Klimatyzator przenośny KLC9050 COLUMBIAVAC

 

Na dobry klimat, najlepszy jest dobry klimatyzator! 

Wiesz już jak działa klimatyzator KLC9050 COLUMBIAVAC i czym różni się od wentylatora lub klasycznego wiatraka? Nie? Najwyższy czas to nadrobić!

Klimatyzator KLC9050 przeznaczony jest do poprawy komfortu termicznego. Przy jego pomocy powietrze możesz nie tylko schłodzić, ale także osuszyć pomieszczenie. Sprawdzi się także w roli standardowego wentylatora. Czyli… funkcje kilku różnych urządzeń w jednym! Eldom uwielbia kompaktowość!

To eleganckie urządzenie klasy energetycznej A jest niezwykle łatwe w obsłudze. Możesz sterować nim zarówno panelem z efektownym wyświetlaczem, pilotem, jak i swoim smartfonem poprzez wygodną aplikację.

Klimatyzator KLC9050 COLUMBIAVAC posiada 3 funkcje (chłodzenie, osuszanie, nawiew) oraz 4 tryby pracy (praca automatyczna, tryb nocny, opóźniony start, timer ) i 2 prędkości wentylatora. Zakres temperatur w których pracuje to 16 - 32 stopnie C. Programator zegarowy umożliwia ustawienia od 1 do 24 h.

 

 

MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZA POMOCĄ Wi-Fi I APLIKACJI:

Aplikacja umożliwia wygodniejsze sterowanie klimatyzatorem. Pozwala na precyzyjne dopasowanie ustawień do indywidualnych potrzeb w sposób prosty i intuicyjny.

W celu pobrania i zainstalowania aplikacji należy zeskanować poniższy kod QR (niezależnie od systemu na urządzeniu mobilnym):

 

Wymagania systemowe dotyczące korzystania z aplikacji:

 • Android 4.4 lub nowszy,
 • iOS 11.0 lub nowszy.

Aplikację można też pobrać bezpośrednio w: Google Play lub App Store.

 

-> INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KLC9050 ZA POMOCĄ Wi-Fi I APLIKACJI

-> KARTA PRODUKTU KLC9050

 

GWARANCJA DOOR TO DOOR

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • klasa energetyczna: A
 • doskonałe rozwiązanie do pomieszczeń mieszkalnych i biurowych
 • wygodne sterowanie pilotem bezprzewodowym oraz poprzez aplikację
 • panel sterowania z wyświetlaczem
 • zakres temperatur: 16 - 32 stopnie C
 • programator zegarowy: 1-24h
 • 3 funkcje urządzenia: chłodzenie, osuszanie, nawiew
 • 4 tryby pracy urządzenia: praca automatyczna, tryb nocny, opóźniony start, timer
 • 2 prędkości wentylatora
 • nie wymaga montażu
 • wyposażony w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie i chowanie urządzenia w okresie, kiedy nie jest używane
 • rura odprowadzająca ciepło – maksymalna długość 1,5m
 • listwa okienna umożliwiająca odprowadzenie ciepłego powietrza
 • pilot bezprzewodowy – baterie 2xAAA (nie załączone)
 • wysoka wydajność i oszczędność energii
 • wydajność chłodzenia: 2,61 kW (9000 BTU)
 • przepływ powietrza: 290 m³/h
 • wydajność osuszania: 24l/dzień
 • czynnik chłodzący: R290/170g
 • pobór mocy: 1005 W
 • głośność: max 65dB(A)
 • zalecana powierzchnia pomieszczenia: do 25 m²
 • waga netto: 23,6 kg
 • EAN: 5908277386405

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

Urządzenie jest wypełnione łatwopalnym gazem R290. Ostrożnie, ryzyko pożaru.

   Przed użyciem urządzenia przeczytać instrukcję.

  Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

  Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta.

 

UWAGA: RYZYKO POŻARU

 

 

Rysunki w niniejszej instrukcji mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od widniejących na urządzeniu. Stosować się do rzeczywistych rysunków.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 • Przed instalacją i uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z ostrzeżeniami na urządzeniu. W instrukcji zawarte są prawidłowe zasady montażu i obsługi klimatyzatora, których nieprzestrzeganie, grozi utratą gwarancji.

 • Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wiek co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 • Używanie klimatyzatora niezgodnie z jego przeznaczeniem grozi utratą gwarancji.

 • Urządzenia nie powinny obsługiwać osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy na jego temat i nie zapoznały się z instrukcją obsługi. Dotyczy to w szczególności dzieci.

 • Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku z gazem R-290 (propan) jako czynnikiem chłodniczym. R290 jest chłodziwem w postaci gazowej, spełniającym dyrektywy unijne w zakresie ochrony środowiska.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje dotyczące urządzeń wykorzystujących gazowy czynnik chłodniczy: R290

 • Należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia.
 • Nie wylewać czynnika chłodniczego do atmosfery.
 • R-290 (propan) jest łatwopalny i cięższy od powietrza.
 • Zbiera się najpierw w dolnych obszarach, ale może być rozprowadzany przez ruch powietrza (np. przez wentylatory).
 • Jeśli propan jest obecny lub nawet jest tylko podejrzenie jego obecności, nie wolno zezwolić niewykwalifikowanemu personelowi na próbę znalezienia przyczyny.
 • R-290 (propan) zastosowany w urządzeniu nie ma zapachu.
 • Brak zapachu nie oznacza braku ulatniającego się gazu.
 • W przypadku wykrycia wycieku należy natychmiast ewakuować wszystkie osoby z pomieszczenia, przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z lokalną strażą pożarną w celu poinformowania ich o wystąpieniu wycieku propanu.
 • Nie wolno wpuszczać żadnych osób z powrotem do pokoju, dopóki nie przyjedzie wykwalifikowany technik serwisu i technik ten stwierdzi, że powrót do pomieszczenia jest bezpieczny.
 • Podczas rozmrażania i czyszczenia urządzenia nie wolno stosować narzędzi innych niż zalecane przez producenta.
 • Urządzenie należy umieścić w przestrzeni wolnej od stałych źródeł zapłonu (na przykład: otwartego ognia, działających urządzeń gazowych lub elektrycznych).
 • Części składowe urządzenia są zaprojektowane specjalnie do użycia propanu i nie mają właściwości inicjujących ani iskrzących. Części składowe należy wymieniać tylko na identyczne części naprawcze.
 • Nie wolno dopuścić dopuść do przebicia obudowy, nie spalać urządzenia.
 • Urządzenie należy zainstalować, użytkować i przechowywać w pomieszczeniu o powierzchni większej niż 9 m2.
 • Jeżeli urządzenie jest zainstalowane, użytkowane lub przechowywane w pomieszczeniu pozbawionym wentylacji, należy zapewnić rozwiązania zapobiegające gromadzeniu się wyciekającego chłodziwa i stworzenia zagrożenia pożaru lub wybuchu w wyniku zapłonu chłodziwa spowodowanego przez grzejnik elektryczny, piec lub inne źródło zapłonu.
 • Urządzenie należy przechowywać w sposób, który pozwoli zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.
 • Osoby obsługujące lub modyfikujące obwód chłodzący muszą posiadać odpowiednie uprawnienia nadane przez akredytowaną organizację, zapewniające fachowe obchodzenie się z czynnikiem chłodniczym, co musi zostać potwierdzone przez renomowane organizacje branżowe.
 • Wszelkie naprawy należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta. Konserwacja i naprawy wymagające zatrudnienia fachowców z innych dziedzin powinny być przeprowadzane pod nadzorem osoby uprawnionej do użytkowania palnych czynników chłodniczych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Niniejsze urządzenia jest przeznaczone tylko do użytku w warunkach domowych, w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Urządzenia nie należy używać do celów innych niż wymienione w tej instrukcji obsługi.
 • Instalacja klimatyzatora nie wymaga specjalistycznej wiedzy i może być przeprowadzona przez użytkownika we własnym zakresie, zgodnie ze wskazówkami i diagramami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprawidłowa instalacja może być przyczyną wycieku wody, porażenia prądem i nieodwracalnie uszkodzić urządzenie. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.
 • Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Przed podłączeniem do sieci należy sprawdzić, czy parametry prądu sieciowego (napięcie) odpowiadają parametrom podanym na urządzeniu. Wtyczka sieciowa urządzenia powinna być całkowicie włożona do gniazdka sieciowego. Nie należy używać przedłużaczy lub rozgałęziaczy do podłączania przewodu sieciowego urządzenia. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka. Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, przed ponownym jego uruchomieniem należy sprawdzić, czy wloty i wyloty powietrza nie są zablokowane.
 • Urządzenie podłączyć wyłącznie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
 • Urządzenie należy trzymać przynajmniej 50 cm z dala od materiałów łatwopalnych (np. alkohol itd.) albo pojemników pod ciśnieniem (np. aerozoli).
 • Przewód sieciowi i wtyczka sieciowa urządzenia służą do ostatecznego odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego prądem elektrycznym, dlatego w każdej chwili muszą być łatwo dostępne.
 • Podczas burzy urządzenie należy wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego.
 • W trakcie pracy urządzenia do wylotów powietrza nie wolno wkładać rąk lub jakichkolwiek przedmiotów.
 • Nie kłaść żadnych przedmiotów na urządzeniu.
 • Nie wchodzić na urządzenie ani nie siadać na nim.
 • Nie wkładać palców ani innych przedmiotów do wylotu powietrza.
 • Nie dotykać wlotu powietrza ani aluminiowych żeber urządzenia.
 • Przed czyszczeniem, naprawą, konserwacją lub przeglądem, klimatyzator należy wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego.
 • Urządzenie należy czyścić suchą i miękką ścierką. Jeżeli obudowa urządzenia jest mocno zabrudzona, można użyć ścierki nasączanej domowym środkiem czystości. Nie wycierać ani nie czyścić klimatyzatora rozpuszczalnikami chemicznymi, takimi jak benzyna i alkohol.
 • Urządzenie nie wolno zanurzać ani wystawiać na działanie deszczu, wilgoci ani innych płynów.
 • Nie obsługiwać mokrymi rękami. Zapobiegać rozlaniu wody na urządzenie.
 • Nie zanurzaj ani nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu, wilgoci ani innych płynów.
 • Nie pozostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru. Nie przechylać ani nie przewracać urządzenia.
 • Urządzenie należy umieścić i używać z dala od rozbryzgów wody albo oleju.
 • Jeżeli podczas eksploatacji urządzenia, użytkownik zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości, jak np. dziwny zapach lub dźwięk, dym, parę, ogień, nagrzanie obudowy lub wtyczki sieciowej, awarię bezpiecznika, zakłócenia funkcjonowania innych urządzeń, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania sieciowego i niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
 • Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; informacja w karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.eldom.eu.
 • Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
 • Pod groźbą utraty gwarancji, użytkownik nie może we własnym zakresie dokonywać żadnych napraw, modyfikacji lub demontażu obudowy urządzenia.
 • W środku urządzenia nie znajdują się żadne części, które wymagałyby konserwacji ze strony użytkownika.
 • Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 

 

Osoby obsługujące lub modyfikujące obwód chłodzący muszą posiadać odpowiednie uprawnienia nadane przez akredytowaną organizację, zapewniające fachowe obchodzenie się z czynnikiem chłodniczym, co musi zostać potwierdzone przez renomowane organizacje branżowe.

 

Wszelkie naprawy należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta. Konserwacja i naprawy wymagające zatrudnienia fachowców z innych dziedzin powinny być przeprowadzane pod nadzorem osoby uprawnionej do użytkowania palnych czynników chłodniczych.

Jeśli czegoś nie rozumiesz lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z serwisem dealera.

 

 

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE STOI ONO W POZYCJI PIONOWEJ PRZEZ 24 GODZINY, W PRZECIWNYM RAZIE MOŻE ZOSTAĆ USZKODZONY KOMPRESOR OSUSZACZA.

 

OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE SERWISOWANIA

Proszę stosować się do tych ostrzeżeń, kiedy należy podjąć następujące działania podczas serwisowania osuszacza z R290.

 

1. Kontrole w obszarze
Przed rozpoczęciem prac nad układami zawierającymi palne czynniki chłodnicze konieczne jest przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że ryzyko zapłonu jest zminimalizowane. W przypadku naprawy instalacji chłodniczej przed przystąpieniem do prac nad instalacją należy zastosować następujące środki ostrożności.


2. Procedura pracy
Prace powinny być podejmowane w ramach procedury kontrolowanej tak, aby zminimalizować ryzyko obecności łatwopalnego gazu lub oparów podczas wykonywania pracy.


3. Ogólne miejsce pracy
Wszyscy pracownicy obsługi technicznej i inne osoby pracujące w danym miejscu powinni zostać poinstruowani o charakterze wykonywanych prac. Należy unikać pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Obszar wokół miejsca pracy należy oddzielić od siebie. Upewnić się, że warunki na danym obszarze zostały zabezpieczone poprzez kontrolę materiałów łatwopalnych.

 

4. Kontrola obecności czynnika chłodniczego
Przed i w trakcie pracy należy sprawdzić obszar za pomocą odpowiedniego detektora czynnika chłodniczego, aby upewnić się, że technik jest świadomy istnienia potencjalnie łatwopalnych atmosfer. Upewnić się, że stosowane urządzenia do wykrywania wycieków są odpowiednie do stosowania z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi, tj. nie powodują iskrzenia, są odpowiednio uszczelnione lub iskrobezpieczne.


5. Obecność gaśnicy
Jeżeli na sprzęcie chłodniczym lub jakichkolwiek związanych z nim częściach mają być prowadzone jakiekolwiek prace na gorąco, powinien być dostępny odpowiedni sprzęt gaśniczy. Przylegającą do obszaru ładowania należy umieścić suchy proszek lub gaśnicę CO2.


6. Brak źródeł zapłonu
Żadna osoba wykonująca prace związane z układem chłodniczym, które polegają na odsłonięciu przewodów rurowych zawierających lub zawierających łatwopalny czynnik chłodniczy, nie może używać jakichkolwiek źródeł zapłonu w sposób stwarzający ryzyko pożaru lub wybuchu. Wszystkie możliwe źródła zapłonu, w tym palenie papierosów, powinny być trzymane w odpowiedniej odległości od miejsca instalacji, naprawy, usuwania i utylizacji, podczas której palny czynnik chłodniczy może zostać ewentualnie uwolniony do otoczenia. Przed rozpoczęciem prac należy zbadać teren wokół urządzeń, aby upewnić się, że nie występuje zagrożenie pożarowe lub ryzyko zapłonu. Umieścić znaki „Zakaz palenia”.


7. Obszar wentylowany
Upewnić się, że obszar ten znajduje się na zewnątrz lub jest odpowiednio wentylowany przed włamaniem do systemu lub wykonaniem jakichkolwiek prac gorących. Pewien stopień wentylacji jest kontynuowany w okresie wykonywania prac. Wentylacja powinna bezpiecznie rozpraszać uwolniony czynnik chłodniczy i najlepiej wypuścić go na zewnątrz do atmosfery.


8. Kontrole urządzeń chłodniczych
W przypadku wymiany elementów elektrycznych, powinny one być odpowiednie do celu i zgodne z właściwą specyfikacją. Przez cały czas należy przestrzegać wytycznych producenta dotyczących konserwacji i obsługi technicznej. W razie wątpliwości należy zwrócić się o pomoc do działu technicznego producenta.
W przypadku instalacji wykorzystujących łatwopalne czynniki chłodnicze należy przeprowadzić następujące kontrole:


- Rozmiar ładunku jest zgodny z wielkością pomieszczenia, w którym zainstalowane są części zawierające czynnik chłodniczy;
- Urządzenia wentylacyjne i wyloty działają prawidłowo i nie są zatkane;
- W przypadku stosowania pośredniego obiegu chłodniczego należy sprawdzić, czy nie występuje czynnik chłodniczy;
- Oznakowanie urządzenia jest nadal widoczne i czytelne. Oznakowania i znaki, które są nieczytelne, muszą być poprawione;
- rury lub komponenty chłodnicze są instalowane w miejscu, w którym jest mało prawdopodobne, aby były narażone na kontakt z jakąkolwiek substancją mogącą powodować korozję komponentów zawierających czynnik chłodniczy, chyba że komponenty te są wykonane z materiałów, które są z natury odporne na korozję lub są odpowiednio zabezpieczone przed korozją.


9. Kontrole urządzeń elektrycznych
Naprawy i konserwacja części elektrycznych obejmują wstępne kontrole bezpieczeństwa i procedury kontroli części. Jeżeli istnieje usterka, która mogłaby zagrozić bezpieczeństwu, wówczas do obwodu nie wolno podłączać zasilania elektrycznego, dopóki nie zostanie ono w zadowalający sposób usunięte. Jeżeli usterka nie może być usunięta natychmiast, ale konieczne jest dalsze działanie, należy zastosować odpowiednie rozwiązanie tymczasowe. Należy to zgłosić właścicielowi urządzenia, aby wszystkie strony zostały poinformowane.
Wstępne kontrole bezpieczeństwa obejmują:


- rozładowanie kondensatorów: odbywa się w sposób bezpieczny, aby uniknąć możliwości iskrzenia;
- nieosłonięcie elementów elektrycznych pod napięciem i okablowania podczas ładowania, odzyskiwania lub oczyszczania układu;
- ciągłość uziemienia

 

ZALECENIA SPECJALNE:

 • Zakres temperatury otoczenia dla urządzenia wynosi 5°C-35°C.
 • Osuszacz powietrza powinien być ustawiony pionowo na płaskim podłożu, w miejscu przestronnym i bez przeszkód. Między urządzeniem i ścianą należy zostawić wolną przestrzeń na odległości 30 cm.
 • Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami instalacyjnymi.
 • Po ustawieniu urządzenia zawsze powinien być swobodny dostęp do wtyczki kabla zasilającego.
 • Urządzenie zawsze należy ustawiać pionowo, aby sprężarka znajdowała się w prawidłowym położeniu roboczym.
 • Nie przechylać urządzenia w żadną stronę, ponieważ rozlana woda może uszkodzić urządzenie.
 • Nie wolno używać urządzenia w pobliżu gazu albo innych cieczy łatwopalnych.
 • Nie wolno zakrywać wylotu powietrza i dolotu wentylacji. Na urządzeniu nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów.
 • W pobliżu urządzenia nie wolno stosować rozpylania substancji chemicznych (insektycydy, farby) albo innych łatwopalnych, ponieważ może to doprowadzić do odkształcenia tworzywa. Urządzenie może ulec uszkodzeniu elektrycznemu.

 

ZASILANIE:

 • Wtyk kabla zasilającego musi być dobrze zamocowany i nie powinien być uszkodzony.
 • Nie wolno podłączać urządzenia do źródła zasilania poprzez rozgałęźnik prądu.
 • Po podłączeniu urządzenia do zasilania należy włączyć je przyciskiem ON/OFF.

 

 

OPIS OGÓLNY:
Przód:
1. Panel sterowania
2. Pokrywa górna
3. Żaluzje
4. Uchwyty
5. Obudowa przednia
6. Obudowa tylna
7. Podstawa
8. Kółka

Tył:
9. Filtr I
10. Odprowadzenie wody – ciągłe
11. Otwór wylotowy ciepłego powietrza
12. Miejsce na wtyczkę
13. Filtr II
14. Odprowadzenie wody – ręczne

Dodatkowe akcesoria:
15. Pilot
16. Rura wylotowa
17. Łącznik
18. Panel montażowy (2 części)

 

PRZEZNACZENIE:

Klimatyzator KLC9050 przeznaczony jest do poprawy komfortu termicznego w pomieszczeniach mieszkalnych. Przy jego pomocy powietrze można schłodzić lub osuszyć. Sprawdzi się także w roli standardowego wentylatora.

Klimatyzatorem można sterować także przy pomocy smartfonu z zainstalowaną aplikacją. Dokładną instrukcję można pobrać ze strony: www.eldom.eu

WSKAZÓWKI:

 1. Nie należy długo wystawiać się na działanie zimnego powietrza, bo jest to szkodliwe dla zdrowia.
 2. Aby podczas chłodzenia jak najszybciej osiągnąć docelową temperaturę, należy w klimatyzowanym pomieszczeniu zamknąć drzwi i okna oraz do minimum ograniczyć używanie urządzeń emitujących ciepło. Pozostawić jedne drzwi nieznacznie uchylone w celu zapewnienia poprawnej wentylacji.
 3. Okna najlepiej zasłonić (np. żaluzjami) przed promieniami słonecznymi, poprawi to efektywność działania klimatyzatora
 4. W żadnym wypadku nie można kłaść jakichkolwiek przedmiotów na klimatyzatorze.

 

INSTALACJA:

Wybór miejsca instalacji (rys.2)

Urządzenie musi być ustawione pionowo na płaskiej powierzchni, w miejscu suchym i przestronnym. Wokół urządzenia należy zostawić co najmniej 50 cm wolnej przestrzeni. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

Przed podłączeniem do sieci należy sprawdzić, czy parametry prądu sieciowego (napięcie) odpowiadają parametrom podanym na urządzeniu

Wtyczka sieciowa urządzenia powinna być całkowicie włożona do gniazdka sieciowego. Nie należy używać przedłużaczy lub rozgałęziaczy do podłączania przewodu sieciowego urządzenia. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka. Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, przed ponownym jego uruchomieniem należy sprawdzić, czy wloty i wyloty powietrza nie są zablokowane.

 

Instalacja rury wylotowej

Do jednego końca rury wylotowej należy przymocować łącznik (17), a drugi koniec zamocować w otworze wylotowym (11) – rys.3.

Łącznik (17) można zamocować w panelu montażowym (18), a następnie umieścić w oknie – rys.4. Długość panelu (18) jest regulowana.

 

Nieprawidłowy montaż

Rura wylotowa (16) nie powinna być bardzo zagięta (rys.5).

Nieprawidłowy montaż może spowodować niewłaściwą pracę urządzenia.

Na rurze wylotowej (16) nie może być żadnych ostrych zagięć.

Powietrze wydostające się z urządzenia musi przepływać swobodnie.

UWAGA

Długość rury wylotowej (16) jest zaprojektowana zgodnie ze specyfikacją klimatyzatora. Rury wylotowej nie wolno zastępować innymi wężami albo wydłużać, ponieważ może to powodować wadliwe działanie urządzenia. Maksymalna długość wyprostowanej rury wylotowej wynosi 1500mm. Należy zastosować możliwie najkrótszą długość rury. Najbardziej zalecane jest zainstalowanie rury wylotowej w poziomie.

 

PANEL STEROWANIA / PILOT – rys. 1:

A

TIMER – automatyczne włączanie lub wyłączanie urządzenia

B, O, P

wybór szybkości pracy wentylatora (wysoka, niska)

C, E

przyciski służące do ustawienia temperatury (chłodzenie) oraz czasu (TIMER)

D

włączanie/wyłączanie urządzenia

F, S, T, W

wybór sposobu pracy urządzenia (chłodzenie, osuszanie, nawiew)

G

włączenie blokady przycisków

H

wskaźnik trybu pracy - nawiew

I

wskaźnik trybu pracy - osuszanie

J

wskaźnik trybu pracy - chłodzenie

K

wyświetlacz

L

wskaźnik wi-fi

M

wskaźnik szybkości pracy wentylatora - szybka

N

wskaźnik szybkości pracy wentylatora - wolna

R

wybór trybu nocnego

X

zmiana jenostek temperatury - C/F

 

 

DZIAŁANIE URZĄDZENIA:

Wszystkie zmiany ustawień są sygnalizowane dźwiękiem.

Strumień powietrza z klimatyzatora nie powinien być skierowany bezpośrednio na człowieka. Strumieniem zimnego powietrza można sterować za pomocą żaluzji (3).

W przypadku utraty zasilania oraz zmiany trybu pracy, w celu ochrony sprężarki istnieje 3-minutowe opóźnienie do ponownego uruchomienia sprężarki.

 

Chłodzenie:

Włączyć urządzenie przyciskiem „D”.

Naciskać przycisk „F”, aż podświetli się wskaźnik „J”.

Przyciskami „C” i „E” ustawić temperaturę z zakresu od 16°C do 32°C.

Szybkości pracy wentylatora ustala się za pomocą przycisku „B”.

Na wyświetlaczu „K” jest wyświetlana aktualna temperatura w pomieszczeniu.

Klimatyzator wyłączy się gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej.

Podczas korzystania z trybu chłodzenia rura odprowadzająca powietrze na zewnątrz musi być podłączona do urządzenia.

 

Osuszanie:

Włączyć urządzenie przyciskiem „D”

Naciskać przycisk „F”, aż podświetli się wskaźnik „I”.

Urządzenie w trybie osuszania pracuje ciągle nie można ustawić poziomu wilgotności.

Wentylator pracuje tylko z szybkością niską.

Podczas korzystania z trybu osuszania rura odprowadzająca powietrze na zewnątrz musi być podłączona do urządzenia, aby umożliwić usuwanie wilgoci.

Należy podłączyć wąż do odpływu skroplin w dolnej części urządzenia. Końcówkę węża należy umieścić w odpowiednim pojemniku lub w odpływie wody w pomieszczeniu.

 

Wentylator:

W tym trybie działa tylko wentylator urządzenia.

Włączyć urządzenie przyciskiem „D”.

Naciskać przycisk „F”, aż podświetli się wskaźnik „H”.

Szybkości pracy wentylatora (niska, wysoka) ustala się za pomocą przycisku „B”.

Aby wyłączyć należy nacisnąć przycisk „F” (zmiana trybu pracy) lub przycisk „D” (wyłączenie urządzenia).

 

Tryb nocny:

Tryb nocny działa tylko łącznie z trybem chłodzenia.

Tryb nocny uruchamiany jest za pomocą przycisku „R” na pilocie.

Wentylator pracuje tylko z niską szybkością.

Po upływie 1 godziny od uruchomienia trybu temperatura zadana zostaje podwyższona o 1°C, po kolejnej godzinie temperatura zadana zostanie ponownie podwyższona o 1°C.

Następnie temperatura utrzymuje się na stałym poziomie przez 10 godzin, a wszystkie wskaźniki zostają przyciemnione.

Aby wyłączyć tryb należy kolejny raz nacisnąć przycisk „R” na pilocie.

 

 

Opóźniony start:

Urządzenie musi być wyłączone, ale podłączone do prądu.

Nacisnąć przycisk „A” – na wyświetlaczu „K” zaczną migać cyfry.

Za pomocą przycisków „C” i „E” wybrać czas z zakresu od 1 do 24 godzin.

Po wybraniu czasu odczekać, aż cyfry na wyświetlaczu przestaną migać.

Wybrać żądany tryb pracy urządzenia (informacja powyżej).

Aby wyłączyć funkcję należy nacisnąć przycisk „A” i za pomocą przycisków „C” i „E” ustawić na wyświetlaczu cyfry „00”.

 

Timer:

Włączyć urządzenie przyciskiem „D”.

Wybrać żądany tryb pracy urządzenia (informacja powyżej).

Nacisnąć przycisk „A” – na wyświetlaczu „K” zaczną migać cyfry.

Za pomocą przycisków „C” i „E” wybrać czas z zakresu od 1 do 24 godzin.

Po wybraniu czasu odczekać, aż cyfry na wyświetlaczu przestaną migać.

Aby wyłączyć funkcję należy nacisnąć przycisk „A” i za pomocą przycisków „C” i „E” ustawić na wyświetlaczu cyfry „00”.

Zmiana trybu pracy jest możliwa gdy funkcja „TIMER” jest aktywna.

 

Blokada przycisków:

Aby zablokować przyciski należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „G” przez kilka sekund.

Włączenie funkcji sygnalizowane jest kontrolką w przycisku „G”.

Przy włączonej blokadzie nie można zmienić ustawień urządzenia, ani wyłączyć urządzenia.

Aby wyłączyć blokadę należy przytrzymać wygaszony przycisk „G” przez kilka sekund.

ODPROWADZENIE WODY:

Urządzenie jest wyposażone w układ odparowywania. Skroplona woda jest wykorzystywana do chłodzenia skraplacza, co zwiększa efektywność chłodzenia i obniża zużycie energii.

Jeżeli ilość wody w układzie osiągnie poziom maksymalny, na wyświetlaczu pojawią się litery „FT” i sprężarka przestanie pracować.

 

Ręczne usuwanie wody – rys. 6.

Urządzenie wyłączyć i przenieść w miejsce, gdzie można spuścić z niego wodę.

Wyjąć zatyczkę z otworu (14) i ostrożnie spuścić wodę.

Wsunąć zatyczkę w otwór (14). Włączyć urządzenie ponownie.

 

Ciągłe odprowadzenie wody – rys. 7.

Wyłączyć urządzenie. Wyjąć zatyczkę z otworu (10).

Zamontować gumową rurkę (nie jest w zestawie), a jej drugi koniec umieścić w pojemniku np. w wiadrze.

KONSERWACJA:

Uwaga. Przed wszelkimi czynnościami obsługowymi albo naprawczymi należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

 

Czyszczenie:

Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.

Obudowę należy wyczyścić miękką wilgotną tkaniną.

Nie wolno stosować rozpuszczalników chemicznych (np. benzen, alkohol, benzyna), ponieważ mogłoby nastąpić uszkodzenie powierzchni albo zdeformowanie całej obudowy.

Urządzenia nie należy zraszać wodą.

 

Filtry powietrza:

Filtry powietrza zablokowane pyłem wpływają na zmniejszenie efektywności pracy urządzenia dlatego należy je czyścić co 2 tygodnie.

Filtry należy wysunąć z obudowy – rys. 7 – następnie myć w ciepłej wodzie (około 40°C) z obojętnym detergentem, opłukać i dokładnie osuszyć w zacienionym miejscu.

 

Koniec sezonu użytkowania urządzenia:

Urządzenie wyłączyć i przenieść w miejsce, gdzie można spuścić z niego wodę.

Odkręcić nakrętkę z otworu „14”, wyjąć zatyczkę i ostrożnie spuścić wodę.

Wsunąć zatyczkę w otwór „14” i nakręcić zakrętkę.

Jeśli zastosowane było ciągłe odprowadzenie wody wyjąć rurkę z otworu „10”, wsunąć zatyczkę i nakręcić nakrętkę.

Włączyć urządzenie w trybie nawiewu na 2 godziny, aż do osuszenia klimatyzatora.

Po wyłączeniu, urządzenie należy odłączyć od zasilania.

Oczyścić filtr powietrza i po dokładnym osuszeniu zamontować w urządzeniu.

Zdemontowaną rurę wylotową (16) należy bezpiecznie zapakować.

Urządzenie należy zawinąć w plastikowy worek i ustawić w suchym miejscu.

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

Przed nawiązaniem kontaktu w serwisem należy porównać objawy działania urządzenia z podanymi poniżej:

 

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Klimatyzator nie działa.

Brak zasilania.

Podłączyć urządzenie do gniazda linii - zasilającej i włączyć.

Na wyświetlaczu migają litery „FT”

Spuścić wodę.

 

Klimatyzator często uruchamia się samoczynnie.

Urządzenie ustawiono w świetle słonecznym.

Zasłonić okna.

Otwarte okna albo drzwi, dużo osób albo źródło ciepła w pomieszczeniu.

Zamknąć drzwi i okna, usunąć źródło ciepła.

 

 

Oczyścić albo wymienić filtr (filtry).

Zablokowany wlot albo wylot powie- trza.

Udrożnić.

Urządzenie pracuje zbyt głośno

Nierówne podłoże.

Ustawić urządzenie na równym, pełnym podłożu (mniejsze wibracje).

Sprężarka nie działa

 

Uruchomiło się zabezpieczenie sprężarki.

 

Odczekać 3 minuty i uruchomić urządzenie ponownie po obniżeniu się temperatury.

 

 

Uwaga. W przypadku jakichkolwiek nietypowych objawów należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania. Wezwać uprawnionego elektryka.

Zmiany w powyższych danych nie muszą być publikowane w przypadku usprawnienia produktu.

 

DANE TECHNICZNE:

Pełna specyfikacja techniczna znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu.

 

Zasilanie

220-240V~ 50Hz

Typ czynnika chłodzącego

290/170g

Wydajność chłodzenia

9000Btu/h (2.637kW)

Pobór mocy

1005W

Przepływ powietrza

290m³/h

 

 

Parametry bezpiecznika urządzenia:
Typ: T, Napięcie: AC250V, Prąd: 3,15 A

 

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Eldom Sp. z o.o., ul. Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: klimatyzator przenośny KLC9050 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

https://www.eldom.eu/wsparcie/deklaracje/

 


Ogólne
EAN 5908277386405
Sterowanie panel dotykowy, pilot WiFi controlled + aplikacja na systemy: Android / iOS
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 66.8 x 31.5 x 31 cm
Funkcje
Tryby pracy 3w1: CHŁODZENIE, WENTYLACJA, OSUSZANIE
Funkcja opóźnionego startu TAK
Tryb nocny TAK
Timer TAK
Wyświetlacz LCD TAK
Parametry elektryczne
Moc 1005W
Klasa energetyczna A
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50 Hz
Parametry fizyczne
Przepływ powietrza 290m³/h
Wydajność chłodzenia 9000BTU (2.61kW)
Typ czynnika chłodzącego R290/170g
Zalecana powierzchnia pomieszczenia do 25 m2
Wydajność osuszania 24l/dzień
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis Door-to-door
Pozostałe
EAN 5908277386405
Waga netto 23.60 kg
Opakowanie zbiorcze 36.50 x 37.50 x 88.00 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 1
Opakowanie 36.50 x 37.50 x 88.00 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Pomoc dotycząca produktu: KLC9050 COLUMBIAVAC

Pomoc dotycząca kategorii: klimatyzatory przenośne

Akcesoria i części zamienne

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu