Nic nie może się równać z zapachem świeżo zmielonej kawy...

 
Mechanizm żarnowy wykonany ze stali nierdzewnej pozwala na regulację grubości mielenia.
W efekcie otrzymujemy aromatyczną kawę nadającą się zarówno do ekspresów jak i do parzenia po turecku.

 

 

Trzystopniowa regulacja grubości mielenia kawy:

 

 

SPECYFIKACJA:

  • regulacja grubości mielenia kawy
  • pojemność:90g
  • wyjmowany pojemnik na zmieloną kawę z podziałką (12 filiżanek)
  • włącznik
  • antypoślizgowe stopki
  • moc: 100W
  • EAN: 5908277382292

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA:


Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji
1. Przed pierwszym podłączeniem urządzenia do sieci sprawdź czy napięcie w gniazdku jest zgodne z napięciem znamionowym umieszczonym na etykiecie.
2. Nigdy nie wkładać palców lub jakichkolwiek przedmiotów do pojemnika (2).
3. Nie dotykać żaren przy włączonym urządzeniu, a po wyłączeniu z sieci można go dotknąć dopiero po jego zatrzymaniu.
4. Urządzenie nie może być używane z uszkodzonymi żarnami.
5. Nie używać na wolnym powietrzu.
6. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
7. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
8. Używać urządzenia tylko i wyłącznie do mielenia kawy. Mielenie innych produktów grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
9. Aby wyłączyć urządzenie z sieci nigdy nie ciągnąć za przewód, zawsze używać wtyczki.
10. Nie przekraczać czasu pracy ciągłej urządzenia (60 sekund).
11. Nie przekraczać łącznego czasu pracy - 2 cykli (1 cykl to 60s).
12. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono ] używane oraz przed jego czyszczeniem.
13. Sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności a uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.
14. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
15. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. W przypadku uszkodzenia należy konsultować się z Serwisem Producenta.
16. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż
oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
17. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego
używania urządzenia.

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Pokrywa pojemnika na kawę ziarnistą
2. Pojemnik na kawę ziarnistą
3. Skala grubości mielenia
4. Włącznik
5. Korpus
6. Pojemnik na zmieloną kawę
7. Pokrywa pojemnika na zmieloną kawę
8. Pokrętło
9. Otwór wlotowy


DANE TECHNICZE:
- Moc: 100 W
- Napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
- Pojemność: 90 g
- Łączny czas pracy 2 cykle
- 1 cykl: 60 s, przerwa przed ponownym rozpoczęciem pracy: 60 s


PRZEZNACZENIE ELEKTRYCZNEGO MŁYNKA ŻARNOWEGO:
Młynek żarnowy MK150 przeznaczony jest do mielenia kawy. Mechanizm żarnowy wykonany ze stali nierdzewnej pozwala na regulację grubości mielenia. W efekcie
otrzymujemy aromatyczną kawę nadającą się zarówno do ekspresów jak i do parzenia po turecku.


OBSŁUGA:
Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji. Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie uległo ono
uszkodzeniu w czasie transportu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy wstrzymać się z jego użyciem do czasu skontaktowania się z punktem serwisowym.
- umyć pojemniki (2) i (6) oraz pokrywy (1) i (7) (patrz CZYSZCZENIE I KONSERWACJA)
- ustawić urządzenie na płaskim i stabilnym podłożu
- na korpus (5) nałożyć pojemnik (2) i przekręcać w prawo aż będzie słychać „KLIK”
- otworzyć otwór wlotowy (9) w pokrywie (7) przekręcając pokrętło (8) w prawo
- wskaźnik na pokrętle (8) powinien być skierowany w stronę otworu wlotowego (9) - rys. 1.
- na pojemnik (6) nałożyć pokrywę (7) i wsunąć do korpusu (5)
- ustawić grubość mielenia obracając pojemnik (2). Na skali (3) zaznaczono stopnie
grubości mielenia:
COARSE – grubo,
MIDDLE – średnio,
FINE – drobno.
- nałożyć pokrywę (1)
- podłączyć urządzenie do sieci o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji
- nacisnąć włącznik (4) aby zmielić kawę. Podczas mielenia kawy należy trzymać ręką pojemnik na ziarna. Urządzenia nie używać dłużej niż 60 sekund aby uniknąć przegrzania się silnika. Należy odczekać co najmniej 1 minutę przed ponownym użyciem. Łączny czas pracy nie może przekroczyć 2 cykli (1 cykl to 60s). Po tym czasie należy odczekać aż silnik wystarczająco ostygnie (ok 10 min)
- po zmieleniu kawy odczekać aż żarna zatrzymają się, wysunąć pojemnik (6) i otworzyć pokrywę (7)
- nałożyć pokrywę (1) Urządzenie posiada zabezpieczenia przed uruchomieniem bez prawidłowo założonych pojemników (2) i (6)

Należy przestrzegać czasu pracy ciągłej urządzenia. Przekroczenie czasu pracy oraz brak wystarczających przerw w pracy urządzenia mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia silnika.
W przypadku przegrzania silnika zadziała zabezpieczenie termiczne wyłączające młynek.
W takim wypadku urządzenia można włączyć dopiero gdy silnik ostygnie. Nigdy nie wkładać palców lub jakichkolwiek przedmiotów do pojemnika (2)


WSKAZÓWKI:
- zaleca się mielenie takiej ilości kawy jaka jest aktualnie potrzebna
- przygotowując kawę do ekspresu ciśnieniowego należy stosować się do zaleceń producenta ekspresu
- niewykorzystaną, zmieloną kawę można przechowywać w pojemniku (6). Otwór (9) w pokrywie (7) można zamknąć obracając pokrętło (8) w lewo
- przed użyciem upewnić się, że otwór (9) w pokrywie (7) jest otwarty, ponieważ w przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać prawidłowo
- grubość mielenia powinna być ustawiona przed wsypaniem ziaren. W razie konieczności zmiany stopnia grubości mielenia po wsypaniu ziaren można to uczynić tylko w trakcie pracy silnika. W przypadku zablokowania żaren należy wyłączyć młynek z prądu, opróżnić pojemnik (2), wykręcić go i wyczyścić żarna (patrz CZYSZCZENIE I KONSERWACJA)

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Nie należy używać do czyszczenia urządzenia środków ściernych, proszków czyszczących, acetonu, alkoholu itp. Żadna z części młynka nie nadaje się do mycia w zmywarce.
- wyłączyć urządzenie z prądu
- wyciągnąć pojemnik (6) z korpusu (5)
- zdjąć pokrywę (1) z pojemnika (2)
- usunąć niezmielone ziarna kawy z pojemnika (2)
- zdemontować pojemnik (2) przekręcając w lewo
- żarna znajdujące się w górnej części korpusu (5) należy czyścić za pomocą miękkiej szczoteczki. Nalezy zachowac ostroznosc poniewaz zarna maja ostre krawedzie
- pojemniki (2) i (6) oraz pokrywy (1) i (7) mozna umyc w ciepłej wodzie z dodatkiem odrobiny płynu do mycia przy uzyciu szczoteczki i wypłukac pod strumieniem bieżącej wody
- należy zachować szczególną ostrożność przy myciu zaren znajdujących się w dolnej części pojemnika (2). Żarna mają ostre krawędzie i do ich mycia zaleca się używać miękkiej szczoteczki. Po umyciu żarna należy osuszyć
- przed ponownym zamontowaniem wszystkie elementy muszą być suche. Korpus urządzenia czyścić przy pomocy wilgotnej sciereczki. Nigdy nie zanurzać korpusu w wodzie ani nie płukać pod strumieniem bieżącej wody.

 

OCHRONA SRODOWISKA:
-urządzenie zbudowane jest z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje sie zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

GWARANCJA:

Producent zapewnia dobra jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą naprawiane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu. Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony sprzęt wraz z dowodem zakupu do centralnego punktu serwisowego na adres: Eldom Sp. z o.o. 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A.

Przesyłka powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego opakowania). Urządzenie można wysłać na koszt gwaranta za pośrednictwem Poczty Polskiej jako przesyłkę „POCZTEX24” zaznaczając tylko opcje „OPŁATE UISZCZA ADRESAT”. Pojęcie “naprawa” nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłka pocztowa lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu. Gwarancja nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcja jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancje


Parametry elektryczne
Moc 100W
Napięcie zasilania 230V ~ 50Hz
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis centralny
Funkcje
Antypoślizgowe stopki TAK
Regulacja grubości mielenia TAK, 3 stopnie
Wyjmowany pojemnik TAK
Ogólne
Włącznik z zabezpieczeniem TAK
EAN 5908277382292
Typ Żarnowy
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 27 x 19 x 12 cm
Parametry fizyczne
Pojemność 90g kawy ziarnistej
Pozostałe
EAN 5908277382292
Waga netto 1.06 kg
Opakowanie zbiorcze 55.50 x 23.50 x 40.00 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 6
Opakowanie 22.00 x 18.00 x 19.00 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Akcesoria i części zamienne

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu