Prasowanie to czynność nużąca i nie każdy ją lubi…  Jednak dobre żelazko sprawi, że zawsze pójdzie nam szybko i sprawnie!

Funkcjonalność i nowoczesny wygląd to atuty modelu DA35 DRIFT. Dzięki systemowi ANTI DRIP nie musisz obawiać się wody kapiącej ze stopy, kiedy temperatura żelazka jest zbyt niska do wytworzenia pary. O  komfort i bezpieczeństwo prasowania dba także funkcja „strażak”. To świetne rozwiązanie dla wszystkich roztargnionych! Dzięki niej żelazko pozostawione w  bezruchu w pozycji poziomej wyłączy się samoczynnie już po ok 30 sekundach, a w pozycji pionowej - po ok 8 minutach. Aby ponownie je uruchomić, wystarczy nim tylko mocno potrząsnąć. Urządzenie posiada ponadto ceramiczną stopę, spryskiwacz i  filtr antywapienny. Wybierz kolor, jaki bardziej ci odpowiada i ciesz się prasowaniem, które zawsze pójdzie gładko!

 

Produkt dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: (fioletowy i niebieski)

 

 

 

SPECYFIKACJA: 

 • funkcja “strażak” automatyczny wyłącznik w
  pozycjach pionowej i poziomej
 • stopa ceramiczna
 • spryskiwacz
 • uderzenie pary
 • regulacja parowania
 • funkcja samoczyszczenia stopy
 • filtr antywapienny
 • termostat
 • lampki kontrolne
 • gumowany uchwyt
 • długość przewodu zasilania: 255cm
 • kolor: niebieski
 • moc: 2200W
 • EAN: 5908277384067

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji

 • Upewnić się przed włożeniem wtyczki do gniazdka, iż dane umieszczone na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiadają parametrom sieci.

 • Żelazko należy podłączyć do gniazda ze stykiem ochronnym.

 • Przed włączeniem i wyłączeniem żelazka z gniazdka sieciowego należy regulator temperatury ustawić w pozycji “OFF”.

 • Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.

 • Zanim żelazko zostanie schowane należy odczekać, aż całkowicie ostygnie oraz opróżnić zbiornik z wody. Na czas przechowywania można owinąć luźno przewód o podstawę żelazka. Zbyt mocne nawinięcie przewodu może spowodować jego uszkodzenie.

 • Żelazko należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, w pozycji pionowej, aby resztki wody znajdujące się w zbiorniku wyciekając z niego poprzez otwory parowe nie uszkodziły stopy grzejnej.

 • Przewód zasilający nie może znajdować się blisko źródeł ciepła.

 • Przed czyszczeniem lub napełnianiem żelazka wodą należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

 • Nie wolno pozostawiać żelazka bez nadzoru, gdy jest włączone do sieci.

 • Zetknięcie z gorącymi metalowymi elementami żelazka oraz z rozgrzaną parą wodną może spowodować oparzenia. Należy, więc zachować szczególną ostrożność podczas prasowania.

 • Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 • Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.

 • Nie używać na wolnym powietrzu.

 • Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.

 • Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.

 • Żelazko służy wyłącznie do prasowania ubrań.

 • Żelazko musi być używane na stabilnej powierzchni i na taką odstawiane.

 • Żelazko nie powinno być używane, jeżeli ma widoczne ślady uszkodzenia lub jeżeli wycieka z niego woda.

 • Podczas prasowania nie wolno pozostawiać żelazka w pozycji poziomej na desce do prasowania.

 • Nie wolno używać żelazka z uszkodzonym przewodem zasilającym. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.

 • Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu). Wszelkie modernizacje lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 • Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Dysza spryskiwacza
2. Wlew wody
3. Regulacja natężenia pary
4. Przycisk spryskiwacza
5. Lampka kontrolna - grzanie
6. Uchwyt
7. Kabel zasilający
8. Przycisk „SELF CLEAN ”
9. Pokrętło termostatu
10. Przycisk uderzenia pary
11. Lampka kontrolna - podłączenie
12. Stopa
13. Zbiornik na wodę
14. Podstawa

DANE TECHNICZE:
moc: 2200 W
napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:

Przed pierwszym włączeniem żelazka należy rozwinąć całkowicie kabel zasilający (7). Podczas początkowej eksploatacji urządzenia, może wydobywać się z niego nieszkodliwy zapach. Zjawisko to nie ma wpływu na jego działanie i szybko mija.
Temperaturę prasowania należy dobrać do rodzaju tkaniny. Jeżeli rodzaj tkaniny jest nieznany należy rozpocząć prasowanie od najniższej temperatury stopniowo ją zwiększając, aż do uzyskania pozytywnych rezultatów.


FUNKCJA „STRA
ŻAK”:

Żelazko pozostawione w bezruchu w pozycji poziomej wyłączy się samoczynnie po ok 30s., a w pozycji pionowej po ok 8 min. Wyłączenie sygnalizowane jest pulsującą lampką kontrolną (11) oraz przez kilka sekund sygnałem dźwiękowym.

Aby uruchomić żelazko ponownie, wystarczy nim mocno potrząsnąć.


PRASOWANIE BEZ PARY:

Przed włączeniem do sieci należy ustawić żelazko na podstawie (14), pokrętło termostatu (9) ustawić w pozycji „OFF”, a regulator pary (3) w pozycję „0” (brak parowania).
Podłączyć urządzenie do sieci - włączy się lampka (11).
Pokrętłem termostatu (9) ustawić temperaturę. Włączy się lampka (5).
Prasowanie można rozpocząć kiedy lampka (5) zgaśnie – oznacza to, że żelazko osiągnęło wymaganą temperaturę
Termostat będzie utrzymywał wybraną temperaturę, co będzie sygnalizowane włączaniem i wyłączaniem lamki (5).


PRASOWANIE Z U
ŻYCIEM PARY:

Prasowanie z użyciem pary oraz funkcją uderzenia pary możliwe jest tylko przy ustawionej wysokiej temperaturze. Najwyższa temperatura oznaczona jest na pokrętle termostatu (9) jako „MAX”.
Natężenie pary należy ustawić regulatorem (3).
Dodatkową porcję pary uzyskamy wciskając przycisk (10). Dodatkowe uderzenie pary ułatwia wyprasowanie wyjątkowo opornych zagnieceń.

UWAGA.

Para jest gorąca. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia. Stopa żelazka nagrzewa się bardzo szybko, natomiast do jej schłodzenia potrzeba więcej czasu. Nie wolno jej zatem dotykać.


NAPE
ŁNIANIE WODĄ:

Przed przystąpieniem do napełniania lub uzupełniania zbiornika wodą należy upewnić się, czy wtyczka jest
wyjęta z kontaktu oraz czy regulator parowania (3) ustawiony jest w pozycji „0”.
Do żelazka można wlewać czystą wodę z kranu o temperaturze pokojowej lub wodę destylowaną.
W żadnym wypadku nie można wlewać wody mineralnej, nadmiernie zwapnionej lub przeznaczonej do akumulatorów.
Do napełniania zbiornika żelazka służy załączony pojemnik, przystosowany kształtem do otworu wlewowego.

Nie wolno wlewać wody do żelazka bezpośrednio z kranu!

Wlewając wodę do żelazka należy pamiętać, aby poziom wody nie przekroczył oznaczenia “MAX” na zbiorniku (13).


SPRYSKIWACZ:

Po napełnieniu zbiornika (13) wodą można korzystać z funkcji zraszania miejsca do prasowania za pomocą przycisku (4).


System ANTI DRIP:

Funkcja AN TI DRIP zapobiega kapaniu wody ze stopy (12), kiedy temperatura żelazka jest zbyt niska do wytworzenia pary.


SELF CLEAN:

Zaleca się okresowe użycie funkcji samooczyszczenia stopy, która zapobiega osadzaniu się kamienia w żelazku.

W tym celu należy:

- napełnić żelazko wodą (do pełna),

- podłączyć żelazko do sieci i ustawić termostat (9) w pozycji „MAX”,

- po zgaśnięciu lampki kontrolnej (5) odłączyć urządzenie,

- trzymając poziomo, np. nad zlewozmywakiem, wciskać przez około minutę przycisk SELF CLEAN (8) i potrząsać żelazkiem,

- po ostudzeniu żelazka przetrzeć stopę wilgotną szmatką, aby usunąć ew. zanieczyszczenia,

UWAGA

Woda i para wydobywające się z żelazka w czasie samooczyszczania są gorące. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.


CZYSZCZENIE:

Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka oraz poczekać aż żelazko całkowicie wystygnie.

- żelazka nie wolno zanurzać w wodzie.

- nie wolno czyścić żelazka ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami, ponieważ można w ten sposób zniszczyć urządzenie.

- korpus żelazka oraz stopę (12) należy przetrzeć wilgotną ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką.


WSKAZÓWKI:

- do żelazka należy używać wody z kranu lub destylowanej,

- żelazko wyposażone jest w podstawkę pionową (14) umożliwiającą wygodne i stabilne postawienie,

- zmniejszenie temperatury pokrętłem termostatu (9) nie powoduje natychmiastowego jej zmniejszenia, należy odczekać do ponownego zapalenia się lampki kontrolnej (5),

- przy prasowaniu bez użycia pary zbiornik na wodę może być pusty. Należy sprawdzić, czy regulator parowania ustawiony jest w pozycji „0”. Można używać dowolnego zakresu temperatur w zależności od rodzaju tkaniny.

Jeżeli zbiornik na wodę jest pełny można używać funkcji spryskiwania,

- przy ustawieniu niskiej temperatury należy prasować bez pary.

- zanim żelazko zostanie schowane należy odczekać, aż całkowicie ostygnie oraz opróżnić zbiornik z wody. Na czas przechowywania można owinąć luźno przewód o podstawę żelazka. Zbyt mocne nawinięcie przewodu może spowodować jego uszkodzenie.

- żelazko należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, w pozycji pionowej, aby resztki wody znajdujące się w zbiorniku wyciekając z niego poprzez otwory parowe nie uszkodziły stopy grzejnej.


OCHRONA
ŚRODOWISKA:

- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,

- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


GWARANCJA:

- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,

- nie może być używane do celów zawodowych,

- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.


Funkcje
Lampka kontrolna TAK
Spryskiwacz TAK
Uderzenie pary TAK
Składany uchwyt NIE
ANTI-DRIP (zapobieganie kapaniu przy nienagrzanej stopie) TAK
STRAŻAK (automatyczne wyłączanie żelazka po określonym czasie bezczynności) TAK
Gumowany uchwyt TAK
Samoczyszczenie stopy TAK
Filtr antywapienny TAK
Parametry elektryczne
Moc 2200W
Termostat TAK
Ogólne
Stopa żelazka ceramiczna
EAN 5908277384067
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 16 x 32 x 13 cm
Parametry logistyczne
Waga netto produktu 1,25 kg
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Pozostałe
EAN 5908277384067
Waga netto 1.25 kg
Opakowanie zbiorcze 54.00 x 39.00 x 35.50 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 8
Opakowanie 13.00 x 33.00 x 18.50 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu