Jajowar EM101C eggo

Jaj gotowanie to ważne zadanie!

Choć wydawać by się mogło, że nie ma nic prostszego niż ugotowanie jajka… wszyscy wiemy, że to nieprawda ;-) Twarde, kiedy marzą nam się na miękko i płynne kiedy potrzebujemy zwartej konsystencji np. do sałatki. Echhh, komu nigdy się to nie przydarzyło niech pierwszy rzuci… jajkiem :)

Klasyczne gotowanie jajek potrafi płatać prawdziwe psikusy! Ale nie naszemu nowemu urządzeniu – jajowarowi EM101C eggo.
Ten mały i poręczny sprzęt to prawdziwy ekspert w temacie jajek! Na miękko, na tardo a może średnio? Jego nic nie zaskoczy!


Jajowar EM101C eggo z serii DIAMOND COLLECTION ugotuje dla Ciebie w jednym czasie aż do 7 jajek.

Jest wyposażony w miarkę wody z nakłuwaczem do jajek i podziałką. Jego płyta grzewcza wykonana jest ze stali nierdzewnej, posiada także zabezpieczenie przed przegrzaniem. O zakończeniu gotowania poinformuje Cię miłym dla ucha dźwiękiem.
Co ważne – jego konstrukcja ułatwia czyszczenie…. Czy to początek pięknej przyjaźni?

 

 

em101_ikony.png         

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • seria: DIAMOND COLLECTION
 • gotowanie od 1 do 7 jajek jednocześnie
 • miarka do wody z nakłuwaczem do jajek i podziałką
 • regulacja twardości gotowania jaj: miękko, średnio, twardo
 • dźwiękowa sygnalizacja zakończenia gotowania
 • płyta grzewcza ze stali nierdzewnej
 • konstrukcja ułatwiająca czyszczenie
 • podświetlany włącznik
 • zabezpieczanie przed przegrzaniem
 • moc: 320-380W
 • EAN: 5908277386702

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Zaleca się zachowanie niniejszej instrukcji obsługi na przyszłość. Przed pierwszym użyciem należy uważnie

zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

 1. Przewód przyłączeniowy podstawki zasilającej należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.

 1. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.

 1. Urządzenie ustawić na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
  Uwaga: Przewód zasilający nie może dotykać gorących części urządzenia podczas pracy!

 1. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.

 1. Przed włączeniem trzeba upewnić się czy w urządzeniu jest woda. Nie należy uruchamiać urządzenia bez wody.

 1. Nie wolno nalewać do urządzenia wody w ilości większej niż wynikająca z poziomu max na wskaźniku miarki (9). Przepełnienie urządzenia grozi niekontrolowanym wypływem gorącej wody na zewnątrz (grozi to zalaniem połączeń elektrycznych i zwarciem).

 1. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.

 2. Nie używać na wolnym powietrzu.

 3. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu. Przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 lat.

 1. Urządzenie włączony do sieci lub zawierające gorącą wodę pozostawione bez nadzoru może być niebezpieczne dla dzieci.

 1. Podczas mycia nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.

 2. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.

 1. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.

 2. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.

 3. Urządzenie może być używany tylko z dołączonymi, oryginalnymi akcesoriami.

 1. Należy uważać na wydobywającą się z urządzenia podczas gotowania gorącą parę.

 1. Sprzęt tylko do użytku domowego. Przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.

 1. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym.

 1. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.

 1. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów w załączniku oraz na stronie www. eldom.eu). Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

UWAGA: Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

SPECJALNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:

 • OSTRZEŻENIE! Gorąca para wydostaje się z otworu pokrywy (2) podczas pracy. Gorąca para wydobywa się przy podnoszeniu pokrywy (1). Niebezpieczeństwo poparzenia!
 • OSTRZEŻENIE! Miarka (9) zawiera przekłuwacz do jaj (10)! Zachowaj ostrożność posługując się miarką.

Ryzyko skaleczenia!

 • Urządzenie nagrzewa się bardzo szybko i stygnie bardzo powoli. Dlatego należy stale uważać na gorącą wodę i parę wydobywającą się podczas pracy urządzenia. Dotykać tylko uchwytów (3 i 4).
 • Nie wolno używać żadnych akcesoriów, które nie zostały dostarczone z tym urządzeniem!
 • Nie umieszczać urządzenia obok gorących urządzeń (np. obok kuchenki lub piekarnika).
 • To urządzenie nadaje się tylko do gotowania jajek. Nie wolno podgrzewać innych produktów spożywczych za pomocą tego urządzenia.
 • Nie wolno używać tego urządzenia bez pokrywy (1) i bez tacki na jajka (5).

 

OPIS OGÓLNY:
1. Pokrywa
2. Otwór parowy
3. Uchwyt pokrywy
4. Uchwyt tacki na jajka
5. Tacka na jajka
6. Płyta grzewcza
7. Podstawa urządzenia
8. Włącznik z kontrolką
9. Miarka na wodę
10. Nakłuwacz do jajek

 

DANE TECHNICZE:

moc: 320-380W
napięcie zasilania: 220-240 V ~ 50-60 Hz
pojemność: 7 jajek

 

 

PRZEZNACZENIE:

Jajowa EM101 służy do gotowania jajek zarówno na miękko jak i twardo. Jednorazowo można przygotować do 1-7 jajek.

 

UŻYTKOWANIE:

 • Przed użyciem należy sprawdzić czy urządzenie jest kompletne i nie jest uszkodzone. Usunąć wszystkie zabezpieczenia transportowe.
 • Podstawę urządzenia (7) należy ustawić na płaskiej, suchej, stabilnej i odpornej na wysokie temperatury powierzchni. Aby zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do urządzenia należy je ustawić na odpowiedniej wysokości.
 • Urządzenie w czasie pracy mocno się nagrzewa. Z tego względu należy zapewnić co najmniej 5 cm przestrzeni od boków urządzenia.

Uwaga: Podczas pierwszego użycia może wydzielać się zapach będący wynikiem procesu produkcyjnego.

Jest to zjawisko normalne i ustępuje po pewnym czasie. W pomieszczeniu należy zapewnić właściwą wentylację np. otwierając okno.

 

OBSŁUGA:

Podczas jednej sesji gotowania można ugotować do 7 jajek kurzych. Należy zawsze używać tylko świeżych jajek.

Miarka (10)

Na miarce umieszczone są 3 podziałki, służące do odmierzenia odpowiedniej ilość wody. Każda podziałka

odpowiada innemu stopniowi ugotowania jajek.

 • SOFT” – jajka na miękko
 • MEDIUM” – jajka na półmiękko (średnio)
 • HARD” – jajka na twardo
 •  

W każdym przypadku można ugotować od 1 do 7 jajek

 

UWAGA! Miarka na wodę wyposażona jest w końcówkę do przekłuwania jaj – uważaj aby się nie zranić.

 

UWAGA! Efekt końcowy gotowania ZALEŻY W GŁOWNEJ MIERZE OD WIELKOŚCI JAJEK oraz od ich świeżości i ich początkowej temperatury. W przypadku bardzo dużych lub bardzo małych jajek jaj, proces gotowania może wymagać użycia innej ilości wody niż zaznaczony na miarce.
Na ko
ńcowy efekt ma także wpływ użytej wody, ciśnienie atmosferyczne i temperatura otoczenia.

 

UWAGA! Jajka przed gotowaniem urządzenia należy odpowiednio wcześniej wyjąć z lodówki i bezwzględnie umyć. Jajka, których temperatura zbliża się do temperatury pokojowej tracą stopniowo tendencję do pękania podczas gotowania. Przekłuwanie jaj dodatkowo ogranicza ryzyko pęknięcia.
Jaja należy przekłuwać w ich dolnej części.

 • Upewnić się, że urządzenie nie jest włączone i podłączone do sieci.
 • Na płytę (6) wlać odmierzoną miarką (9) wymaganą ilość czystej wody, zależną od ilości jajek oraz oczekiwanego stopnia ugotowania.
 • Na podstawę nałożyć tackę (5).
 • Jaja przewidziane do gotowania należy delikatnie przekłuć nakłuwaczem (10) umieszczonym na spodzie miarki (9). Przekłucie należy wykonać pewnym ruchem jednak z wyczuciem siły, aby przekłuwane jajo nie pękło całkowicie. Jaja należy przekłuwać w ich dolnej (grubszej) części.
 • Przekłute jajka umieścić na tatce (5), przekłutym końcem do góry.
 • Należy pamiętać, aby liczba jaj umieszczonych na tacce była zgodna z ilością wody wlanej wcześniej do urządzenia.
 • Na podstawę (7) nałożyć pokrywę (1).

 

UWAGA! Proces gotowania jaj należy bezwzględnie przeprowadzać z założoną pokrywą. Gotowanie bez pokrywy grozi poparzeniem oraz uszkodzeniem urządzenia.

 • Podłączyć urządzenie do sieci zgodnej z parametrami podanymi powyżej.
 • Włączyć urządzenie przyciskiem (8). Praca urządzenia sygnalizowana jest lampką kontrolną (8).
 • Płyta (6) zaczyna podgrzewać wodę. W zależności od ilości jajek i oczekiwanego stopnia ich twardości gotowanie będzie trwało od ok 4 do ok 19 min.


UWAGA! Podczas pracy urz
ądzenia z otworu (2) wydobywa się gorąca para. Należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzeń.


Ostrze
żenie: Nie wolno przesuwać urządzenia podczas pracy - niebezpieczeństwo oparzenia.

 • Po zakończeniu gotowania urządzenie wyda ciągły sygnał dźwiękowy, a lampka kontrolna (8) zgaśnie.
 • Włącznik (8) należy przełączyć w pozycję „0” – sygnał dźwiękowy ucichnie.
 • Odłączyć urządzenie od zasilania.
 • Ostrożnie, aby się nie poparzyć, podnieś pokrywę (1) trzymając wyłącznie za uchwyt (3)! Pokrywę odłożyć.


UWAGA! Podczas zdejmowania pokrywy uwa
żać na wydobywającą się gorącą parę. Dla własnego bezpieczeństwa należy używać rękawic kuchennych.

 • Trzymając wyłącznie za uchwyty (4) unieść tackę (5) i umieścić razem z jajkami pod strumieniem zimnej wody, aby zatrzymać proces gotowania jajek.
 • Odczekać, aż podstawa urządzenie wystudzi się, a następnie całość wyczyścić (patrz: „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

 • Czyścić tylko ostudzone i odłączone od sieci urządzenie.
 • Podczas mycia nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
 • Zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
 • Pokrywę (1), tackę na jajka (5) i miarkę (9) umyć w wodzie z detergentem, następnie dokładnie wypłukać i osuszyć. Podczas mycia miarki (9) zachować ostrożność.
 • Grzałkę (6) można zwilżyć, a następnie przetrzeć szmatką nasączoną detergentem. Przy pomocy czystej ściereczki nasączonej czystą wodą przetrzeć, po czym wytrzeć do sucha.
 • Należy regularnie usuwać kamień wapienny z powierzchni mających kontakt z wodą podczas pracy urządzenia. Do odkamieniania powierzchni używać środków bazujących na kwasie cytrynowym. Należy uwzględniać zalecenia producenta środka okamieniającego. Podczas odkamieniania grzałki (6) zachować szczególną ostrożność, aby środek nie dostał się do wnętrza urządzenia.

UWAGA! Nie wolno podgrzewać w urządzeniu środka okamieniającego.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.

- Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

GWARANCJA:

- Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.

- Nie może być używane do celów zawodowych.

- Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia


Ogólne
EAN 5908277386702
Seria DIAMOND COLLECTION
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 16 x 16.5 x 16.5 cm
Funkcje
Zabezpieczenie przed przegrzaniem TAK
Lampka kontrolna TAK
Regulacja twardości gotowania jaj miękko, średnio, twardo
Dźwiękowa sygnalizacja zakończenia gotowania TAK
Antypoślizgowe stopki TAK
Łatwość czyszczenia TAK
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Parametry elektryczne
Moc 320-380W
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50-60 Hz
Płyta grzejna TAK, ze stali nierdzewnej
Parametry fizyczne
Pojemność 7 jajek (gotowanie od 1 do 7 jajek jednocześnie)
Akcesoria miarka do wody z nakłuwaczem do jajek i podziałką
Pozostałe
EAN 5908277386702
Waga netto 0.53 kg
Opakowanie zbiorcze 38.50 x 55.00 x 36.00 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 12
Opakowanie 17.50 x 18.00 x 17.00 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu