Elektroniczna waga kuchenna posiadająca wiele udogodnień.
Ma funkcję tarowania, możliwość ważenia do 5 kg, wskaźnik przeładowania oraz wskaźnik rozładowania baterii.

Ponadto dodatkowo jest wyposażona w termometr wskazujący temperaturę otoczenia od 0 do 40 stopni C oraz minutnik ułatwiający mierzenie czasu, np. pieczenia, z alarmem włączającym się po zakończeniu odliczania. Wszystkie dane wyświetlane są na wyświetlaczu LCD.

Elegancka i efektowna. Będzie ozdobą każdej kuchni.

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • wyświetlacz LCD
 • funkcja tarowania, automatyczne wyłączanie
 • termometr, minutnik
 • wskaźnik przeładowania
 • wskaźnik rozładowania baterii
 • waga maksymalna: 5kg
 • dokładność wskazania do 2kg: 1g
 • dokładność wskazania po 2kg: 2g
 • zasilanie: 2xAAA (baterie nie należą do wyposażenia)
 • EAN: 6922227101374

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
1. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
2. Przechowywać w miejscu zacienionym i suchym.
3. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
4. Podczas przechowywania nie dociskać urządzenia innymi przedmiotami.
5. Dokładność wskazania wagi zależy od sposobu jej użytkowania. Wagą należy posługiwać się ostrożnie. Nie upuszczać wagi.
6. To urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
7. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
8. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

 

DANE TECHNICZE:

- Waga maksymalna: 5kg

- Dokładność wskazania: 15g

- Dokładność podziałki: 1g

- dokładność wskazania: 15g

- zasilanie: bateria 2xAAA. (Baterie nie należą do wyposażenia)

 

 

WYMIANA BATERII:

 1. Otworzyć pokrywę baterii znajdującą się na spodzie urządzenia.
 2. Delikatnie podważyć i wyjąć baterie.
 3. Włożyć nowe baterie. Należy zwrócić uwagę na polaryzację.
 4. Zamknąć pokrywę.

Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie w tym celu przygotowanych pojemników.

 

OBSŁUGA:

 1. Umieścić wagę na twardej, stabilnej i równej powierzchni.
 2. W przypadku używania miski, należy ją ustawić na wadze przed włączeniem.
 3. Nacisnąć przycisk ON/OFF”, aby włączyć urządzenie.
 4. Poczekać aż na wyświetlaczu pokaże się wartość 0”.
 5. Położyć produkty, aby zacząć ważenie.

UWAGA. Położenie na wagę produktów cięższych niż 5kg może nieodwracalnie uszkodzić wagę.

 

TERMOMETR:

Waga wyposażona jest w termometr, który wskazuje temperaturę otoczenia w zakresie od 0 ~ +40°C z tolerancją 2°C.

 

STOPER:

Dla ułatwienia odliczania (np. czasów pieczenia) wagę wyposażono w stoper. Aby uruchomić stoper należy włączyć przycisk T-SET” i ustawić żądany czas przy użyciu przycisków V” i ^”. Uruchomienie stopera następuje poprzez ponowne naciśnięcie przycisku T-SET”.

Odliczanie można przerwać naciskając przycisk T-SET”.Po zakończeniu odliczania włącza się alarm, który trwa około 30 sekund. Alarm można wyłączyć wcześniej przyciskiem ON/OFF”.

 

 

FUNKCJA „ZERO” LUB „TAROWANIE”

 1. Funkcja ”ZERO”

Gdy łączna suma produktów na wadze wynosi <4% wagi maksymalnej urządzenia (w przypadku wagi max. 5kg, 4%=200g) Po naciśnięciu przycisku [Z/T] wyświetlacz

pokazuje _ _ _” lub 0g”. _ _ _” oznacza, iż waga jest niestabilna, należy chwilę odczekać.

Znak“0g” oraz pojawienie się po chwili symbolu ”o” w lewym dolnym rogu wyświetlacza oznacza, iż funkcja ZERO” jest aktywna. Waga maksymalna pozostaje bez zmian.

 1. Funkcja “TAROWANIE”

Gdy łączna suma ważonych produktów wynosi >4% wagi maksymalnej urządzenia (powyżej 200g). Po naciśnięciu przycisku [Z/T] wyświetlacz pokazuje _ _ _” lub 0g”. _ _ _” oznacza, iż waga jest niestabilna, należy chwilę odczekać. Gdy wyświetlacz pokazuje 0g” oraz symbol TARE” w lewym górnym rogu oznacza to, iż funkcja jest aktywna. Waga maksymalna jest pomniejszona o masę całkowitą ważonych produktów. Po ponownym dotknięciu przycisku [Z/T] wyświetlacz pokaże łączną wagę produktów. Kolejne dotknięcie [Z/T] spowoduje wyzerowanie wskazania.

 

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE:

Waga wyłącza się automatycznie po około 2 minutach w przypadku braku czynności ze strony użytkownika lub gdy wyświetlacz pokazuje tą samą wartość.

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE:

 1. Należy wymienić baterię
 2. Waga przeciążona. Należy usunąć nadmiar ważonych produktów aby nie uszkodzić wagi.

Maksymalne dopuszczalne obciążenie wagi to 5kg.

 

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

 1. Nie zanurzać w wodzie.
 2. Do czyszczenia używać wilgotnej, miękkiej szmatki bez użycia środków chemicznych, po czym wytrzeć do sucha.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi

- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

WARUNKI GWARANCJI:

Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą naprawiane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu.

Pojęcie “naprawa” nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.
Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony sprzęt wraz z dowodem zakupu do centralnego punktu serwisowego na adres:

Eldom Sp. z o.o. 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A.

Przesyłka powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego opakowania). Urządzenie można wysłać na koszt gwaranta – sposób wysyłki przedstawiony na stronie:

https://www.eldom.eu/wsparcie/pomoc/jak-nalezy-wysylac-uszkodzony-sprzet-do-centrali-serwisowej

Informacje o wysyłce można także uzyskać pod nr telefonu 32 253 04 13.

 

Pojecie “naprawa” nie obejmuje czynnosci wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiazany jest uzytkownik
we własnym zakresie. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłka pocztowa lub za innym posrednictwem ulegnie przedłuzeniu o czas niezbedny do dostarczenia i odbioru sprzetu.
Gwarancja nie sa objete uszkodzenia powstałe w wyniku niewłasciwego lub niezgodnego z instrukcja jego uzytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzen mechanicznych oraz na skutek naturalnego, czesciowego lub całkowitego zuzycia zgodnie z własciwosciami lub przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje zarówek, baterii i akumulatorów.
Gwarancja nie wyłacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z przepisów o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Sprzet przeznaczony jest wyłacznie dla konsumenta do prywatnego uzytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego uzytkowania traci gwarancje.


Właściwości pomiarowe
Waga maksymalna 5 kg
Dokładność podziałki 1g
Funkcje
Wyświetlacz LCD TAK
Tarowanie TAK
Automatyczne wyłączanie TAK
Termometr TAK
Minutnik TAK
Wskaźnik przeładowania TAK
Wskaźnik rozładowania baterii TAK
Dotykowy panel sterowania NIE
Możliwość powieszenia na ścianie NIE
Możliwość sumowania wartości odżywczych NIE
Przelicznik zawartości wartości odżywczych w ważonych produktach NIE
Pomiar objętości wody i mleka NIE
Gwarancja i serwis
Serwis centralny
Gwarancja producenta 24 miesiące
Parametry logistyczne
Waga netto produktu 0,75 kg
Wymiary opakowania pojedyńczego (dł. x szer. x wys.) 10,3 cm x 25,7 cm x 21,8 cm
Pojemność opakowania zbiorczego 12 sztuk
Wymiary opakowania zbiorczego (dł. x szer. x wys.) 54,00 cm x 34,00 cm x 45,00
Ogólne
EAN 6922227101374
Parametry elektryczne
Typ baterii 9V
Liczba baterii 1
Bateria w komplecie NIE
Pozostałe
EAN 6922227101374
Waga netto 0.75 kg
Opakowanie zbiorcze 54.00 x 34.00 x 45.00 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 12
Opakowanie 10.30 x 25.70 x 21.80 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Akcesoria i części zamienne

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu