Doskonałe efekty oraz komfort prasowania w pionie i poziomie!

 

Stacja parowa DA300 to sposób na skuteczne i wygodne prasowanie wszystkich rodzajów tkanin. Wyjmowany zbiornik na wodę jest tu umieszczony w podstawie urządzenia, dzięki czemu samo żelazko jest lżejsze od tradycyjnego i łatwiej się nim operuje. Stały wyrzut silnego strumienia pary ogrzewa, nawilża i rozluźnia włókna tkanin przez co bardzo łatwo je rozprostować. Zwiększa to wydajność prasowania w porównaniu do tradycyjnego żelazka nawet do 40%. Na dodatek można prasować zarówno w poziomie - na desce do prasowania jak i w pionie, gdy odzież wisi swobodnie na wieszaku!

Model DA300 ALTA posiada wysokiej jakości trwałą stopę ceramiczną, filtr Anti-Calc, który zapobiega odkładaniu się wapnia oraz blokadę kapania (Anti-Drip). Jest też wyposażony w regulację temperatury, a także specjalną blokadę żelazka, ustawionego  na podstawie stacji,  która zapewnia jej bezpieczne przechowywanie i przenoszenie. Po zakończeniu użytkowania kabel zasilający oraz przewód parowy można zwinąć i umieścić w praktycznym schowku, znajdującym się w korpusie urządzenia.

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • filtr antywapienny,
 • regulacja temperatury,
 • stały wyrzut pary,
 • prasowanie w pionie i poziomie,
 • wyjmowany wygodny pojemnik na wodę,
 • wysokiej jakości trwała stopa ceramiczna,
 • regulacja temperatury
 • bezpieczne przechowywanie i blokada żelazka na stacji,
 • wygodne i praktyczne miejsce na kabel,
 • do 40% wydajniejsze prasowanie (w porównaniu z tradycyjnym żelazkiem),
 • Anti-Drip - blokada kapania,
 • strumień pary: 50g / min
 • ciśnienie pary: 2,5 bar
 • moc: 2400W
 • EAN: 5908277385460

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji
2. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
3. Upewnić się przed włożeniem wtyczki do gniazdka, iż dane umieszczone na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiadają parametrom sieci.
4. UWAGA! Urządzenie należy podłączyć do gniazda ze stykiem ochronnym.
5. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
6. Nie używać kiedy w zbiorniku nie ma wody.
7. Urządzenie jest przystosowane do wody z kranu.
W przypadku gdy w okolicy woda jest bardzo twarda, szybko może osadzić się kamień, wtedy należy użyć wody destylowanej.
8. Nie należy wlewać do zbiornika perfum, octu, środków do usuwania kamienia, środków ułatwiających prasowanie, ani innych chemikaliów, ponieważ ten produkt nie nadaje się do użytku z tymi chemikaliami.
9. Zanim urządzenie zostanie schowane należy odczekać 60 min., aż całkowicie ostygnie oraz opróżnić zbiornik z wody.
10. Przed czyszczeniem lub napełnianiem urządzenia wodą należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
11. Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone do sieci.
12. Zetknięcie z rozgrzaną parą wodną może spowodować oparzenia. Należy, więc zachować szczególną ostrożność podczas prasowania.
13. Nie dopuszczać do kontaktu dyszy parowej z żadną powierzchnią.
14. Podczas pracy nie dopuszczać do kontaktu przewodu zasilającego z parą o wysokiej temperaturze.
15. Przewód zasilający nie może znajdować się blisko źródeł ciepła.
16. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
17. Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.
18. Nie używać na wolnym powietrzu.
19. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.
20. Urządzenie nie powinno być używane, jeżeli ma widoczne ślady uszkodzenia lub jeżeli wycieka z niego woda.
21. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.
22. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu).
23. Wszelkie modernizacje lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
24. UWAGA: Para wydobywająca się z urządzenia jest gorąca. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.
25. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed założeniem lub zdjęciem nasadki ze szczotką. Zachowaj ostrożność: dysza parowa może nadal być gorąca.
26. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.


Ten symbol ostrzega przed wysoką temperaturą powierzchni urządzenia.

 

OPIS OGÓLNY:
1. Kabel zasilający
2. Przewód parowy
3. Uchwyt
4. Lampka kontrolna
5. Pokrętło termostatu
6. Włącznik ciągłego parowania
7. Włącznik chwilowego parowania
8. Blokada żelazka
9. Podstawa
10. Zbiornik na wodę
11. Schowek na przewód
12. Żelazko
13. Stopa żelazka
14. Otwory parowe
15. Wlew wody
16. Filtr anty wapienny

DANE TECHNICZNE:
-- moc: 2400 W
-- napięcie zasilania: 220-240V ~ 50Hz
-- Strumień pary: 50 g / min
-- Ciśnienie pary: 2,5 bar


PRZEZNACZENIE:
Stacja pary DA300 przeznaczona jest do prasowania wszystkich rodzajów tkanin. Zbiornik na wodę umieszczony jest w podstawie urządzenia, przez co samo żelazko jest lżejsze od tradycyjnego i łatwiej się nim prasuje.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Przed pierwszym włączeniem żelazka należy rozwinąć całkowicie
kabel zasilający (1) oraz przewód parowy (2).
Podczas początkowej eksploatacji urządzenia, może wydobywać się
z niego nieszkodliwy zapach. Zjawisko to nie ma wpływu na jego
działanie i szybko mija.

UWAGA! Urządzenie należy umieścić na stabilnym, twardym i poziomym podłożu odpornym na ciepło. Nie stawiać urządzenie na pokrowcu deski do prasowania lub na miękkiej powierzchni.
Przed opróżnieniem zbiornika i/lub wymianą filtra antywapiennego należy zawsze odłączyć urządznie od zasilania i odczekać, aż ostygnie.
Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru:
-- kiedy jest podłączony do zasilania,
-- dopóki nie ostygło przez około 1 godzinę.

Podstawa (9) zawsze musi znajdować się poniżej żelazka (12).
W innym przypadku para nie będzie mogła przedostawać się swobodnie do żelazka (12).
Sprawdzić czy urządzenie jest wyłączone z sieci i zimne, pokrętło termostatu (5) jest w pozycji „MIN”, a przycisk (6) w pozycji .
Upewnić się, że żelazko (12) nie jest zablokowane – rys. 1
Podczas pierwszego użycia zaleca się wyprasować zwykłą ściereczkę, aby sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo.
Pierwsze prasowanie powinno odbywać się bez użycia pary.

UWAGA! Stopa żelazka (13) nagrzewa się bardzo szybko, natomiast do jej schłodzenia potrzeba więcej czasu. Nie wolno jej zatem dotykać.


NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA WODĄ:
W urządzeniu można stosować wodę z kranu. Jednakże w przypadku gdy jest ona bardzo twarda zalecamy używanie wody zdemineralizowanej.
Ostrzeżenie: Nie wolno napełniać zbiornika (10) gorącą wodą.
Ostrzeżenie: Nigdy nie należy dodawać do urządzenia produktów odkamieniających, aromatycznych, alkoholowych ani detergentów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub uczynić go niebezpiecznym w użyciu.
-- Pokrętło termostatu ustawić w pozycji „MIN”, a kabel (1) odłączyć od sieci.
-- Z podstawy (9) wyciągnąć zbiornik na wodę (10).
-- Otworzyć wlew wody (15) i przy pomocy kubeczka wlać maksymalnie 1,2 l wody uważając, aby nie przepełnić zbiornika.
-- Zamknąć wlew wody (15) i wsunąć zbiornik (10) do podstawy (9).

UWAGA! W przypadku konieczności napełnienia zbiornika (10) w trakcie prasowania należy zachować szczególną ostrożność.
BARDZO WAŻNE: Przed wysunięciem zbiornika (10) z podstawy (9) i jego otwarciem należy upewnić się ma w nim już pary. W tym celu należy nacisnąć na przycisk (7) tak długo, aż para przestanie się wydobywać. Następie postępować zgodnie z zalecenia mi podanymi powyżej.

USTAWIENIE TEMPERATURY:
Temperaturę prasowania należy dobrać do rodzaju tkaniny. Jeżeli rodzaj tkaniny jest nieznany należy rozpocząć prasowanie od najniższej temperatury stopniowo ją zwiększając, aż do uzyskania pozytywnych rezultatów.
Aby zwiększyć temperaturę należy obróć pokrętło regulacji (5) w prawo, aż zostanie wybrana żądana temperatura. Aby zmniejszyć temperaturę obróć pokrętło regulacji (5) w lewo. Prasowanie można rozpocząć kiedy lampka (4) zgaśnie – oznacza to, że urządzenie osiągnęło wymaganą temperaturę.
Termostat będzie utrzymywał wybraną temperaturę, co będzie sygnalizowane włączaniem i wyłączaniem lampki (4).

PRASOWANIE Z UŻYCIEM PARY:
UWAGA! Przewód parowy (2) będzie bardzo gorący podczas użytkowania - nie wolno go dotykać.
UWAGA! Para wydobywająca się z otworów parowych (14) jest gorąca. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.

Prasowanie z użyciem pary możliwe jest tylko przy ustawionej wysokiej temperaturze – pokrętło termostatu powinno być ustawione w pozycji „ooo”.
-- Urządzenie należy umieścić na stabilnym, twardym i poziomym podłożu odpornym na ciepło.
-- Napełnić zbiornik (10) zgodnie zaleceniami podanymi w części „NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA WODY”.
-- Upewnić się, że żelazko (12) nie jest zablokowane – rys. 1
-- Podłączyć urządzenie do sieci zgodniej z parametrami podanymi na urządzeniu.
-- Ustawić wymaganą temperaturę zgodnie zaleceniami podanymi w części „USTAWIENIE TEMPERATURY”.
-- Prasowanie można rozpocząć kiedy lampka (4) zgaśnie – oznacza to, że urządzenie osiągnęło wymaganą temperaturę.
-- Parowanie:
-- chwilowe – funkcję parowania można włączyć na chwilę przy pomocy przycisku (7) – para będzie się wydobywać tak długo jak długo będzie wciśnięty przycisk. Zwolnienie przycisku zatrzyma wydobywanie się pary.
-- ciągłe – aby włączyć funkcję parowania ciągłego należy przesunąć przycisk (6) w pozycję , aby wyłączyć parowanie należy przesunąć przycisk (6) w pozycje
-- Po zakończonym prasowaniu należy, obróć pokrętło regulacji temperatury (5) do pozycji „MIN”, przesunąć przycisk (6) w pozycję , a następnie odłączyć urządzenie od głównego źródła zasilania.

UWAGA! Kiedy żelazko (12) nie jest używane, powinno być odłożone na podstawę (9).
OSTRZEŻENIE: Nie należy prasować jednego konkretnego miejsca przez dłuższy czas, ponieważ może to uszkodzenie tkaniny.


PRASOWANIE PAROWE W PIONIE:
-- Trzymając żelazko (12) w odległości około 20 cm od przedmiotu należy nacisnąć i przytrzymać przycisk (7) lub przesunąć przycisk (6) w pozycję (PARA).
-- Przesuwać żelazkiem (12) przed materiałem nie dotykając go stopą (13), pracując krótkimi seriami, aby usunąć wszelkie zagniecenia.

PRASOWANIE BEZ PARY:
Zbiornik (10) nie musi być napełniony wodą do prasowania bez pary.
-- Urządzenie należy umieścić na stabilnym, twardym i poziomym podłożu odpornym na ciepło.
-- Sprawdzić czy urządzenie jest wyłączone z sieci i zimne, pokrętło termostatu (5) jest w pozycji „MIN”, a przycisk (6) w pozycji (BRAK PARY).
-- Upewnić się, że żelazko (12) nie jest zablokowane – rys. 1
-- Podłączyć urządzenie do sieci zgodniej z parametrami podanymi na urządzeniu.
-- Ustawić wymaganą temperaturę zgodnie zaleceniami podanymi w części „USTAWIENIE TEMPERATURY”.
-- Prasowanie można rozpocząć kiedy lampka (4) zgaśnie – oznacza to, że urządzenie osiągnęło wymaganą temperaturę.
-- Po zakończonym prasowaniu należy obróć pokrętło regulacji temperatury (5) do pozycji „MIN”, a następnie odłączyć urządzenie od głównego źródła zasilania.

 

Rodzaj tkaniny

Ustawienia temperatury

Funkcja parowania

Nylon, materiały syntetyczne (np. akryl, wiskoza, poliamid, poliester ...), jedwab itp.

O

NIE

Wełna

OO

NIE

Bawełna, Pościel

OOO

TAK

 

PORADY I WSKAZÓWKI:
Przed każdym użyciem należy sprawdzić etykiety na prasowanych materiałach, aby wybrać prawidłowe ustawienie temperatury
Prasowanie zawsze należy zaczynać od niskiej temperatury i zwiekszać ją, gdy jest to potrzebne.
Zaleca się, aby przycisk pary był używany do krótkich serii, a nie do długich okresów. Zapobiegnie to ewentulanemu kapaniu wody z otworów parowych.


BLOKADA ŻELAZKA:
Urządzenie wyposażone jest w blokadę przydatną przy przenoszeniu urządzenia i jego przechowywaniu.
UWAGA! Przenosić i przechowywać można tylko urządzenie wyłączone (termostat w pozycji „MIN”), odłączone od zasilania i zimne. W zbiorniku (10) nie może być wody.
-- Żelazko (12) należy położyć na podstawie (9), a następnie zablokować blokadą (8) – rys. 2.
-- Przed kolejnym użyciem należy odblokować żelazko – rys. 1.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka oraz poczekać (ok. 60 min.), aż żelazko całkowicie wystygnie.
Wylać pozostałą wodę ze zbiornika (10), aby zapobiec jej wyciekowi podczas czyszczenia.
-- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.
-- nie wolno czyścić urządzenia ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami, ponieważ można w ten sposób zniszczyć urządzenie.
-- podstawę (9), żelazko (12) oraz stopę (13) należy przetrzeć wilgotną ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką.


FILTR Anti-Calc:
-- Urządzenie wyposażone jest w filtr (16) zapobiegający odkładaniu się wapnia, umieszczony w zbiorniku (10).
-- Filtr (16) należy czyścić co 2-4 tygodnie, w zależności od częstotliwości użytkowania i twardości wody w okolicy.
-- Wyjąć zbiornik (10) z podstawy (9) i wymontować filtr (12) – rys. 3.
-- Namoczyć filtr (16) w białym occie przez minimum 4 godziny.
-- Następnie przepłukać filtr (16) wodą z kranu i zamontować w zbiorniku (10).
-- Zbiornik (10) zamontować w podstawie (9).


PRZECHOWYWANIE:
-- Przed schowaniem urządzenia należy je wyłączyć (termostat w pozycji „MIN”), odłączyć od zasilania i sprawdzić czy jest zimne.
-- W zbiorniku (10) nie może być wody, a urządzenie musi być dokładnie wysuszone
-- Żelazko (12) należy umieścić na podstawie (9) i zablokować – rys. 2.
-- Kabel zasilający (1) oraz przewód parowy (2) można zwinąć i umieścić w schowku (11).


UWAGA! Nie wolno zwijać kabla zasilającego (1) oraz przewodu parowego (2) zbyt mocno ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie.
-- Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

 

Problem

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Żelazko (12) nie nagrzewa

się. Kontrolka temperatury

(4) nie świeci się.

Urządzenie nie jest

podłączone do sieci.

Podłączyć urządzenie do sieci zgodnej

z parametrami podanymi na

urządzeniu i ustawić temperaturę pokrętłem (5).

Ustawiona jest zbyt

niska temperatura.

Zwiększyć temperaturę pokrętłem (5)

dostosowując ją do wymagań prasowanej tkaniny.

Bezpieczni urządzenie się przepalił

Należy skontaktować się z Serwisem producenta

Z żelazka nie wydobywa się para

Funkcja parowania nie jest włączona

Włączyć funkcję parowania.

W zbiorniku (10) nie ma wody

Napełnić zbiornik (10).

Ustawiona jest zbyt

niska temperatura.

Zwiększyć temperaturę pokrętłem (5) dostosowując

ją do wymagań prasowanej tkaniny.

Ze stopy (13) kapie woda

Jest to kondensacja

wewnątrz stopy ceramicznej.

Odczekać, aż żelazko się nagrzeje.

Z przewodu parowego (2)

wydobywa się brzęczący dźwięk

Przewód (2) parowy jest splątany

Rozplątać przewód parowy (2).

Podstawa (9) znajduje się

wyżej niż żelazko (12)

Przestawić podstawę (9) tak, aby żelazko

(12) znajdowało się cały czas powyżej niej.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


GWARANCJA:
-- Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.
-- Nie może być używane do celów zawodowych.
-- Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.


Ogólne
EAN 5908277385460
Stopa żelazka ceramiczna
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 26 x 34 x 18 cm
Parametry elektryczne
Termostat TAK
Moc 2400W
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50 Hz
Funkcje
Lampka kontrolna TAK
ANTI-DRIP (zapobieganie kapaniu przy nienagrzanej stopie) TAK
Filtr antywapienny TAK
Uderzenie pary TAK
Prasowanie w pionie i poziomie TAK
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Parametry fizyczne
Wyrzut pary 50g / min
Ciśnienie 2,5 bar
Pozostałe
EAN 5908277385460
Waga netto 2.35 kg
Opakowanie zbiorcze 43.00 x 45.50 x 31.00 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 2
Opakowanie 22.00 x 41.00 x 28.50 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu