Gdy popieprzysz, smak posiłków będzie lepszy.

Odpowiednią grubość soli i pieprzu uzyskasz dzięki regulacji grubości mielenia. Młynek wyposażony jest w ceramiczne żarna a obsługa jest niezwykle prosta. Łatwo napełnisz pojemnik pieprzem a używając tylko kilku mięśni rąk doprawisz swoje ulubione danie tak jak lubisz.

 

SPECYFIKACJA:

  • regulacja grubości mielenia
  • ceramiczne żarna
  • łatwe napełnianie
  • prosta obsługa
  • EAN (czerwony): 5908277382797
  • EAN (żółty): 5908277383299
  • EAN (biały): 5908277383305

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać wodą
- używać tylko do mielenia pieprzu i soli. Mielenie innych przypraw spowoduje utratę gwarancji,
- nie należy wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych, gorących powierzchni i wilgoci
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub
instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego
- nie używać na wolnym powietrzu
- nie wolno używać urządzenia jeżeli spadło, lub gdy ma widoczne ślady uszkodzenia
- nie należy otwierać i naprawiać urządzenia samemu (grozi to utratą gwarancji)
- w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych prosimy zwracać się do uprawnionego serwisu
- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania
- Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia


WARUNKI GWARANCJI:

Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą naprawiane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu.
Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony sprzęt wraz z dowodem zakupu do centralnego punktu serwisowego na adres:
Eldom Sp. z o.o. 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A.
Przesyłka powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego opakowania). Urządzenie można wysłać na koszt gwaranta za pośrednictwem Poczty Polskiej jako przesyłkę „PACZKA48” zaznaczając tylko opcję „OPŁATĘ UISZCZA ADRESAT”.
Pojęcie "naprawa" nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Korpus
2. Dźwignia
3. Pojemnik na pieprz
4. Pierścień


OBSŁUGA:

Ręczny młynek MP22 jest przeznaczony do mielenia pieprzu.
Mielenie innych przypraw spowoduje utratę gwarancji.


UZUPEŁNIANIE PRZYPRAW:

Aby wsypać przyprawę do pojemnika (3) należy trzymając jedna reka podstawę przekręcić delikatnie korpus (1) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wysunąć go do góry.

Po wsypaniu przyprawy należy założyć dokładnie korpus (1) i zablokować go przekręcając zgodnie z ruchem wskazówek zegara (aż do kliknięcia).


MIELENIE PRZYPRAW:

W celu zmielenie przypraw należy ująć w jednej ręce korpus (1), tak aby palce znajdowały się na dźwigni(2). Następnie aby zmielić przyprawę wystarczy nacisnąć dźwignię (2).

W podstawie urządzenia znajduje się pierścień(4) do regulacja grubości mielenia. Żądaną grubość mielenia uzyskujemy przekręcając pierścień (4) i ustawiając go na odpowiednim symbolu od “I” do “IIIII”, Przy czym ''I '' są to drobne ziarna a ''IIIII'' grube.

Nie należy przeprowadzać regulacji podczas pracy młynka.

Należy unikać zawilgocenia urządzenia.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie
- obudowę przecierać wilgotną szmatką

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,

 


Ogólne
EAN 5908277382797
Ceramiczne żarno TAK
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis centralny
Funkcje
Antypoślizgowe stopki NIE
Regulacja grubości mielenia TAK
Wyjmowany pojemnik NIE
Pozostałe
EAN 5908277382797
Waga netto 0.21 kg
Opakowanie zbiorcze 40.00 x 20.50 x 28.50 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 24
Opakowanie 6.30 x 6.30 x 19.60 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu