§1 Informacje ogólne

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a. Poprzez dane dobrowolnie wprowadzone przez użytkowników w formularzach udostępnionych w Serwisie informacje;
  b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego zenbox sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, funkcjonującego pod adresem https://zenbox.pl/;
  d. Poprzez zapisywanie ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 2. Sklep internetowy działający pod adresem eldom.eu, (dalej jako „Serwis”) prowadzony jest przez Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice, NIP: 634-10-16-873, Regon: 272626272
 3. Serwis został wyposażony w protokół SSL, który pozwala  w bezpieczny i skuteczny sposób szyfrować przesyłane dane między użytkownikiem Serwisu dokonującym zakupy, a serwerem, na którym znajdują się bądź do którego wysyłane są dane użytkownika (Kupującego) i jego zamówienia. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

§2 Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe Kupującego, podane przez niego w przy składaniu Zamówienia, przetwarzane są w celach:
 • (1) sprzedaży i dostawy produktów oferowanych przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • (2) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • (3) rozpatrzenia reklamacji, w przypadku realizacji uprawnień z tytułu rękojmi/gwarancji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

      2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

      3. Dane osobowe Kupujących będę w ramach struktury organizacyjnej Administratora wyłącznie przez upoważnionych pracowników i tylko w niezbędnym zakresie. Poza tym Odbiorcami danych osobowych będą:

 • (1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Sprzedającemu w celu obsługi witryny internetowej sklepu ELDOM oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora,
 • (2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów (podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską),
 • (3) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 • (4) organy publiczne, instytucje uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 1. Kupującemu przysługuje prawo do żądania:
 • sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • przeniesienia danych osobowych;
 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych oraz prawo do uzyskania kopii danych.
 1. Kupujący może cofnąć w dowolnym momencie każdą zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych bez podawania przyczyn.
 2. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Kupujący może realizować prawa, o których mowa w punkcie 4-5 wyżej, w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.
 5. Kupujący może wystąpić do Administratora z żądaniami, o których mowa w punkcie 4-5 wyżej, poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:

      a) mailowo, na adres: admin@eldom.eu
      b) korespondencyjnie, na adres:.

     Eldom Sp. z o.o. 
     ul. 
Pawła Chromika 5a 
     40-238 Katowice

 

 1. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia „prawo do zapomnienia".
 2. Administrator ma obowiązek udzielenia Kupującemu informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 4-5 wyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania.
  W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje Kupującego o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.
 3. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem Kupującego o których mowa w punkcie 4-5 wyżej, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje Kupującego o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
 4. Jeżeli Administrator będzie miał uzasadnione wątpliwości dotyczące tożsamości Kupującego, w związku ze zgłoszeniem żądania, może poprosić Kupującego o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.
 5. Administrator udziela informacji, o których mowa w punkcie 10 wyżej, na piśmie, według wyboru Administratora:

     a) listem poleconym na podany przez Kupującego adres pocztowy;
     b) drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail;

 1. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez Administratora w związku z żądaniami Kupującego, o których mowa w punkcie 4-5 wyżej, są wolne od opłat. Jeżeli jednak powołane żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, Administrator może:

  a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,
  b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 2. Administrator informuje o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Kupującego, których dokonał w wykonaniu żądania Kupującego, każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione dane Kupującego. Administrator nie jest zobowiązany do przekazania takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą).
 3. Na żądanie Kupującego Administrator informuje Kupującego o odbiorcach, których poinformował o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Kupującego, a także o odbiorcach, których nie udało się powiadomić Administratorowi.
 4. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
 5. Cel i czas przetwarzania danych: „Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy.” Czas: “Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 6. W przypadku przesyłania danych osobowych do odrębnego podmiotu lub otrzymywania ich z zewnętrznego źródła, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.
 7. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.
 8. Informacja o prawie klienta do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
  “Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”
 9. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

§3 Informacja o plikach cookies

Informacje o plikach cookies znajdują się pod adresem: https://www.eldom.eu/informacje/informacje/polityka-plikow-cookie

 

§4 Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  a. czas nadejścia zapytania,
  b. czas wysłania odpowiedzi,
  c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  f. informacje o przeglądarce użytkownika,
  g. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwisem.