Gofrownica IK1601 IDEAL

Dobra jakość za rozsądną cenę ? Idealnie… po prostu IDEAL!

Ta sprytna i wygodna gofrownica podbije serca wszystkich fanów tego przysmaku! Niezwykle przyjazna w użytkowaniu, szybka i niezawodna, pozwoli Ci na wyczarowanie ulubionej przekąski w kilka chwil.

Jest wydajna i łatwa do utrzymania w czystości. Jednorazowo przygotujesz w niej dwa gofry. Jej płyty grzejne pokryte są specjalna powłoką antyadhezyjną, która zapobiega przywieraniu ciasta. Nienagrzewające się uchwyty, dwie lampki kontrolne oraz antypoślizgowe stopki gwarantują bezpieczeństwo użytkowania.

 

     


 

SPECYFIKACJA:

 • miejsce na dwa gofry
 • płyty grzejne z powłoką antyadhezyjną
 • nienagrzewające się uchwyty
 • 2 lampki kontrolne
 • termostat utrzymujący stałą temperaturę
 • antypoślizgowe stopki
 • moc: 750 W
 • moc wydajnościowa: 1400 W
 • EAN: 5908277386832

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu
zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji
niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu
znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE.
Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się
skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

Zaleca się zachowanie niniejszej instrukcji obsługi na przyszłość.

 1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.

 1. Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.

 1. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.

 1. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.

 1. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.

 2. Nie używać na wolnym powietrzu.

 3. Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych jak meble, pościel, papier, ubrania, firany, wykładziny itp.

 1. Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.

 2. Części urządzenia stają się gorące podczas użytkowania. Urządzenie należy trzymać wyłącznie za uchwyt.

 1. Należy zachować ostrożność przy wyjmowaniu produktów. Gotowe produkty są gorące i mogą poparzyć.

 1. Nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.

 1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 1. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.

 2. Nie przykrywać urządzenia w czasie pracy.

 3. Nie wkładać do urządzenia produktów w foliach metalowych.

 1. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.

 2. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.

 3. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.

 4. Nie wieszać przewodu na ostrych krawędziach i nie dopuszczać, aby stykał się z gorącymi powierzchniami.

 1. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi.

 1. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

   

OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

UWAGA: Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać

go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

 

OPIS OGÓLNY:

 1. Lampki kontrolne A i B
 2. Pokrywa
 3. Płyty grzejne
 4. Uchwyt
 5. Blokada uchwytu

 

DANE TECHNICZNE:

- moc: 750W

- moc wydajnościowa: 1400W

- napięcie zasilania: 220-240V~ 50-60Hz

 

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA:

 • Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy się upewnić czy urządzenie, wtyczka i przewód zasilający są sprawne i czy usunięto wszystkie części opakowania.
 • Przed pierwszym użyciem wszystkie części urządzenia mające kontakt z żywnością muszą być dokładnie umyte, (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja).
 • Podczas pierwszego użycia może wydzielać się specyficzny zapach będący wynikiem procesu produkcyjnego. Jest to proces normalny i ustępuje po pewnym czasie.
 • W pomieszczeniu należy zapewnić właściwą wentylację np. otwierając okno. Pierwsze użycie urządzenia powinno odbyć się bez produktów.

OBSŁUGA:

 • Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
 • Przetrzeć płyty grzejne (3) wilgotną szmatką i posmarować tłuszczem.
 • Opuścić pokrywę (2) i zabezpieczyć uchwyt blokadą (5).
 • Włączyć urządzenie do sieci zgodnej z parametrami podanymi powyżej. Zapali się lampka kontrolna (1A).
 • Urządzenie nagrzewa się. Lampka kontrolna (1B) włączy się, gdy urządzenie osiągnie wymaganą temperaturę.
 • Otworzyć pokrywę (2) pociągając za blokadę (5), ostrożnie wylać ciasto na gofry na dolną płytę grzejną.


Uwaga.

Wlewając ciasto na gofry na dolną płytę grzejną należy zwrócić uwagę, aby forma została całkowicie zakryta. Zbyt duża ilość ciasta może wypłynąć na zewnątrz urządzenia i je zanieczyścić.

 • Zamknąć delikatnie pokrywę (2) i zabezpieczyć uchwyt (4) blokadą (5).
 • Podczas pieczenia lampka kontrolna (1B) zapala się i gaśnie. Termostat utrzymuje odpowiednią temperaturę.
 • Piec gofry przez 2-6 minut. Czas pieczenia zależy od:
  - rodzaju ciasta
  - oczekiwanego poziomu wypieczenia gofrów i ilości gofrów w gofrownica.
 • Otworzyć pokrywę (2) pociągając za blokadę (5) i sprawdzić czy gofry osiągnęły właściwy kolor. Jeśli nie, trzeba zamknąć urządzenie i pozwolić by gofry się dopiekły.

 

Uwaga.

W trakcie pieczenia z boków urządzenia wydobywa się para – ryzyko poparzenia

 • Po zakończeniu pieczenia wyjąć gofry. Aby nie uszkodzić płyt grzejnych należy używać sztućców drewnianych lub z tworzyw sztucznych odpornych na wysokie temperatury.
 • Przed wlaniem kolejnej porcji ciasta należy opuścić pokrywę (2) i poczekać, aż lampka kontrolna (1B) zasygnalizuje nagrzanie się gofrownicy.
 • Po zakończeniu opiekania należy odłączyć urządzenie od sieci i zostawić do wychłodzenia z uniesiną otwartą pokrywą (2).

WSKAZÓWKI:

 • Wszystkie składniki ciasta powinny być należycie wymieszane, co zapewni odpowiedni proces rumienienia.
 • Nie należy kłaść chrupiących gofrów jeden na drugim, gdyż szybko miękną. Aby pozostały chrupiące należy je kłaść obok siebie.
 • W podstawie urządzenia znajduje się miejsce na nawinięcie przewodu.
 • W trakcie przechowywania można zablokować pokrywę blokadą (5).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

 • Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od prądu i pozostawić do ostygnięcia.
 • Nie należy zanurzać żadnej części urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
 • Na początku należy przetrzeć płyty grzejne (5) ręcznikami papierowymi, aby usunąć tłuszcz.
 • Następnie należy oczyścić urządzenie i kabel lekko wilgotną ściereczką. Przed kolejnym użyciem urządzenia należy wytrzeć je do sucha.
 • Nie używać detergentów i rozpuszczalników.
 • W przypadku osadów trudnych do usunięcia nie należy używać twardych narzędzi, gdyż mogą zniszczyć powłoki zastosowane na płytkach urządzenia. Na uciążliwe zabrudzenia najlepiej jest położyć mokrą ścierkę, która rozmiękcza osady, a następnie przetrzeć papierowym ręcznikiem.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

 • Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.
 • Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

GWARANCJA:

Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. W przypadku wystąpienia wady lub ujawnienia uszkodzenia sprzętu w okresie gwarancji, sprzęt będzie naprawiony bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do sprzedawcy wraz z dowodem zakupu. Przesyłka na adres sprzedawcy (wskazany w dokumencie zakupu) powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego opakowania). Przed wysłaniem urządzenia należy skontaktować się ze sprzedawcą. Termin naprawy urządzenia, w przypadku dostarczenia go na adres sprzedawcy wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.


Ogólne
EAN 5908277386832
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 8.6 x 21.3 x 20.8 cm
Parametry elektryczne
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50-60 Hz
Moc 750W
Moc wydajnościowa 1400W
Funkcje
Miejsc na gofry 2
Powierzchnia z powłoką antyadhezyjną TAK
Nienagrzewające się uchwyty TAK
2 lampki kontrolne TAK
Termostat utrzymujący stałą temperaturę TAK
Antypoślizgowe stopki TAK
Wykończenie ze stali nierdzewnej NIE
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis centralny
Pozostałe
EAN 5908277386832
Waga netto 0.96 kg
Opakowanie zbiorcze 25.50 x 49.00 x 25.00 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 10
Opakowanie 22.50 x 23.50 x 9.50 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu