Wygodna obsługa i szybkie efekty!

Parownica DA100 stim jest przeznaczona do szybkiego i skutecznego odprasowywania ubrań. Użycie gorącej pary wodnej powoduje tu wygładzanie i odświeżenie prasowanych części garderoby oraz eliminuje przykre zapachy i bakterie, które wnikają we włókna tkanin.

Parownica posiada ceramiczną głowicę z sześcioma otworami, przez które wydobywa się gorąca para, wyjmowany zbiornik na wodę oraz  termostat, utrzymujący temperaturę. Ma ergonomiczny kształt  i wygodny uchwyt. Szybko się nagrzewa, a jej pracę sygnalizuje lampka kontrolna. Jest bezpieczna nawet dla bardzo delikatnych tkanin, gdyż jej użycie nie wiąże się z ryzykiem przypalenia czy przegrzania materiału. W przypadku grubszych materiałów można natomiast użyć specjalnej szczotki, która została dołączona do zestawu i ułatwia wnikanie pary w strukturę poszczególnych włókien.

Aby skorzystać z parownicy, nie trzeba rozkładać deski do prasowania. Ubrania wiszą swobodnie na wieszaku, a my kierujemy na nie ciągły strumień pary, wydobywający się z dyszy urządzenia.

Sprawdź koniecznie, jak prasowanie pionowe jest wygodne i bezproblemowe!

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • wygodna obsługa bez użycia deski do prasowania
 • urządzenie bezpieczne dla delikatnych tkanin
 • szybkie odprasowywanie ubrań
 • ciągły strumień pary
 • szczotka ułatwiająca wnikanie pary w tkaniny
 • ceramiczna głowica z sześcioma otworami
 • wyjmowany zbiornik wody ułatwiający napełnianie
 • krótki czas nagrzewania
 • skuteczne odświeżanie ubrań bez prania lub czyszczenia chemicznego
 • para zabija do 99,9% bakterii (w zależności od czyszczonego podłoża)
 • usuwa nieprzyjemne zapachy
 • pojemność: 200ml
 • wyrzut pary: do 20g/min
 • moc: 1000W
 • EAN: 5908277384821

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji
2. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
3. Upewnić się przed włożeniem wtyczki do gniazdka, iż dane umieszczone na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiadają parametrom sieci.
4. UWAGA! Urządzenie należy podłączyć do gniazda ze stykiem ochronnym.
5. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
6. Nie używać kiedy w zbiorniku nie ma wody.
7. Urządzenie jest przystosowane do wody z kranu. W przypadku gdy w okolicy woda jest bardzo twarda, szybko może osadzić się kamień, wtedy należy użyć wody destylowanej.
8. Nie należy wlewać do zbiornika perfum, octu, środków do usuwania kamienia, środków ułatwiających prasowanie, ani innych chemikaliów, ponieważ ten produkt nie nadaje się do użytku z tymi chemikaliami.
9. Zanim urządzenie zostanie schowane należy odczekać 60 min., aż całkowicie ostygnie oraz opróżnić zbiornik z wody.
10. Przed czyszczeniem lub napełnianiem urządzenia wodą należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
11. Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone do sieci.
12. Zetknięcie z rozgrzaną parą wodną może spowodować oparzenia. Należy, więc zachować szczególną ostrożność podczas prasowania.
13. Nie dopuszczać do kontaktu dyszy parowej z żadną powierzchnią.
14. Podczas pracy nie dopuszczać do kontaktu przewodu zasilającego z parą o wysokiej temperaturze.
15. Przewód zasilający nie może znajdować się blisko źródeł ciepła.
16. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
17. Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.
18. Nie używać na wolnym powietrzu.
19. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.
20. Urządzenie nie powinno być używane, jeżeli ma widoczne ślady uszkodzenia lub jeżeli wycieka z niego woda.
21. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu
aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.
22. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów w załączniku oraz na stronie
www.eldom.eu).
23. Wszelkie modernizacje lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
24. UWAGA: Para wydobywająca się z urządzenia jest gorąca. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.
25. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed założeniem lub zdjęciem nasadki ze szczotką. Zachowaj ostrożność: dysza
parowa może nadal być gorąca.
26. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

 

Ten symbol ostrzega przed wysoką temperaturą powierzchni urządzenia.

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Włącznik
2. Dysza
3. Lampka kontrolna
4. Uchwyt
5. Przewód
6. Przycisk blokady
7. Zbiornik
8. Szczotka


DANE TECHNICZNE:
-- moc: 1000 W
-- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
-- pojemność: 200ml

 

PRZEZNACZENIE:

Parownica DA100 jest przeznaczona do szybkiego i skutecznego odprasowywania ubrań. Urządzenie nadaje się do wszystkich tkanin, ponieważ podczas prasowania parą nie istnieje ryzyko przypalenia, czy ich przegrzania. Użycie pary wodnej odświeża prasowane materiały.

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:

Przed przystąpieniem do użytkowania należy się upewnić czy urządzenie, wtyczka i przewód zasilający są sprawne i czy usunięto wszystkie części opakowania. Przed pierwszym włączeniem parownicy należy rozwinąć całkowicie kabel zasilający (5). Podczas początkowej eksploatacji urządzenia, może wydobywać się z niego nieszkodliwy zapach. Zjawisko to nie ma wpływu na jego działanie i szybko mija.

 

NAPEŁNIANIE WODĄ:

-- Przed przystąpieniem do napełniania lub uzupełniania zbiornika wodą należy upewnić się, czy wtyczka jest wyjęta z kontaktu.

-- Nacisnąć przycisk (6) i wysunąć zbiornik (7), a następnie odchylić zatyczkę i nalać wody.

-- Do napełniania zbiornika (7) służy załączony pojemnik, przystosowany kształtem do otworu wlewowego.

-- Zamknąć zatyczkę i zamontować zbiornik w uchwycie (4).

-- Do zbiornika (7) można wlewać czystą wodę z kranu o temperaturze pokojowej lub wodę destylowaną.

-- W żadnym wypadku nie można wlewać wody mineralnej, nadmiernie zwapnionej lub przeznaczonej do akumulatorów.

-- Wlewając wodę do parownicy należy pamiętać, aby poziom wody nie przekroczył oznaczenia

MAX” na zbiorniku (7). Przed przystąpieniem do prasowania zbiornik (7) powinien być zapełniony

Co najmniej w jednej trzeciej.

 

OBSŁUGA:

-- Podczas używania urządzenie należy trzymać w pozycji pionowej. Nie wolno korzystać z deski do prasowania, ani innej poziomej powierzchni. Parownicy nie wolno obracać do góry dnem.

-- Ubrania przeznaczone do prasowania powinny być powieszone, a kieszenie opróżnione.

-- Podłączyć urządzenie do sieci - włączy się lampka (3).

-- Prasowanie można rozpocząć kiedy lampka (3) zgaśnie oznacza to, że urządzenie osiągnęło wymaganą temperaturę. Termostat będzie utrzymywał wybraną temperaturę, co będzie

sygnalizowane włączaniem i wyłączaniem lamki (3).

-- Parownicę należy trzymać wyłącznie za uchwyt (4)

-- Urządzenie rozpoczyna pracę po naciśnięciu i przytrzymaniu włącznika (1). Wibracje i brzęczący dźwięk są zjawiskiem normalnym. Aby przerwać pracę należy zwolnić włącznik (1).

-- Gdy parownica jest gotowe do pracy początkowy strumień pary należy skierować z dala od odzieży na kilka sekund, ponieważ może on zawierać krople wody.

-- Należy umieścić dyszę (2) co najmniej 5 cm przed tkaniną i przesuwać powolnymi ruchami.

-- Podczas prasowania parowego włącznik (1) musi być cały czas wciśnięty. Jeśli na dyszy (2) znajdują się jakiekolwiek krople wody, należy zetrzeć je szmatką przed rozpoczęciem prasowania.

-- Nie wolno przytrzymywać niezabezpieczoną ręką tkaniny w miejscu prasowania. Aby tkaninę rozprostować należy pociągnąć za jej boki.

-- Jeśli brzęczenie stanie się głośniejsze, a para przestanie się wydobywać, należy zwolnić włącznik (1) i sprawdzić stan wody w zbiorniku.

-- Prasowanie za pomocą pary może spowodować, że na tkaninie pojawią się niewielkie mokre punkty.

Tkanina może być również lekko wilgotna po skończonym prasowaniu, dlatego po zakończeniu pracy należy pozostawić ubranie do wyschnięcia przed jego założeniem lub odłożeniem.

-- W przypadku prasowania grubych i ciężkich tkanin można użyć szczotki (8), która ułatwia wnikanie pary. Nasadkę (8) należy stosować tylko z użyciem pary. Przed zamontowaniem szczotki (8) wyłączyć parownicę z sieci i poczekać, aż ostygnie. Następnie podłączyć urządzenie do sieci i odczekać, aż lampka kontrolna się zaświeci. Wcisnąć i przytrzymać włącznik (1) i powoli przesuwać szczotką (8) po tkaninie.

UWAGA: Para wydobywająca się z urządzenia jest gorąca. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka oraz poczekać, aż urządzenie całkowicie wystygnie.

-- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.

-- Nie wolno czyścić urządzenia ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami, ponieważ można w ten sposób je zniszczyć.

-- Urządzenie należy przetrzeć wilgotną ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką.

-- Zbiornik wyciągnąć i wylać z niego wodę.

-- Przechowywać w pozycji pionowej.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

GWARANCJA:

-- Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.

-- Nie może być używane do celów zawodowych.

-- Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.


Ogólne
EAN 5908277384821
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 28.2 x 11.2 x 18 cm
Parametry elektryczne
Moc 1000W
Napięcie zasilania 230V ~ 50Hz
Parametry fizyczne
Pojemność 200 ml
Wyrzut pary do 20g/min
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Pozostałe
EAN 5908277384821
Waga netto 0.90 kg
Opakowanie zbiorcze 31.00 x 50.50 x 34.00 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 8
Opakowanie 12.00 x 29.50 x 16.00 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu