Chłodzi, wentyluje i osusza!

Klimatyzator przenośny to gwarancja komfortu termicznego w wybranych przez Ciebie pomieszczeniach. Użyjesz go tam, gdzie potrzebujesz - w biurze  i w mieszkaniu, a on schłodzi i osuszy powietrze lub spełni funkcję wentylatora.  

Model KLC7000 nie wymaga specjalistycznego montażu – wystarczy rurę odprowadzającą ciepło zamontować w urządzeniu i wyprowadzić na zewnątrz, np. przez okno, ma wygodny panel sterowania z wyświetlaczem i może być obsługiwany zdalnie za pomocą pilota.

Posiada też wbudowane kółka, wiec z łatwością daje się przenosić w dowolne miejsce. Jest wydajny i energooszczędny.
Pracuje w czterech trybach (automatyczny, nocny, opóźniony start i timer), a wentylator działa na dwóch poziomach prędkości. Wszystkie zmiany ustawień klimatyzatora są sygnalizowane dźwiękiem. Urządzenie zapamiętuje też ostatnio wybrany tryb pracy oraz zaprogramowaną temperaturę i prędkości wentylatora.

Klimatyzator KLC7000  jest wyposażony w filtry powietrza i w układ odparowywania wody. Skroplona woda jest tu wykorzystywana do chłodzenia skraplacza, co zwiększa efektywność chłodzenia i obniża zużycie energii. 

 

 

 

 

 

 

-> KARTA PRODUKTU KLC7000

 

GWARANCJA DOOR TO DOOR

 

SPECYFIKACJA:

 • klasa energetyczna: A
 • doskonałe rozwiązanie do pomieszczeń mieszkalnych i biurowych
 • wygodne sterowanie pilotem bezprzewodowym
 • panel sterowania z wyświetlaczem
 • zakres temperatur 16 - 31 stopni C
 • programator zegarowy 1-24h
 • 3 funkcje urządzenia: chłodzenie, osuszanie, nawiew
 • 4 tryby pracy urządzenia: praca automatyczna, tryb nocny, opóźniony start, timer
 • 2 prędkości wentylatora
 • nie wymaga montażu
 • listwa okienna umożliwiająca odprowadzenie ciepłego powietrza
 • wyposażony w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie i chowanie urządzenia w okresie, kiedy nie jest używane
 • wysoka wydajność i oszczędność energii
 • wydajność chłodzenia: 2,06 kW (7000 BTU)
 • przepływ powietrza: 300 m3/h
 • wydajność osuszania: 17l/dzień
 • czynnik chłodzący: R290/130g
 • pobór mocy: 792 W
 • głośność: 65dB(A)
 • zalecana powierzchnia pomieszczenia: do 15 m2
 • wymiary jednostki klimatyzacyjnej (szer x gł x wys): 31x33x68 cm
 • wymiary opakowania (szer x gł x wys): 35x38x87 cm
 • waga netto: 19 kg
 • waga brutto: 22 kg
 • EAN: 5908277385101

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. Przed instalacją i uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z ostrzeżeniami na urządzeniu. W instrukcji zawarte są prawidłowe zasady montażu i obsługi klimatyzatora, których nieprzestrzeganie, grozi utratą gwarancji.
2. Niniejsze urządzenia jest przeznaczone tylko do użytku w warunkach domowych, w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Urządzenia nie należy używać do celów innych niż wymienione w tej instrukcji obsługi.
Używanie klimatyzatora niezgodnie z jego przeznaczeniem grozi utratą gwarancji.
3. Urządzenia nie powinny obsługiwać osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy na jego temat i nie zapoznały się z instrukcją obsługi. Dotyczy to w szczególności dzieci.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny
bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
5. Instalacja klimatyzatora nie wymaga specjalistycznej wiedzy i może być przeprowadzona przez użytkownika we własnym zakresie, zgodnie ze wskazówkami i diagramami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
Nieprawidłowa instalacja może być przyczyną wycieku wody, porażenia prądem i nieodwracalnie uszkodzić urządzenie. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.
6. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
Przed podłączeniem do sieci należy sprawdzić, czy parametry prądu sieciowego (napięcie) odpowiadają parametrom podanym na urządzeniu. Wtyczka sieciowa urządzenia powinna być całkowicie włożona do gniazdka sieciowego. Nie należy używać przedłużaczy lub rozgałęziaczy do podłączania przewodu sieciowego urządzenia. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka. Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, przed ponownym jego uruchomieniem należy sprawdzić, czy wloty i wyloty powietrza nie są zablokowane.
7. Urządzenie należy trzymać przynajmniej 50 cm z dala od materiałów łatwopalnych (np. alkohol itd.) albo pojemników pod ciśnieniem (np. aerozoli).
8. Przewód sieciowy i wtyczka sieciowa urządzenia służą do ostatecznego odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego prądem elektrycznym, dlatego w każdej chwili muszą być łatwo dostępne.
9. Podczas burzy klimatyzator należy wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego. Jeżeli praca nie należy wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego. Urządzenie można włączyć po kilku minutach.
10. W trakcie pracy urządzenia do wylotów powietrza nie wolno wkładać rąk lub jakichkolwiek przedmiotów.
11. Przed czyszczeniem, naprawą, konserwacją lub przeglądem, klimatyzator należy wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego.
12. Urządzenie należy czyścić suchą i miękką ścierką. Jeżeli obudowa urządzenia jest mocno zabrudzona, można użyć ścierki nasączanej domowym środkiem czystości. Nie wycierać ani nie czyścić klimatyzatora rozpuszczalnikami chemicznymi, takimi jak benzyna i alkohol.
13. Urządzenie należy umieścić i używać z dala od rozbryzgów wody albo oleju.
14. Jeżeli podczas eksploatacji urządzenia, użytkownik zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości, jak np. dziwny zapach lub dźwięk, dym, parę, ogień, nagrzanie obudowy lub wtyczki sieciowej, awarię bezpiecznika, zakłócenia funkcjonowania innych urządzeń, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania sieciowego i niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
15. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; informacja w karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.eldom.eu.
16. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
17. Pod groźbą utraty gwarancji, użytkownik nie może we własnym zakresie dokonywać żadnych napraw, modyfikacji lub demontażu obudowy urządzenia.
18. W środku urządzenia nie znajdują się żadne części, które wymagałyby konserwacji ze strony użytkownika.
19. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
20. Urządzenie należy czyścić suchą i miękką ścierką.
Jeżeli obudowa urządzenia jest mocno zabrudzona, można użyć ścierki nasączanej domowym środkiem czystości.

 

Urządzenie jest wypełnione łatwopalnym gazem R290. Ostrożnie, ryzyko pożaru.

  Przed użyciem urządzenia przeczytać instrukcję.

  Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

  Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta.

 

UWAGA: RYZYKO POŻARU

 

 

Rysunki w niniejszej instrukcji mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od widniejących na urządzeniu. Stosować się do rzeczywistych rysunków.


Informacje dotyczące urządzeń wykorzystujących gazowy czynnik chłodniczy: R290
• Należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia.
• Podczas rozmrażania i czyszczenia urządzenia nie wolno stosować narzędzi innych niż zalecane przez producenta.
• Urządzenie należy umieścić w przestrzeni wolnej od stałych źródeł zapłonu (na przykład: otwartego ognia, działających urządzeń gazowych lub elektrycznych).
• Nie wolno dopuścić do przebicia obudowy, nie spalać urządzenia.
• Gazy stosowane jako czynnik chłodniczy mogą być bezwonne.
• Urządzenie należy zainstalować, użytkować i przechowywać w pomieszczeniu o powierzchni większej niż 7 m2.
• R290 jest chłodziwem w postaci gazowej, spełniającym dyrektywy unijne w zakresie ochrony środowiska. Nie dopuść do przebicia dowolnej części obwodu chłodzącego.
• Jeżeli urządzenie jest zainstalowane, użytkowane lub przechowywane w pomieszczeniu pozbawionym wentylacji, należy zapewnić rozwiązania zapobiegające gromadzeniu się wyciekającego chłodziwa i stworzenia zagrożenia pożaru lub wybuchu w wyniku zapłonu chłodziwa spowodowanego przez grzejnik elektryczny, piec lub inne źródło zapłonu.
• Urządzenie należy przechowywać w sposób, który pozwoli zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.
• Osoby obsługujące lub modyfikujące obwód chłodzący muszą posiadać odpowiednie uprawnienia nadane przez akredytowaną organizację, zapewniające fachowe
obchodzenie się z czynnikiem chłodniczym, co musi zostać potwierdzone przez renomowane organizacje branżowe.
• Wszelkie naprawy należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta. Konserwacja i naprawy wymagające zatrudnienia fachowców z innych dziedzin powinny być przeprowadzane pod nadzorem osoby uprawnionej do użytkowania palnych czynników chłodniczych


Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

 

OPIS OGÓLNY (rys.1)
Przód:
1. Panel sterowania
2. Pokrywa górna
3. Żaluzje
4. Uchwyty
5. Obudowa przednia
6. Obudowa tylna
7. Podstawa
8. Kółka

Tył:
9. Filtr I
10. Odprowadzenie wody – ciągłe
11. Otwór wylotowy ciepłego powietrza
12. Filtr II
13. Odprowadzenie wody – ręczne

Dodatkowe akcesoria:
14. Pilot
15. Rura wylotowa
16. Łącznik
17. Panel montażowy (2 części)


PRZEZNACZENIE:
Klimatyzator KLC7000 przeznaczony jest do poprawy komfortu termicznego w pomieszczeniach mieszkalnych. Przy jego pomocy powietrze można schłodzić lub osuszyć. Sprawdzi się także w roli standardowego wentylatora.

Wskazówki:

1. Nie należy długo wystawiać się na działanie zimnego powietrza, bo jest to szkodliwe dla zdrowia.
2. Aby podczas chłodzenia jak najszybciej osiągnąć docelową temperaturę, należy w klimatyzowanym pomieszczeniu zamknąć drzwi i okna oraz do minimum ograniczyć używanie urządzeń emitujących ciepło. Pozostawić jedne drzwi nieznacznie uchylone w celu zapewnienia poprawnej wentylacji.
3. Okna najlepiej zasłonić (np. żaluzjami) przed promieniami słonecznymi, poprawi to efektywność działania klimatyzatora
4. W żadnym wypadku nie można kłaść jakichkolwiek przedmiotów na klimatyzatorze.


INSTALACJA:
Wybór miejsca instalacji (rys.2)
Urządzenie musi być ustawione pionowo na płaskiej powierzchni, w miejscu suchym i przestronnym. Wokół urządzenia należy zostawić co najmniej 50 cm wolnej przestrzeni.
Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
Przed podłączeniem do sieci należy sprawdzić, czy parametry prądu sieciowego (napięcie) odpowiadają parametrom podanym na urządzeniu.
Wtyczka sieciowa urządzenia powinna być całkowicie włożona do gniazdka sieciowego.
Nie należy używać przedłużaczy lub rozgałęziaczy do podłączania przewodu sieciowego urządzenia.
Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka. Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, przed ponownym jego uruchomieniem należy sprawdzić, czy wloty i wyloty powietrza nie są zablokowane.

Instalacja
Do jednego końca rury wylotowej należy przymocować łącznik (16), a drugi koniec zamocować w otworze wylotowym (11) – rys.3.
Łącznik (16) można zamocować w panelu montażowym (17), a następnie umieścić w oknie – rys.4. Długość panelu (17) jest regulowana.

Nieprawidłowy montaż
Rura wylotowa (15) nie powinna być bardzo zagięta (rys.5).
Nieprawidłowy montaż może spowodować niewłaściwą pracę urządzenia.
Na rurze wylotowej (15) nie może być żadnych ostrych zagięć.
Powietrze wydostające się z urządzenia musi przepływać swobodnie.

UWAGA
Długość rury wylotowej (15) jest zaprojektowana zgodnie ze specyfikacją klimatyzatora. Rury wylotowej nie wolno zastępować innymi wężami albo wydłużać, ponieważ może to powodować wadliwe działanie urządzenia. Maksymalna długość wyprostowanej rury wylotowej wynosi 1500mm. Należy zastosować możliwie najkrótszą długość rury. Najbardziej zalecane jest zainstalowanie rury wylotowej w poziomie.

 

PANEL STEROWANIA, PILOT – rys. 1
A    TIMER – automatyczne włączanie lub wyłączanie urządzenia.
B,C    przyciski – służące do ustawienia temperatury (CHŁODZENIE) oraz czasu (TIMER).
Jednoczesne wciśnięcie obydwu przycisków na panelu sterowania zmienia jednostki temperatury pomiędzy stopniami Fahrenheita i Celsjusza.
D   wybór szybkości pracy wentylatora (F1 =wolno, F2 = szybko).
E    wybór sposobu pracy urządzenia: – chłodzenie, – osuszanie, – wentylator.
F    włączanie/wyłączanie urządzenia.
H    (na pilocie) - włączanie/wyłączanie trybu nocnego
G    wyświetlacz

DZIAŁANIE URZĄDZENIA:
Wszystkie zmiany ustawień są sygnalizowane dźwiękiem.
Strumień powietrza z klimatyzatora nie powinien być skierowany bezpośrednio na człowieka.
Strumieniem zimnego powietrza można sterować za pomocą żaluzji.
Urządzenie zapamiętuje ostatnio wybrane ustawienia trybu pracy, temperatury i prędkości wentylatora.

 

CHŁODZENIE:
Chłodzenie jest domyślnym trybem pracy urządzenia uruchamianym po jego podłączeniu do prądu.
Włączyć urządzenie przyciskiem „F”.
Naciskać przycisk „E”, aż na wyświetlaczu „G” pokażą się cyfry z zakresu 16°C do 31°C i zaświeci się ikona .
Ustawić temperaturę przyciskami „B” i „C”.
Szybkości pracy wentylatora (<F1>, <F2>) ustala się za pomocą przycisku „D”.
Podczas korzystania z trybu osuszania rura odprowadzająca powietrze na zewnątrz musi być podłączona do urządzenia.

 

OSUSZANIE:
Włączyć urządzenie przyciskiem „F”.
Naciskać przycisk „E”, aż na wyświetlaczu „G” pokaże się jest symbol „dh” i zaświeci się ikona .
Poziom wilgotności jest stały – nie da się go zmienić.
Wentylator pracuje tylko z szybkością <F1>.
Aby wyłączyć należy nacisnąć przycisk „E” (zmiana trybu pracy) lub przycisk „F” (wyłączenie urządzenia).
Podczas korzystania z trybu osuszania rura odprowadzająca powietrze na zewnątrz musi być podłączona do urządzenia, aby umożliwić usuwanie wilgoci.

 

NAWIEW:
W tym trybie działa tylko wentylator urządzenia.
Włączyć urządzenie przyciskiem „F”.
Naciskać przycisk „E”, aż na wyświetlaczu „G” pokaże się jest symbol „FA” i zaświeci się ikona .
Szybkości pracy wentylatora (<F1>, <F2>) ustala się za pomocą przycisku „D”.
Aby wyłączyć należy nacisnąć przycisk „E” (zmiana trybu pracy) lub przycisk „F”. (wyłączenie urządzenia).

 

TRYB NOCNY:
Tryb nocny uruchamiany jest za pomocą przycisku „H” na pilocie (14) lub po jednoczesnym naciśnięciu przycisków „D” i „B”.
Włączenie funkcji jest sygnalizowane lampką kontrolną . Na wyświetlaczu „G” pokazana jest ustawiona temperatura.
Wentylator pracuje tylko z szybkością F1.
Aby wyłączyć tryb należy kolejny raz nacisnąć przycisk „H” na pilocie (14) lub przyciskiem „E” na panelu (zmiana trybu pracy).

 

OPÓŹNIONY START:
Urządzenie musi być wyłączone, ale podłączone do prądu.
Nacisnąć przycisk „A” – na wyświetlaczu „G” zaczną migać cyfry.
Wybrać żądany tryb pracy urządzenia (informacja powyżej).
Za pomocą przycisków „B” i „C” wybrać czas z zakresu od 1 do 24 godzin.
Po wybraniu czasu odczekać, aż cyfry na wyświetlaczu przestaną migać.
Włączenie funkcji sygnalizowane jest lamką kontrolną .
Aby wyłączyć funkcję należy dwukrotnie nacisnąć przycisk „A”.

 

TIMER:
Włączyć urządzenie przyciskiem „F”.
Wybrać żądany tryb pracy urządzenia (informacja powyżej).
Nacisnąć przycisk „A” – na wyświetlaczu „G” zaczną migać cyfry.
Za pomocą przycisków „B” i „C” wybrać czas z zakresu od 1 do 24 godzin.
Po wybraniu czasu odczekać, aż cyfry na wyświetlaczu przestaną migać.
Włączenie funkcji sygnalizowane jest lamką kontrolną .
Aby wyłączyć funkcję należy dwukrotnie nacisnąć przycisk „A”.
Zmiana trybu pracy jest możliwa gdy funkcja „TIMER” jest aktywna.

 

ODPROWADZENIE WODY:
Urządzenie jest wyposażone w układ odparowywania. Skroplona woda jest wykorzystywana do chłodzenia skraplacza, co zwiększa efektywność chłodzenia i obniża zużycie energii.
Jeżeli ilość wody w układzie osiągnie poziom maksymalny, na pulpicie sterowania zaświeci się na czerwono lampka kontrolna „wiaderko” i sprężarka przestanie pracować.

Ręczne usuwanie wody

Urządzenie wyłączyć i przenieść w miejsce, gdzie można spuścić z niego wodę.
Odkręcić nakrętkę z otworu „13”, wyjąć zatyczkę i ostrożnie spuścić wodę.
Wsunąć zatyczkę w otwór „13” i nakręcić zakrętkę. Włączyć urządzenie ponownie.
Ciągłe odprowadzenie wody (rys. 6)
Wyłączyć urządzenie. Odkręcić nakrętkę z otworu „10”, wyjąć zatyczkę i zamontować gumową rurkę (nie jest w zestawie). Drugi koniec rurki umieścić w pojemniku np. w wiadrze.
Włączyć urządzenie.

 

KONSERWACJA:
Uwaga. Przed wszelkimi czynnościami obsługowymi albo naprawczymi należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.


CZYSZCZENIE:

Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.
Obudowę należy wyczyścić miękką wilgotną tkaniną.
Nie wolno stosować rozpuszczalników chemicznych (np. benzen, alkohol, benzyna), ponieważ mogłoby nastąpić uszkodzenie powierzchni albo zdeformowanie całej obudowy.
Urządzenia nie należy zraszać wodą.

FILTRY POWIETRZA:
Filtry powietrza zablokowane pyłem wpływają na zmniejszenie efektywności pracy urządzenia dlatego należy je czyścić co 2 tygodnie.
Filtry należy wysunąć z obudowy – rys. 7 – następnie myć w ciepłej wodzie (około 40°C) z obojętnym detergentem, opłukać i dokładnie osuszyć w zacienionym miejscu.

 

KONIEC SEZONU UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA:
Urządzenie wyłączyć i przenieść w miejsce, gdzie można spuścić z niego wodę.
Odkręcić nakrętkę z otworu „13”, wyjąć zatyczkę i ostrożnie spuścić wodę.
Wsunąć zatyczkę w otwór „13” i nakręcić zakrętkę.
Jeśli zastosowane było ciągłe odprowadzenie wody wyjąć rurkę z otworu „10”, wsunąć zatyczkę i nakręcić nakrętkę.
Włączyć urządzenie w trybie nawiewu na 2 godziny, aż do osuszenia klimatyzatora.
Po wyłączeniu, urządzenie należy odłączyć od zasilania.
Oczyścić filtr powietrza i po dokładnym osuszeniu zamontować w urządzeniu.
Zdemontowane rury wylotowe należy bezpiecznie zapakować.
Urządzenie należy zawinąć w plastikowy worek i ustawić w suchym miejscu.

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:
Przed nawiązaniem kontaktu w serwisem należy porównać objawy działania urządzenia z podanymi poniżej:

 

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Klimatyzator nie działa.

Brak zasilania.

Podłączyć urządzenie do gniazda linii zasilającej i włączyć.

na wyświetlaczu miga ikona image

Spuścić wodę.

Klimatyzator często uruchamia się samoczynnie.

Urządzenie ustawiono w świetle słonecznym.

Zasłonić okna.

Otwarte okna albo drzwi, dużo osób albo źródło ciepła w pomieszczeniu.

Zamknąć drzwi i okna, usunąć źródło ciepła.

Zabrudzony filtr.

Oczyścić albo wymienić filtr (filtry).

Zablokowany wlot albo wylot powietrza.

Udrożnić.

Urządzenie pracuje zbyt głośno.

Nierówne podłoże.

Ustawić urządzenie na równym, pełnym podłożu (mniejsze wibracje).

Sprężarka nie działa.

Uruchomiło się zabezpieczenie sprężarki.

Odczekać 3 minuty i uruchomić urządzenie ponownie po obniżeniu się temperatury.

 

Uwaga. W przypadku jakichkolwiek nietypowych objawów należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania. Wezwać uprawnionego elektryka.

Zmiany w powyższych danych nie muszą być publikowane w przypadku

usprawnienia produktu.

 

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie

220-240V~ 50Hz

Typ czynnika chłodzącego

R290/130g

Wydajność chłodzenia

7000Btu(2.06KW)

Pobór mocy

792W

Dopuszczalne nadmierne ciśnienie robocze

STRONA ZASYSANIA

0.6MPa

STRONA WYLOTOWA

1.8MPa

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie

3.0MPa

Przepływ powietrza

300m³/h

 

Parametry bezpiecznika urządzenia:
Typ: 5ET lub SMT Napięcie: 250 V Prąd: 3,15 A

Uzupełnienie
Schemat ideowy klimatyzacji


Ogólne
EAN 5908277385101
Sterowanie panel dotykowy, pilot
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 68 x 30,5 x 32,8 cm
Parametry elektryczne
Moc 792W
Klasa energetyczna A
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50 Hz
Funkcje
Funkcja opóźnionego startu TAK
Tryb nocny TAK
Timer TAK
Wyświetlacz LCD TAK
Tryby pracy 3w1: CHŁODZENIE, WENTYLACJA, OSUSZANIE
Parametry fizyczne
Przepływ powietrza 300m³/h
Wydajność chłodzenia 7000BTU (2.06kW)
Typ czynnika chłodzącego R290/130g
Zalecana powierzchnia pomieszczenia do 15 m2
Wydajność osuszania 17l/dzień
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis Door-to-door
Pozostałe
EAN 5908277385101
Waga netto 20.00 kg
Opakowanie zbiorcze 35.00 x 37.50 x 86.50 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 1
Opakowanie 35.00 x 37.50 x 86.50 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Pomoc dotycząca produktu: KLC7000 COLUMBIAVAC

Pomoc dotycząca kategorii: klimatyzatory przenośne

Akcesoria i części zamienne

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu