3.5 cm
Функции
Wskaźnik rozładowania baterii TAK
Wyświetlacz LCD TAK
Automatyczne wyłączanie TAK
Wskaźnik przeładowania TAK
Właściwości pomiarowe
Waga maksymalna 50kg
Dokładność podziałki 50g
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis centralny
Остальные
Код EAN 5908277384395
Вес нетто 0.09 кг
Групповая упаковка 25.00 x 40.00 x 18.50 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 12
Упаковка 22.00 x 15.50 x 4.00 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu