Niewątpliwą zaletą tej turystycznej lodówki jest zintegrowanie funkcji chłodzenia i podgrzewania poprzez zastosowanie półprzewodnika, ogniwa Peltiera, bez wykorzystania sprężarki lub kriogeniki.

Pozwala to na grzanie artykułów spożywczych do około 60°C oraz na chłodzenie ich do 15°C poniżej temperatury otoczenia. Wśród innych zalet wymienić można małe zużycie energii, długą żywotność, niewielkie rozmiary przy dużej pojemności i nieznaczny ciężar urządzenia.

W pokrywie znajdują się przewody. Urządzenie ma możliwość zasilania samochodowego napięciem 12 V oraz napięciem 230 V dzięki wbudowanemu zasilaczowi. Posiada wygodny uchwyt do przenoszenia oraz przewód zasilający o długości 2 metrów. Doskonały wybór dla turystów i nie tylko.

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • funkcje chłodzenia i grzania
 • funkcja ECO - mniejszy pobór prądu
 • temperatura chłodzenia do 15°C poniżej temperatury otoczenia
 • temperatura grzania do około 60°C
 • możliwość zasilania napięciem 12V (zasilanie samochodowe) i 230V (wbudowany zasilacz)
 • schowek na przewody
 • pojemność 25l
 • lampka kontrolna, blokada pokrywy
 • wygodny uchwyt do przenoszenia
 • prosta obsługa
 • moc przy zasilaniu:
  12V: chłodzenie: 48W, grzanie: 40W
  230V: MAX: chłodzenie: 58W, grzanie: 52W, tryb ECO: 8W
 • EAN: 5908277382254

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać cała instrukcje obsługi.
1. Przewód zasilający należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
2. Upewnić się przed włożeniem wtyczki do gniazdka, iż dane umieszczone na tabliczce znamionowej urządzenia
odpowiadają parametrom zasilania.
3. Nie ciągnąc za przewód w celu wyciagnięcia wtyczki z gniazdka.
4. W czasie pracy urządzenia nie przykrywać otworów wentylacyjnych znajdujących się w pokrywie (3).
5. Nie zmieniać trybu zasilania w trakcie pracy urządzenia, grozi to jego uszkodzeniem.
6. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, deszczu, śniegu, nadmiernej wilgoci itp.
7. Przewód zasilający nie może znajdować się blisko źródeł ciepła.
8. Do przenoszenia lodówki używać uchwytu (1).
9. Delikatnie zamykać pokrywę (3) używając uchwytu w jej przedniej części.
10. Nie odginać zbyt mocno pokrywy, grozi to uszkodzeniem mechanicznym nie podlegającym gwarancji.
11. Używać tylko w pozycji pionowej, nie stawiać lodówki „do góry nogami”.
12. Nie przeładowywać lodówki. Pokrywa (3) musi się swobodnie zamykać. Należy tez zwrócić uwagę by produkty nie zakrywały od wewnątrz otworu wentylatora w pokrywie.
13. Zachować szczególna ostrożność w trakcie przewożenia włączonego urządzenia samochodem. Chronić przed upadkiem w trakcie jazdy.
14. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
15. Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania.
16. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
17. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
18. Nie wolno używać lodówki z uszkodzonym przewodem zasilającym.
19. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie
Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.
20. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych
niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
21. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego
używania urządzenia.

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Uchwyt
2. Pokrywa panelu sterowania oraz schowka na przewody
3. Pokrywa
4. Przewód zasilający 12V (samochodowy)
5. Przewód zasilający 230V
6. Schowek na przewody
7. Panel sterowania
A. Lampka kontrolna
B. Przełącznik CHŁODZENIE (COLD)/ GRZANIE (HOT)
C. Przełącznik ECO/MAX

 

DANE TECHNICZE:
- moc przy zasilaniu 12V:
•chłodzenie: 48W
•grzanie: 40W
- moc przy zasilaniu 230V:
MAX:
•chłodzenie: 58W
•grzanie: 52W
ECO: 8W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz lub 12V
- pojemność: 25l

 

OPIS URZĄDZENIA:
Produkt łączy podwójne, zintegrowane funkcje chłodzenia i podgrzewania poprzez zastosowanie półprzewodnika (ogniwa Peltiera), bez wykorzystania sprężarki lub
kriogeniki. Wśród zalet produktu warto wymienić ekologiczność, niewielkie gabaryty, nieznaczny ciężar, długą żywotność oraz małe zużycie energii.
Lodówka turystyczna TL100N nie zastąpi w pełni stacjonarnej lodówki domowej.
Działa z zastosowaniem innej techniki chłodzenia oraz przy zmiennych warunkach zewnętrznych, co za tym idzie parametry, sposób działania i osiągi obu tych produktów nie są ze sobą porównywalne. Urządzenie chłodzi do 15°C poniżej temperatury otoczenia.
Grzeje do do temperatury około 60°C.
W celu osiągnięcia optymalnego efektu chłodzenia zaleca się włożenie niezamrożonych produktów. Schłodzenie potrwa od 2 do 3 godzin.
Urządzenie nie jest zaprojektowane do podgrzewania zimnych produktów, lecz do zachowywania gorących posiłków w wysokiej temperaturze.
Jeżeli urządzenie eksploatowane jest prawidłowo i zgodnie z instrukcjami, temperatura produktów może utrzymać się przez wiele godzin.
Uchwyt (1) zabezpiecza pokrywę przed otwarciem. Otwarcie pokrywy (3) jest możliwe tylko kiedy uchwyt jest złożony.

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:
Lodówkę można zasilać napięciem 12 V lub 230 V za pomocą załączonych przewodów zasilających (4) i (5) bez dodatkowych akcesoriów.

ZASILANIE PRĄDEM ZMIENNYM 230V
- przesunąć pokrywę panelu sterowania oraz schowka na przewody (2) zgodnie z oznaczeniem
- wyjąć ze schowka (6) przewód zasilający (5) i wyprowadzić go przez specjalny rowek
- przed podłączeniem urządzenia ustawić przełączniki (B) i (C) w pozycję „OFF” (urządzenie wyłączone)
- podłączyć przewód zasilający (5) do sieci
- przełącznik (C) ustawić w pozycji ECO lub MAX
- przełącznikiem (B) wybrać tryb pracy:
- pozycja „COLD” - CHŁODZENIE. Praca sygnalizowana jest zielonym kolorem lampki kontrolnej (A)
- pozycja „HOT” - GRZANIE. Praca sygnalizowana jest czerwonym kolorem lampki kontrolnej (A)

Funkcja ECO działa tylko w przypadku zasilania urządzenia napięciem 230V. Pobór prądu w tym przypadku jest zredukowany. Funkcje ECO można stosować np. przy
przechowywaniu małej ilości pożywienia.

ZASILANIE PRĄDEM STAŁYM 12V (SAMOCHODOWE)
- przesunąć pokrywę panelu sterowania oraz schowka na przewody (2) zgodnie z oznaczeniem
- wyjąć ze schowka (6) przewód zasilający (4) i wyprowadzić go przez specjalny rowek
- przed podłączeniem urządzenia ustawić przełączniki (B) i (C) w pozycję „OFF” (urządzenie wyłączone)
- włożyć wtyczkę przewodu zasilającego (4) do gniazda zapalniczki samochodu
- przełącznikiem (B) wybrać tryb pracy:
- pozycja „COLD” - CHŁODZENIE. Praca sygnalizowana jest zielonym kolorem lampki kontrolnej (A)
- pozycja „HOT” - GRZANIE. Praca sygnalizowana jest czerwonym kolorem lampki kontrolnej (A)
Urządzenie można wyłączyć w dowolnej chwili ustawiając przełącznik zasilania „B” w pozycję „OFF”.

 

UWAGA.
- Nie podłączać jednocześnie dwóch przewodów zasilających - grozi to uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji
- Nie przełączać funkcji ogrzewania (HOT) lub chłodzenia (COLD) w trakcie pracy urządzenia. Przełączać funkcję po upływie 30 minut pozostawania urządzenia w trybie OFF.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
- przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie od zasilania i odczekać do całkowitego odmrożenia lub ostygnięcia
- nie wolno myć urządzenia pod bieżącą wodą lub zanurzać w wodzie
- nie czyścić ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ można w ten sposób zniszczyć urządzenie
- obudowę oraz komorę na produkty można czyścić wilgotną ściereczką, a następnie wytrzeć czystą, suchą szmatką.

 

PORADY:
- artykuły spożywcze należy przechowywać w dodatkowych, własnych opakowaniach, co zabezpiecza przed bezpośrednim działaniem zjawiska szronienia lub skraplania oraz przenikania się zapachów
- w przypadku zasilania samochodowego nie należy podczas postoju (wyłączony silnik samochodu) zasilać lodówki z gniazda zapalniczki samochodowej dłużej niż 3 godziny.
Dłuższa praca prowadzi do nadmiernego wyładowania akumulatora,
- zmiana temperatur w izolowanym pojemniku (częste otwieranie lub wyłączanie) prowadzi do powstania naturalnych zjawisk w postaci szronienia lub skraplania
widocznych na ściankach pojemnika, czy też wewnętrznej części pokrywy jak również bezpośrednio na artykułach spożywczych
- optymalna temperatura wewnątrz izolowanego pojemnika przy zachowaniu pewnych stałych parametrów zewnętrznych zwykle osiągana jest pomiędzy 2-4 godz. od
momentu uruchomienia produktu
- urządzenie nie służy do schładzania ciepłych czy też gorących artykułów spożywczych

OCHRONA ŚRODOWISKA:
Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który
zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.


Ogólne
EAN 5908277382254
Temperatura chłodzenia do 15°C poniżej temperatury otoczenia
Temperatura grzania do 60°C
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 43 x 28 x 40 cm
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Funkcje
Lampka kontrolna TAK
prosta i wygodna obsługa TAK
Funkcja chłodzenia TAK
Funkcja grzania TAK
Funkcja ECO (mniejszy pobór mocy) TAK
Schowek na przewody TAK
Uchwyt do przenoszenia TAK
Parametry logistyczne
Pojemność opakowania zbiorczego 2 sztuk
Parametry elektryczne
Zasilanie napięciem 12V TAK
Zasilanie napięciem 230V TAK
Parametry fizyczne
Pojemność 25l
Pozostałe
EAN 5908277382254
Waga netto 4.00 kg
Opakowanie zbiorcze 42.20 x 36.00 x 46.20 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 2
Opakowanie 40.50 x 30.50 x 43.00 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu