Elegancja i siła prostoty!

Elektroniczna waga WK310 PIKO to niezwykle proste, lecz bardzo przydatne kuchenne akcesorium!
Łączy w sobie funkcjonalność i elegancką stylistykę, która zauroczy każdego zwolennika minimalistycznego designu. Jest niewielka i lekka, ale uniesie ciężar nawet 5 kg! Posiada podziałkę, wskazującą z dokładnością do 1g, funkcję TAROWANIA, czytelny wyświetlacz LCD oraz wskaźnik rozładowania baterii. Umożliwia ważenie produktów w różnych jednostkach g/funty a także pomiar objętości mleka i wody. I wyłączy się sama - po około 2 minutach, gdy nie będziesz już z niej korzystać!

     

 

 

SPECYFIKACJA:

 • wyświetlacz LCD
 • wskaźnik przeładowania
 • automatyczne wyłączanie
 • pomiar objętości wody i mleka
 • dokładność podziałki: 1g
 • wskaźnik rozładowania baterii
 • zasilanie: bateria CR2032
 • EAN: 5908277383428

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

- urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego

- przechowywać w miejscu zacienionym i suchym

- nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła

- podczas przechowywania nie dociskać urządzenia innymi przedmiotami

- dokładność wskazania wagi zależy od sposobu jej użytkowania. Wagą należy posługiwać się ostrożnie. Nie upuszczać wagi

- to urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania

- firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

 

DANE TECHNICZNE:

- waga maksymalna: 5kg

- dokładności podziałki, w zależności od wybranej jednostki pomiaru: 1g, 1ml, 1/8 uncji

- dokładność wskazania: 15g

- zasilanie: bateria CR2032 (3V)

 

BATERIE:

Urządzenie zasilane jest baterią litową CR2032. Przed pierwszym uruchomieniem należy zdjąć folię zabezpieczającą baterię.

WYMIANA BATERII:

 1. Otworzyć pokrywę baterii znajdującą się na spodzie urządzenia.
 2. Delikatnie podważyć i wyjąć baterię.
 3. Włożyć nową baterię i delikatnie docisnąć aż do zaskoczenia zaczepu. Należy zwrócić uwagę na polaryzację.
 4. Zamknąć pokrywę.

Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie w tym celu przygotowanych pojemników.

 

WYŚWIETLACZ LCD:

 

OBSŁUGA:

 1. Umieścić wagę na twardej, stabilnej i równej powierzchni.
 2. W przypadku używania miski, należy ją ustawić na wadze przed włączeniem.
 3. Nacisnąć przycisk ZERO aby włączyć urządzenie.
 4. Poczekać aż na wyświetlaczu pokaże się wartość “0”.
 5. Położyć produkty aby zacząć ważenie.
 6. W przypadku gdy ważonym produktem jest mleko lub woda, można wcisnąć przycisk [MODE] i wybrać tryb pomiaru objętości mleka lub wody.

 

Zmiana jednostek pomiaru:

W celu zmiany jednostek pomiaru z g/ml na funty/uncje należy po włączeniu wagi wcisnąć przycisk [MODE] znajdujący się na spodzie urządzenia. Kolejne wciśniecie przycisku [MODE] spowoduje ponowną zamianę jednostek.

 

 

FUNKCJA „ZERO” LUB „TAROWANIE”

 1. Funkcja ”ZERO”

Gdy łączna suma produktów na wadze wynosi <4% wagi maksymalnej urządzenia (w przypadku wagi max. 5kg, 4%=200g) Po naciśnięciu przycisku [ZERO] wyświetlacz pokazuje “_ _ _” lub “0g”. “_ _ _” oznacza, iż waga jest niestabilna, należy chwile odczekać. “0g” oraz pojawienie się po chwili symbolu ”o” w lewym dolnym rogu wyświetlacza oznacza, iż funkcja “ZERO” jest aktywna. Waga maksymalna pozostaje bez zmian.

 1. Funkcja “TAROWANIE”

Gdy łączna suma ważonych produktów wynosi >4% wagi maksymalnej urządzenia (powyżej 200g). Po naciśnięciu przycisku [ZERO] wyświetlacz pokazuje “_ _ _” lub “0g”. “_ _ _” oznacza, iż waga jest niestabilna, należy chwile odczekać. Gdy wyświetlacz pokazuje “0g” oraz symbol “TARE” w lewym górnym rogu oznacza to, iż funkcja jest aktywna. Waga maksymalna jest pomniejszona o masę całkowita ważonych produktów. Po ponownym dotknięciu przycisku [ZERO] wyświetlacz pokaże łączna wagę produktów. Kolejne dotkniecie [ZERO] spowoduje wyzerowanie wskazania.

 

 

AUTOMATYCZNE WYŁACZANIE:

Waga wyłącza się automatycznie po około 2 minutach w przypadku braku czynności ze strony użytkownika lub gdy

wyświetlacz pokazuje ta sama wartość.

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE:

 1. Należy wymienić baterie
 2. Waga przeciążona. Należy usunąć nadmiar ważonych produktów aby nie uszkodzić wagi. Maksymalne dopuszczalne obciążenie wagi to 5kg.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

 1. Nie zanurzać w wodzie.
 2. Do czyszczenia używać wilgotnej, miękkiej szmatki bez użycia środków chemicznych, po czym wytrzeć do sucha.

 

WARUNKI GWARANCJI:

Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą naprawiane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu.

Pojęcie “naprawa” nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.
Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony sprzęt wraz z dowodem zakupu do centralnego punktu serwisowego na adres:

Eldom Sp. z o.o. 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A.

Przesyłka powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego opakowania). Urządzenie można wysłać na koszt gwaranta – sposób wysyłki przedstawiony na stronie:

https://www.eldom.eu/wsparcie/pomoc/jak-nalezy-wysylac-uszkodzony-sprzet-do-centrali-serwisowej

Informacje o wysyłce można także uzyskać pod nr telefonu 32 253 04 13.


Funkcje
Wyświetlacz LCD TAK
Tarowanie TAK
Automatyczne wyłączanie TAK
Termometr NIE
Minutnik NIE
Wskaźnik przeładowania TAK
Wskaźnik rozładowania baterii TAK
Dotykowy panel sterowania NIE
Możliwość powieszenia na ścianie TAK
Przelicznik zawartości wartości odżywczych w ważonych produktach NIE
Możliwość sumowania wartości odżywczych NIE
Pomiar objętości wody i mleka TAK
Właściwości pomiarowe
Dokładność podziałki 1g
Waga maksymalna 5 kg
Gwarancja i serwis
Serwis centralny
Gwarancja producenta 24 miesiące
Parametry elektryczne
Typ baterii CR2032
Liczba baterii 1
Bateria w komplecie TAK
Ogólne
EAN 5908277383428
Parametry logistyczne
Waga netto produktu 0.29 kg
Wymiary opakowania pojedyńczego (dł. x szer. x wys.) 26,50 cm x 20,50 cm x 3,00 cm
Pojemność opakowania zbiorczego 12 sztuk
Wymiary opakowania zbiorczego (dł. x szer. x wys.) 43,00 cm x 29,00 cm x 23,00 cm
Pozostałe
EAN 5908277383428
Waga netto 0.29 kg
Opakowanie zbiorcze 43.00 x 29.00 x 23.00 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 12
Opakowanie 26.50 x 20.50 x 3.00 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu