Frytkownica FR24N frito ELDOM

Jeśli masz dużą rodzinę albo często zapraszasz przyjaciół, to ta frytkownica o pojemności 2,5 litra jest dla ciebie.

Filtr w pokrywie uniemożliwia przedostawanie się zapachów smażonego oleju do pomieszczeń, co z pewnością jest dodatkowym atutem.
Pokrywa z okienkiem pozwala w bezpieczny sposób obserwować postęp procesu przygotowywania potrawy. Koszyk na frytki posiada ergonomiczny i bezpieczny uchwyt, a regulacja temperatury daje możliwość przygotowania frytek o pożądanym stopniu wysmażenia.
Dzięki wysokiej mocy urządzenia można skracać czas smażenia frytek.

 

 

 

 

SPECYFIKACJA: 

  • pojemność 2,5l
  • filtr w pokrywie
  • koszyk na frytki z ergonomicznym uchwytem
  • możliwość podnoszenia kosza przy zamkniętej pokrywie
  • zdejmowana pokrywa z okienkiem
  • regulowany termostat
  • przycisk otwierania pokrywy
  • lampki kontrolne
  • moc: 1800W
  • EAN: 5906489880995

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

- przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji,
- przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji,
- należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników
- urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający
- wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem
- nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie,
- nie używać na wolnym powietrzu,
- nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia,
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- urządzenie to nie jest przeznaczone do obsługi z użyciem wyłączników czasowych oraz oddzielnych systemów zdalnego sterowania,
- urządzenie ustawić na stabilnym i suchym podłożu,
- nigdy nie ustawiać urządzenia blisko gorących przedmiotów,
- nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru,
- sprzęt oddawany do reklamacji powinien być czysty i kompletny,
- nie chwytać urządzenia mokrymi rękami,
- urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego,
- nie włączać frytownicy bez wlanego oleju, może to doprowadzić do uszkodzenia,
- używając frytownicę nie należy dopuszczać do niej dzieci,
- aby uniknąć niebezpieczeństwa wykipienia nie przeładowywać koszyka, przede wszystkim produktami mrożonymi,
- w trakcie smażenia nie trzymać dłoni nad komorą filtra,
- nie przenosić frytownicy gdy znajdujący się w niej tłuszcz jest gorący.
- nie wylewać oleju z gorącej frytownicy. Poczekać do ostygnięcia urządzenia,
- w przypadku zapalenia się tłuszczu, zamknąć pokrywę i zdławić ogień. W żadnym przypadku nie próbować gasić ognia wodą.
- nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami,
- nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu,
- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
- Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

GWARANCJA:

- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi,
- sprzęt oddawany do reklamacji powinien być czysty i kompletny

 

OPIS OGÓLNY:

1. Filtr
2. Okienko (podgląd smażenia)
3. Sygnalizacja włączenia (POWER)
4. Sygnalizacja grzania (TEMP)
5. Włącznik
6. Regulacja temperatury
7. Przycisk otwarcia pokrywy
8. Uchwyt (z mechanizmem podnoszenia kosza)
9. Blokada uchwytu
10. Pokrywa

 

DANE TECHNICZNE:

- moc: 1800W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
- pojemność: 2,5l
- regulacja temp. oleju 150°C-190°C

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:

Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie uległo ono uszkodzeniu w czasie transportu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy wstrzymać się z jego użyciem do czasu skontaktowania się z punktem serwisowym.
Przed pierwszym użyciem należy umyć kosz i pojemnik na tłuszcz.

Napełnianie pojemnika z tłuszczem
Ustawić urządzenie na płaskim, twardym, stabilnym i odpornym na wysokie temperatury podłożu.
- otworzyć pokrywę przez wciśnięcie przycisku (7)
- podnieść koszyk uchwytem (8) ku górze (uchwyt zablokuje się) a następnie wysunąć koszyk z zaczepu
- napełnić pojemnik tłuszczem (około 2-2,5l)
- umieścić koszyk w zaczepie
Zalecane jest stosowanie czystego oleju roślinnego. Nie mieszać różnych olejów lub tłuszczów. Poziom oleju nie może przekraczać oznaczeń umieszczonych wewnątrz pojemnika. Przy używaniu roślinnego tłuszczu stałego należy pokroić go na małe kawałki, rozpuścić w oddzielnym naczyniu, po czym wlać do frytownicy (900 g tłuszczu stałego odpowiada 1 litrowi oleju). Nigdy nie dodawać tłuszczu bezpośrednio na koszyk, gdyż urządzenie może zostać w ten sposób uszkodzone.


Włączanie frytownicy
Pokrętło termostatu (6) oraz włącznik (5) ustawić w pozycji „0”. Włączyć urządzenie do sieci.
Włącznik (5) ustawić w pozycji „1”. Praca frytownicy sygnalizowana jest kontrolką (3).
Ustawić pokrętłem (6) żądaną temperaturę smażenia.
Termostat skalibrowany jest na temperatury 150°C, 170°C i 190°C.
Po około 10 minutach tłuszcz osiąga właściwą temperaturę.

Ułożenie produktów
- podnieść koszyk uchwytem (8) ku górze,
- otworzyć pokrywę (10) frytownicy poprzez wciśnięcie przycisku (7),
- przygotowane uprzednio produkty umieścić w koszyku,
- zamknąć pokrywę frytownicy lekko dociskając aż do słyszalnego zatrzaśnięcia,
- powoli opuścić koszyk zwalniając uprzednio blokadę (9) na uchwycie,

W czasie smażenia kontrolka termostatu (4) może kilkakrotnie zaświecić się i gasnąć.
Kontrolka gaśnie z chwilą osiągnięcia nastawionej temperatury.
Po zakończeniu frytowania należy podnieść koszyk i odczekać aż tłuszcz ocieknie.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

1. Pojemnik na tłuszcz.
Tłuszcz należy regularnie wymieniać (co 8 do 12 smażeń), nie tylko w celu osiągnięcia
najlepszego smaku, lecz także lekkości potraw. Wartość spożywcza smażonych potraw zależy
w dużej mierze od jakości tłuszczu. Zużytego tłuszczu nie należy wylewać do zlewozmywaka.
Lepiej jest go ostudzić i wyrzucić do śmieci. Przed wylewaniem tłuszczu i czyszczeniem pojemnika
należy zdjąć pokrywę otwierając ją i wysuwając z mocowań na tylniej ścianie korpusu
frytownicy. Do czyszczenia pojemnika prosimy używać gorącej wody, płynnego środka do
mycia naczyń oraz gąbki. Nie należy stosować środków szorujących. Gdyby pojemnik był
przypalony, radzimy przed myciem zalać go na około 30 min wodą. Przed użyciem pojemnik
dokładnie osuszyć.
Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.


2. Pokrywa.
Zdjąć pokrywę (fot. 2) z mocowań korpusu. Czyścić wilgotną ściereczką z dodatkiem płynnego środka czyszczącego. Przed ponownym zamontowaniem pokrywy na korpusie dokładnie ją osuszyć.

   fot. 2

3. Koszyk.
Koszyk należy myć w gorącej wodzie używając szmatki i płynu do mycia naczyń.


4. Korpus.
Powierzchnie zewnętrzne oraz przewód elektryczny należy czyścić wilgotną ściereczką. Nie stosować środków szorujących ani ostrych narzędzi. Przed schowaniem urządzenia należy zwinąć przewód w tylnej części.


5. Filtr.
W pokrywie urządzenia (fot. 3) znajduje się filtr. Stan filtra należy regularnie sprawdzać. Zanieczyszczony filtr należy wymienić na nowy.

 

    fot. 3

 

PRAKTYCZNE PORADY:

- nie umieszczać w koszu zbyt dużo żywności,
- nie dolewać wody do oleju, która pogarsza jego jakość,
- nie mieszać świeżego oleju ze starym,
- nie mieszać różnych typów tłuszczów,
- starać się używać możliwie jak najsuchsze potrawy, odszronić mocno zamrożone,
- nie nachylać się nad pokrywą frytownicy podczas smażenia a w szczególności nad otwartą frytownicą, w której znajduje się nagrzany tłuszcz,
- w razie zaistnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu. Każda ingerencja, również wymiana przewodu
zasilającego może być dokonana jedynie przez uprawniony warsztat naprawczy,
- nie należy stawiać frytownicy w pobliżu źródeł ciepła,
- jeżeli frytownica nie jest używana zbyt często olej można przechowywać w oddzielnym pojemniku w lodówce,
- przewód zasilający można zwinąć na uchwycie znajdującym się z tylu obudowy


Ogólne
EAN 5906489880995
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 23.5 x 30.5 x 29 cm
Parametry logistyczne
Waga netto produktu 2.68 kg
Wymiary opakowania zbiorczego (dł. x szer. x wys.) 65.00 cm x 33.00 cm x 56.50 cm
Wymiary opakowania pojedyńczego (dł. x szer. x wys.) 31.50 cm x 31.50 cm x 27.00 cm
Pojemność opakowania zbiorczego 4 sztuk
Parametry elektryczne
Moc 1800W
Parametry fizyczne
Pojemność 2,5l
Funkcje
lampki kontrolne TAK
regulowany termostat TAK
zdejmowana pokrywa z okienkiem TAK
koszyk na frytki z ergonomicznym uchwytem TAK
filtr w pokrywie TAK
przycisk otwierania pokrywy TAK
możliwość podnoszenia kosza przy zamkniętej pokrywie TAK
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Pozostałe
EAN 5906489880995
Waga netto 2.68 kg
Opakowanie zbiorcze 65.00 x 33.00 x 56.50 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 4
Opakowanie 31.50 x 31.50 x 27.00 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Akcesoria i części zamienne

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu