pj405-im

image

 

image

 

PJ405

 

image

peńect iu1ce r

 

image

 

image

 

 

image

BIGMOUTH

wholefruits&vegetab les

 

image

/PL/ Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

image

/EN/ Disposal of used electrical and electronic equipment (applies to the European Union countries and other European countries with separate waste collection systems).

The symbol on the product or its packaging indicates that the product should not be classified as household waste. It should be handed over to a collection point that deals with the collection and recycling of electrical and electronic devices. Correct disposal of the product prevents potential negative consequences for the environment and human health that could be caused by improper disposal of the product. Material recycling helps to preserve natural resources. For detailed information on recycling of this product, please contact your local authority, a cleaning service provider or a shop where the product has been bought.

 

image

/DE/ Entsorgung von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Länder der Europäischen Union und andere europäische Länder mit getrennten Sammelsystemen).

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss zur Entsorgung bei der entsprechenden Sammel- und Recyclingstelle für Elektro- und Elektronikgeräte abgegeben werden. Eine ordnungsgemäße Entsorgung des Produktes verhindert mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch unsachgemäße Entsorgung des Produktes verursacht werden könnten. Das Entsorgen von Materialien trägt zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei. Weitere Informationen zur Entsorgung dieses Produktes erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden, dem kommunalen Entsorgungsbetrieb oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

 

image

/RU/ Утилизация отработанного электрического и электронного оборудования (касается стран Европейского Союза и других европейских стран с раздельными системами сбора отходов).

Этот символ на изделии или его упаковке означает, что изделие не должно утилизироваться с бытовыми отходами. Его необходимо сдать в соответствующий пункт сбора и переработки электрического и электронного оборудования. Правильная утилизация изделия предотвратит потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации изделия. Вторичная переработка материалов помогает сохранить природные ресурсы. Для получения подробной информации о переработке данного изделия, пожалуйста, свяжитесь с местным органом власти, компанией, предоставляющей услуги по управлению отходами, или магазином, в котором вы приобрели это изделие.

 

image

/ES/ Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos usados (aplicable a los países de la Unión Europea y a otros países europeos con sistemas de recogida selectiva).

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que el producto no debe clasificarse como residuo doméstico. Se debe entregar en un punto autorizado de recogida y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. La adecuada eliminación del producto evitará las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían ser causadas por una eliminación inadecuada del producto. El reciclaje de materiales ayuda a preservar los recursos naturales. Para más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su autoridad local, con un proveedor de servicios de reciclaje o con la tienda en que compró el producto.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

 1. Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

 2. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.

 3. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.

 4. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego.

 5. Nie używać na wolnym powietrzu.

 6. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane. Nie należy włączać urządzenia bez zamontowanej pokrywy końcowej

 7. Nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.

 8. Po zakończeniu pracy zawsze należy wyłączyć urządenie z zasilania.

 9. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wiek co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 10. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.

 11. Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci.

   

  3

   

 12. Nie używać urządzenia, jeżeli filtr jest uszkodzony.

 13. Nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy ciągłej urządzenia.

 14. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.

 15. W trakcie pracy urządzenia nie wolno wkładać palców lub narzędzi do tunelu dozownika – do upychania produktów służy wyłącznie dociskacz.

 16. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; informacja w karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.eldom.eu. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne częścizamiennych lub elementów urządzenia jest zabronioneizagrażabezpieczeństwuużytkowania.

 17. Urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.

 18. Firma Eldom Sp. zo. o. nieponosiodpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe

 

 

UWAGA: Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo

– aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

 

4

 

PL

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

image

PERFECT JUICER PJ405

 

 

OPIS OGÓLNY

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

7

 

12

 

8a

 

8

9

10

 

11

 

13

 

8b

 

8b

rys.1

 

14

 

15

1

Popychacz

2

Pokrywa

3

Wypustka

4

Ślimak

5

Filtr

6

Kolektor soku

7

Otwór wylotowy miąższu

8

Otwór wylotowy soku z zaworem

8a

Zawór

8b

Zatyczka

9

Mikrowyłącznik

10

Włącznik (On, Off, R)

11

Korpus

12

Trzpień napędu

13

Pojemnik na miąższ

14

Pojemnik na sok

15

Szczotka do czyszczenia

DANE TECHNICZNE

Moc: 250 W

Napięcie zasilania: 220-240V ~ 50Hz

Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 10 min

Przerwa przed ponownym rozpoczęciem pracy: 5 min

 

image

image

image

image

image

PRZEZNACZENIE

image

image

Wyciskarka przeznaczona jest do przetwarzania większości owoców i warzyw w sposób bardzo wydajny. W odróżnieniu od tradycyjnych sokowirówek, które ścierają i odwirowują produkty, wyciskarka miażdży np. owoce, warzywa czy zioła, a następnie przeciera przez sito. Dzięki takiemu procesowi sok pozyskany w jest bardziej gęsty i mniej klarowny ponieważ zawiera więcej wartościowych składników. Solidny mechanizm wyciskający jest zrobiony z bezpiecznych dla zdrowia tworzyw. Duży otwór dozujący ułatwia wyciskanie soków z miękkich owoców np. jabłek.

image

rys.2

 

Przed pierwszym użyciem wyciskarki należy:

 • Dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.

 • Upewnić się, czy żaden z elementów nie jest uszkodzony.

 • Umyć elementy, które mają kontakt z żywnością.

 • Złożyć urządzenie.

  image

  MONTAŻ (rys. 1)

 • Upewnić się, że zatyczka (8b) znajdująca się na spodzie kolektora (6)

  jest wsunięta.

 • Umieścić kolektor soku (6) na korpusie (11).

 • Połączyć ślimak (4) z filtrem (5) (rys.2) i umieścić w kolektorze soku (6).

 • Ustawić pojemniki (13, 14) pod otworami wylotowymi (7, 8).

   

  5

   

 • Nałożyć pokrywę (2).

 • Przekręcić pokrywę (2) w prawo.

 • Wsunąć popychacz (1) do tunelu dozującego w pokrywie (2).

  image

  posiada wbudowaną blokadę. Funkcja ta powoduje, że urządzenie można włączyć tylko jeśli jest zmontowane poprawnie. Należy zwrócić uwagę, aby przy zakładaniu kolektora (6) na podstawę (11) oraz pokrywy (2) na kolektor (6) odpowiednie znaki zrównały się ze sobą. Po prawidłowym złożeniu, wbudowany mikrowyłącznik (9) zostaje odblokowany.

  image

  OBSŁUGA

  W celu uzyskania jak najlepszego soku produkty należy odpowiednio przygotować. Obrane (jeśli jest taka konieczność) i umyte warzywa lub owoce należy pokroić na kawałki pasujące rozmiarem do tunelu dozującego znajdującego się w pokrywie (2). Długie produkty (np. marchew) lub włókniste (np. ananas) podzielić na krótsze kawałki. Najlepsze efekty daje powolne wytłaczanie dlatego nie wolno wywierać zbyt dużego nacisku na popychacz, gdyż może to pogorszyć jakość wytworzonego soku.

  Nie należy wywierać zbyt dużego nacisku na popychacz gdyż może to zarówno pogorszyć jakość soku jak i w skrajnych przypadkach doprowadzić do uszkodzenia wyciskarki. W całości można wrzucać tylko miękkie owoce np. jabłka lub pomarańcze. W tunelu dozującym zamontowany jest specjalny podajnik obrotowy zapobiegający wrzucaniu zbyt dużych kawałków produktów. Włożenie w całości twardych owoców/warzyw np. buraków może spowodować uszkodzenie noża, a także zespołu przekładni i ślimaka. Tego typu uszkodzenia nie podlegają naprawie gwarancyjnej

 • Zmontowane urządzenie umieścić na stabilnej i płaskiej powierzchni.

 • Włączyć urządzenie do sieci, zgodnej z parametrami podanymi na tabliczce.

 • Upewnić się, że pojemnik na sok (14) został umieszczony pod otworem (8) i zawór (8a)

  jest otwarty.

 • Upewnić się, że pojemnik na miąższ (13) został umieszczony pod otworem (7).

 • Włączyć urządzenie przesuwając włącznik (10) na pozycję „on”.

 • Przygotowane produkty wkładać partiami do tunelu dozującego znajdującego się w pokrywie

  (2) i używając popychacza (1) przesuwać je w dół do obracającego się ślimaka (4).

 • Miękkie produkty można wkładać w całość, pod warunkiem, że zmieszczą się w podajniku obrotowym zamontowanym w tunelu dozującym.

  Nigdy nie wkładać palców lub jakichkolwiek przedmiotów do tunelu dozującego.

 • Sok będzie spływał bezpośrednio do pojemnika na sok (14), a miąższ będzie gromadzony w pojemniku na odpadki (13).

 • Zawór zamontowany w otworze wylotowym soku (8) można zamknąć na krótki czas w celu zmiany pojemnika na sok, a po zakończeniu w celu zapobiegania kapaniu resztek soku.

 • Jeśli ślimak został zablokowany, należy przestawić i przytrzymać włącznik (10) w pozycję

  R” na 3 do 5 sekund. Powtórzyć proces 2 do 3 razy, a następnie wyłączyć i rozmontować elementy perfect juicer (patrz dział czyszczenie) w celu usunięcia blokującego elementu.

  Po przetworzeniu całości produktów i ustaniu strumienia soku, wyłączyć urządzenie i poczekać aż się zatrzyma. Należy przestrzegać czasu pracy (10min) ciągłej urządzenia. Przekroczenie czasu pracy oraz brak wystarczających przerw w pracy urządzenia mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia silnika.

   

  image

  WSKAZÓWKI

  Używać świeżych owoców i warzyw, ponieważ zawierają one więcej soku.

 • Dokładnie oczyścić owoce i warzywa, z których ma być wyciskany sok.

 • Usunąć z przetwarzanych produktów twarde, niejadalne skóry (np. skórki melona, ananasa, mango) oraz pestki i twarde nasiona.

   

  6

   

 • Przetwarzane produkty podzielić na małe kawałki. Długie produkty (np. marchew) lub włókniste (np. ananas) podzielić na krótsze kawałki.

 • Owoce z drobnymi pestkami (np. aronia, malina, porzeczka) należy przetwarzać małymi partiami - ok. 0,5 kg. Przed włożeniem kolejnej partii wyłączyć urządzenie i zdemontować elementy w celu wyczyszczenie (zobacz CZYSZCZENIE).

 • Nie przetwarzać lodu.

 • W przypadku wyciskania ziół lub warzyw liściastych należy, w celu uzyskania optymalnych rezultatów, zawinąć je ze sobą, tworząc pakiet lub łączyć z twardymi produktami.

 • Sok jabłkowy bardzo szybko ciemnieje. Proces ten może być spowolniony poprzez dodanie kilku kropli soku z cytryny.

 • Przetwarzanie bardzo miękkich owoców jest trudne. W przypadku użycia np. bananów, należy dodać je jako pierwszy lub drugi składnik. Sok z banana popłynie z sokiem wyciśniętym z innych owoców.

 • Urządzenie nie nadaje się do wyciskania soku z bardzo twardych i bogatych w skrobię owoców lub warzyw, np. Trzciny cukrowej.

 • W celu osiągnięcia najlepszej wydajności, podczas wyciskania owoców i warzyw o różnej konsystencji, w pierwszej kolejności należy przetwarzać miękkie produkty, a następnie twarde.

   

  image

  WSTĘPNE CZYSZCZENIE

  image

  Po przetworzeniu produktów można wstępnie wyczyścić . W tym celu w trakcie pracy urządzenia należy wlać do otworu w pokrywie (2) czystą wodę. W przypadku zmiany przetwarzanych produktów (jeżeli nie chcemy mieszać soków) wstępne czyszczenie pozwala na przepłukanie wyciskarki bez konieczności rozmontowywania całego urządzenia.

  image

  CZYSZCZENIE

  image

  Kiedy urządzenie nie jest używane lub przed dokładnym czyszczeniem należy odłączyć je od sieci. Najłatwiej czyścić urządzenie tuż po użyciu. Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, następnie rozmontować elementy

  w następującej kolejności:

 • Wyjąć popychacz (1).

 • Odblokować (przekręcić w lewo) i zdjąć pokrywę B.

 • Zdjąć kolektor soku (6) razem z filtrem (5) i ślimakiem (4).

 • Rozłączyć filtr (5) od ślimaka B

  Elementy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem odrobiny płynu do naczyń używając szczoteczki (15) i wypłukać pod strumieniem bieżącej wody. Filtr (5) wykonany jest z bardzo delikatnego materiału. Z tego względu, podczas mycia należy obchodzić się z nim bardzo ostrożnie. Jeśli otwory w filtrze są zatkane można go namoczyć w roztworze ciepłej wodzie i sokiem z cytryny w proporcji 10:1. Korpus urządzenia czyścić za pomocą wilgotnej ściereczki. Nigdy nie zanurzać korpusu w wodzie ani nie płukać pod strumieniem bieżącej wody.

  Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków ścierne na górnej półce. Należy upewnić się, że są one umieszczone z dala od grzałki. Maksymalna temperatura to 50°C. Natychmiast po każdym użyciu użyj szczotki do czyszczenia, aby dokładnie wyczyścić drobne otwory w filtr.

  image

  OCHRONA ŚRODOWISKA

  • Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.

  • Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

   

   Ogólne
EAN 5908277385767
Średnica czaszy 54 cm
Oscylacja NIE
Sterowanie mechaniczne
Функции
Regulacja prędkości TAK, 3 stopnie
Ruchoma czasza NIE
Metalowe śmigło NIE
Tryby pracy wentylacja
Regulacja ustawienia czaszy TAK
удобная ручка для переноса TAK
Parametry elektryczne
Moc 90 W
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50 Hz
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Остальные
Код EAN 5908277385767
Вес нетто 3.40 кг
Групповая упаковка 36.00 x 63.00 x 62.00 cm
Кол-во штук в групповой упаковке 2
Упаковка 17.00 x 60.50 x 59.00 cm

Спецификация может измениться без предварительного уведомеления.