Nawilżacz ultradźwiękowy NU50 amar

 

NAWILŻENIE NA ŻYCZENIE


Czy wiesz jak ważny jest odpowiedni poziom wilgotności powietrza? Poprawa samopoczucia, podwyższenie jakości snu i zauważalne zmniejszenie stanu permanentnego zmęczenia wynikającego z przesuszenia powietrza, to tylko kilka z wielu argumentów przemawiających za koniecznością zadbania o stopień wilgotności wokół.

Jak zrobić to najłatwiej i najbardziej efektywnie? Zainwestować w naprawdę dobry nawilżacz powietrza. Dokładnie taki jak nowy NU50 amar.
To eleganckie i nowoczesne urządzenie może zrobić dla nas bardzo wiele! Nawilża, naturalnie jonizuje (a tym samym zmniejsza ilość bakterii w powietrzu), a do tego relaksuje dzięki funkcji aromaterapii.

NU50 amar ma pojemność 4,6l, a jego wydajność to 300 ml/h. Posiada szeroki zakres regulacji wilgotności (40% - 90%), który niezwykle łatwo odpowiednio dobrać dzięki czujnikowi wilgotności, w który jest wyposażony. Urządzenie wyposażone jest w czytelny wyświetlacz LCD i jest niezwykle łatwe w obsłudze.

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • funkcja aromaterapii
 • jonizacja
 • tryb nocny
 • wyświetlacz LCD
 • panel dotykowy
 • łatwa obsługa
 • szeroki zakres regulacji wilgotności: 40% - 90%
 • czujnik wilgotności
 • automatyczne wyłaczanie przy braku wody
 • timer
 • pojemność: 4,6l
 • wydajność: 300 ml/h
 • czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę: ~15 godzin
 • wydajność urządzenia przewidziana dla pomieszczenia do 35m²
 • moc: 25W
 • EAN: 5908277386566

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Dzieci w wieku poniżej 3 lat należy trzymać z dala, chyba że są pod stałym nadzorem.

Dzieci w wieku od 3 lat i mniej niż 8 lat mogą włączać / wyłączać urządzenie tylko pod warunkiem, że zostało ono umieszczone lub zainstalowane w przewidzianym do tego celu miejscu, w normalnej pozycji roboczej i są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumieć związane z tym zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą podłączać, regulować i czyścić konserwacji urządzenia użytkownika.

 

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Zaleca się zachowanie niniejszej instrukcji obsługi na przyszłość.

Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

 1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej.

 2. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.

 3. Urządzenie wyłącznie do użytku domowego.

 4. Urządzenie ustawić na płaskim i suchym podłożu.

 5. Nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów w otwory wlotu i wylotu.

 6. Nie stawiać urządzenia przy firanach i zasłonach.

 7. Pracujące urządzenie należy mieć zawsze w zasięgu wzroku zwłaszcza, gdy w pobliżu znajdują się dzieci.

 8. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.

 9. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycz­nych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż od­nośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 10. Nie rozpylać w pobliżu pracującego urządzenia środków owado­bójczych lub podobnych.

 11. Nie używać w wysokiej temperaturze (powyżej 40°C), w miej­scach o podwyższonej wilgotności (np. łazienka) i w miejscach zagrożonych wybuchem.

 12. Używać jedynie czystą, zimną wodę wodociągową lub inną o ni­skiej zawartości składników mineralnych o temperaturze maksy­malnej 40°C.

 13. Nie używać na wolnym powietrzu.

 14. Nie przenosić lub podnosić w czasie pracy.

 15. Podczas pracy urządzenia nie wolno dotykać przetwornika ultradźwiękowego.

 16. Urządzenie należy ustawiać z dala od źródeł ciepła (grzejniki, piece itp.).

 17. Nie wolno uruchamiać urządzenia, bez zainstalowanego zbior­nika z wodą.

 18. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu otworów wentyla­cyjnych oraz urządzeń elektrycznych.

 19. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do dyszy nawilżacza.

 20. Nie zbliżać rąk, twarzy ani innych części ciała do dyszy przy włą­czonym urządzeniu.

 21. Nie przykrywać dyszy nawilżacza przy włączonym urządzeniu,

 22. Przed opróżnieniem zbiornika lub przesuwaniem urządzenie na­leży wyłączyć z sieci.

 23. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane. W żadnym wy­padku nie włączać urządzenia przed złożeniem.

 24. Nie wieszać na urządzeniu ubrań ani żadnych przedmiotów.

 25. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przy­łączeniowym. Aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta (przez osobę wykwalifiko­waną).

 26. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt ser­wisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż orygi­nalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabro­nione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 27. Firma Eldom S p. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentu­alne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urzą­dzenia.

 

OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

Ten symbol oznacza, że należy czyścić zbiornik co najmniej raz na 72 godziny.
Ostrzeżenie:
Mikroorganizmy, które mogą być obecne w wodzie lub w środowisku, w którym urządzenie jest używane lub przechowywane, mogą rozwijać się w zbiorniku na wodę i być wydmuchiwane w powietrze, powodując bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia, gdy woda nie jest wymieniana i zbiornik nie jest prawidłowo czyszczony co 3 dni.

UWAGA Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

 

OPIS OGÓLNY:

 1. Dysza
 2. Pokrywa
 3. Zbiornik na wodę
 4. Panel sterowania
 5. Podstawa
 6. Pływak 1
 7. Pływak 2
 8. Wylot powietrza
 9. Przetwornik ultradźwiękowy
 10. Zbiorniczek na olejek

 

PANEL STEROWANIA (4)

 1. ON/OFF
 2. HUMIDIFY
 3. HYGROSTAT
 4. SLEEP/ANION
 5. TIMER
 6. LAMPKA KONTROLNA – ANION
 7. WYŚWIETLACZ

 

DANE TECHNICZE:

 • moc: 25 W
 • napięcie zasilania: 220-240V ~ 50-60Hz
 • pojemność: 4,6 l
 • wydajność: 300 ml/h
 • wydajność urządzenia przewidziana dla pomieszczenia: 35 m2
 • czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę ~ 15 godzin

 

 

PRZEZNACZENIE:

Nawilżacz ultradźwiękowy NU50 przeznaczony jest do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych.

Odpowiedni poziom wilgotności powietrza poprawia samopoczucie oraz jakość snu.

Dodatkowo jest wyposażony w funkcję aromaterapii - w urządzeniu można stosować zapachowe dodatki do wody przeznaczone do nawilżaczy.

Jonizacja powietrza zmniejsza ilość bakterii w powietrzu, a odpowiednia wilgotność powietrza sprzyja regeneracji organizmu.

 

UŻYTKOWANIE:

 • Przed użyciem należy sprawdzić czy urządzenie jest kompletne i nie jest uszkodzone. Usunąć wszystkie zabezpieczenia transportowe.
 • Nie należy ustawiać urządzenia na dywanie, wykładzinie, parkiecie lub powierzchniach, które mogą ulec zniszczeniu pod wpływem wody lub wilgoci.
 • Zaleca się ustawienie nawilżacza na wysokości minimum 1m od podłogi.
 • W urządzeniu można stosować zapachowe dodatki do wody (olejki itp.) przeznaczone do nawilżaczy. Olejki można wlewać tylko na specjalną gąbkę umieszczoną w zbiorniczku (10).

 

UWAGA. Wlanie olejków bezpośrednio do zbiornika (3) lub podstawy (5) może doprowadzić do uszkodzenia nawilżacza. Uszkodzenia tego typu nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

 

NAPEŁNIENIE ZBIORNIKA:

 

 • Upewnić się, że urządzenie nie jest włączone i podłączone do sieci.
 • Trzymając jedną ręką za zbiornik (3) ściągnąć pokrywę (2).
 • Napełnić zbiornik (3) wodą do poziomu maksymalnego – zdj. 1.
 • Założyć pokrywę (2) na zbiornik (3).
 • Podłączyć urządzenie do sieci zgodnej z parametrami podanymi powyżej. Urządzenie przejdzie w tryb gotowości. Nie działa żadna funkcja, a wyświetlacz jest wyłączony.

 

OBSŁUGA:

Wszystkie zmiany ustawień potwierdzane są sygnałem dźwiękowym.

ON/OFF (WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE)

Po naciśnięciu przycisku (A) włącza się wyświetlacz. Nawilżacz zaczyna pracować na najniższym poziomie nawilżania – pracuje silnik wentylatora. Wyświetlany jest poziom wilgotności oraz temperatura. Ponowne naciśnięcie przycisku (A) powoduje wyłączenie urządzenia i przejście w tryb gotowości.

Po wyłączeniu wentylator pracuje jeszcze przez kilka sekund.


HUMIDITY (MGIEŁKA)

Urządzenie wyposażone jest w trzystopniową regulację nawilżania. Poziom nawilżania zmienia się za pomocą przycisku (B). Zmiany sygnalizowane są na wyświetlaczu wskaźnikami "--" , "==" , "==".

 

HYGROSTAT (HIGROMETR)

Funkcja umożliwia ustawienie poziomu wilgotności od 40-90% w przedziałach co 5%. Urządzenie rozpocznie działanie po ok. 3 sekundach od wprowadzenia ustawień. Wyłącza się, gdy aktualna wilgotność jest wyższa niż ustawiony poziom.

Funkcja włączy się, gdy aktualna wilgotność względna będzie mniejsza o co najmniej 2% od ustawionej.

Funkcja włączana jest przyciskiem (C). Włączenie funkcji sygnalizowane jest na wyświetlaczu ikoną „HYGROSTAT”.

Aby ustawić żądaną wilgotność należy naciskać przycisk (C) do momentu ukazania się odpowiedniej wartości z przedziału 40-90 na wyświetlaczu. Aby wyłączyć funkcję należy naciskać przycisk (C), aż do momentu pojawienia się na wyświetlaczu bieżącej wartości wilgotności.

Ze względu na warunki zewnętrzne może wystąpić błąd między faktyczną a wyświetlaną wartością wilgotności wynoszący do ok. 5%.

 

TIMER (ZEGAR)

Funkcja ta umożliwia ustawienie czasu po upływie, którego nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia. Funkcję można

uruchomić tylko, gdy urządzenie jest włączone. Można ustawić tylko pełne godziny w zakresie od 1 – 12.

Funkcja włączana jest przyciskiem (E). Włączenie funkcji sygnalizowane jest na wyświetlaczu ikoną „TIMER”. Gdy funkcja jest włączona na wyświetlaczu pokazywana jest naprzemiennie temperatura i czas. Urządzenie wskazuje upływający czas. Każde kolejne naciśnięcie przycisku (E) wydłuża czas.

 

SLEEP (TRYB NOCNY)

Tryb nocny włącza się za pomocą przycisku (D). W tym trybie wyświetlacz przygasa. Po dotknięciu dowolnego przycisku tryb zostaje wyłączony.

 

ANION (JONIZACJA)

Funkcję jonizacji uruchamia się przyciskiem (D). Włączenie funkcji sygnalizowane jest na wyświetlaczu ikoną „F”. Przycisk (D) należy nacisnąć i przytrzymać przez ok 3 s.

 

 

WATERLESS (BRAK WODY) 

Symbol ten zapala się, gdy w zasobniku zabraknie wody. Urządzenie automatycznie wyłączy się.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć urządzenie od sieci.

Zaleca się czyszczenie zbiornika na wodę po każdym użyciu jednak nie rzadziej niż raz na 3 dni.

Nie wolno zanurzać nawilżacza w wodzie lub innej płynnej substancji.

Do mycia nie używać żadnych ostrych środków czyszczących.

Zdarza się, że wewnątrz podstawy lub na przetworniku ultradźwiękowym (12) powstanie osad, który usuwa się zalewając elementy roztworem octu spirytusowego na 30 minut. Przetwornika nie wolno dotykać ostrymi przedmiotami.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

 • Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
 • należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

GWARANCJA:

 • urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
 • nie może być używane do celów zawodowych,
 • gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

 

PRAKTYCZNE PORADY:

 1. Dysza urządzenia nie powinna być skierowana w stronę ściany. Wydobywająca się z niej wilgoć może spowodować uszkodzenia tapety itp.
 2. Nadmierna wilgotność w pomieszczeniu może spowodować skraplanie się wody na szybach i meblach. W takiej sytuacji nawilżacz należy wyłączyć.
 3. Nawilżacza nie należy używać w pomieszczeniach, w których poziom wilgotności przekracza 80%.
 4. Do napełniania zbiornika można używać wody z kranu, jednak w przypadku twardej wody zalecana jest woda destylowana.
 5. W przypadku długiego okresu nieużytkowania nawilżacza, zaleca się umycie go i osuszenie. Przechowywać należy w suchym miejscu.

 


Ogólne
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 29.7 x 19.5 x 19 cm
EAN 5908277386566
Sterowanie panel dotykowy
Funkcje
Czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę ~15 godzin
Jonizacja TAK
Timer TAK
Funkcja opóźnionego startu NIE
Regulacja ilości wytwarzanej mgiełki TAK
Czujnik poziomu wody TAK
Pomiar wilgotności w pomieszczeniu TAK
Wyświetlacz LCD TAK
Automatyczny wyłącznik TAK
Aromaterapia TAK
Tryb nocny TAK
Parametry elektryczne
Sterowanie elektroniczne TAK
Moc 25 W
Napięcie zasilania 220-240V ~ 50/60Hz
Parametry fizyczne
Pojemność 4,6 litra
Wydajność 300 ml/h
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Pozostałe
EAN 5908277386566
Waga netto 1.41 kg
Opakowanie zbiorcze 46.50 x 46.50 x 66.50 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 8
Opakowanie 22.50 x 21.50 x 32.00 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu