Polityka prywatności:

 

§1 Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych jest:

 

ELDOM Sp. z o.o
ul. Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice
NIP: 6341016873, REGON: 272626272

 

       2. Złożenie zamówienia

 

          W trakcie składania zamówienia w Serwisie (§2) prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
           Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie następujących danych:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

 

            W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo
             o podanie:

 

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

             W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane,
             niż wskazane przy składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
 

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

 

      3. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Administratora oraz następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

             a. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci
                 etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:

 • InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000543759, NIP: 679-310-80-59)
 • InPost Paczkomaty Sp. z o.o. Z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000418380, NIP: 679-308-13-95)
 • Poczta Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa (NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972)
 • DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15 (KRS 0000028368, NIP: 526-020-41-10)
 1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:
  Soneta Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000109244 ,NIP: 679-27-05-304) producenta oprogramowania enova365.

       4. W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu
           na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Administratora.

    Eldom Sp. z o.o. współpracuje z następującymi operatorami płatności:

 

 • ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, (KRS: 0000005459, NIP: 634-013-54-75) operatora serwisu imoje,
 • PayU SA z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495) operatora serwisu payu.pl,
 • PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, (NIP: 779-236-98-87, KRS 0000347935) operatora serwisu przelewy24

  Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

       5. W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego
           obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji; dane te zostaną niezwłocznie usunięte
           lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane.

       6. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane
     osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Klient wyraził zgodę. W przypadku, gdy Klient postanowi nie podawać nam niezbędnych
     do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować jego zamówienia.

 1. Dane osobowe, przekazane Administratorowi za pośrednictwem strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z nadawcą i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
  Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
 1. Informujemy , że dane osobowe przekazane Administratorowi nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

§2 Informacje ogólne

 

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem  https://www.eldom.eu, (dalej jako „Serwis”) prowadzony jest przez Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice, NIP: 634-10-16-873, Regon: 272626272.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: 

  a. Poprzez dane dobrowolnie wprowadzone przez użytkowników w formularzach udostępnionych w Serwisie;

  b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego zenbox sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, funkcjonującego pod adresem https://zenbox.pl/;

  d. Poprzez zapisywanie ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP);

  e. Poprzez przetwarzanie danych w ramach fanpage na Facebooku

 3. W ramach Serwisu zastosowane zostały środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z
  wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. 
 4. Serwis został wyposażony w protokół SSL, który pozwala  w bezpieczny i skuteczny sposób szyfrować przesyłane dane między
  użytkownikiem Serwisu dokonującym zakupy, a serwerem, na którym znajdują się bądź do którego wysyłane są dane użytkownika (Kupującego)
  i jego zamówienia. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować
  za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

 

 

§3  Komu udostępniane są dane osobowe 

     1.  Dane osobowe użytkownika Serwisu  podane przez niego jako kupującego w przy składaniu Zamówienia  (Klient) przetwarzane są w celach:

 • (1) sprzedaży i dostawy produktów oferowanych przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • (2) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • (3) rozpatrzenia reklamacji, w przypadku realizacji uprawnień z tytułu rękojmi/gwarancji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

     2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy kupna -sprzedaży, a po tym okresie dla celów
         i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

     3. Dane osobowe Klienta będę w ramach struktury organizacyjnej Administratora będą dostępne wyłącznie upoważnionym
         pracownikom i tylko w niezbędnym zakresie. Poza tym Odbiorcami danych osobowych będą:

 • (1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Sprzedającemu w celu obsługi witryny internetowej sklepu ELDOM oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora,
 • (2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów (podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską),
 • (3) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 • (4) organy publiczne, instytucje uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

§4  Prawa Klienta dotyczące jego danych osobowych

 1. Klientowi przysługuje prawo do żądania:
 • sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • przeniesienia danych osobowych;
 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych oraz prawo do uzyskania kopii danych.

         2. Klient może cofnąć w dowolnym momencie każdą zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych bez podawania przyczyny.

         3. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed
             jej cofnięciem.

         4. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora
             z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
             Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

         5. Klient może realizować prawa, o których mowa w punkcie 2-4 powyżej, w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

         6. Klient może wystąpić do Administratora z żądaniami, o których mowa w punkcie 2-4 powyżej, poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:

         a) mailowo, na adres: admin@eldom.eu
         b) korespondencyjnie, na adres:.

             Eldom Sp. z o.o.
             ul. Pawła Chromika 5a
             40-238 Katowice

        7. Klient w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora
            niezwłocznego ich usunięcia „prawo do zapomnienia".

        8. Administrator ma obowiązek udzielenia Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami,
            o których mowa w punkcie 2-4 wyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania.
            W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na
            skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
            W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje Kupującego o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.

        9. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem Klienta o których mowa w punkcie 2-4 wyżej,
            to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje Klienta o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia
            skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.

      10. Jeżeli Administrator będzie miał uzasadnione wątpliwości dotyczące tożsamości Klienta, w związku ze zgłoszeniem
            żądania, może poprosić Klienta o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

      11. Administrator udziela informacji według swojego wyboru :

 1. listem poleconym na podany przez Klienta adres pocztowy;
 2. drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail;

       12. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez Administratora w związku z żądaniami Klienta, o których mowa w punkcie
             2-4 wyżej, są wolne od opłat. Jeżeli jednak powołane żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne,
             np. z uwagi na ustawiczny charakter, Administrator może: 

 1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,
 2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

       13. Administrator informuje o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych
             Klienta, których dokonał w wykonaniu żądania Klienta, każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione dane Klienta.
             Administrator nie jest zobowiązany do przekazania takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę)
             lub będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać
             kontaktu z odbiorcą).

       14. Na żądanie Klienta Administrator informuje go o odbiorcach, których poinformował o sprostowaniu lub usunięciu lub
             ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Klienta, a także o odbiorcach, których nie udało się powiadomić Administratorowi.

       15. Informacja o prawie Klienta do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
             Osobowych: “Każdy Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych –
             Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

       16. W sprawach nieuregulowanych Polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego
              i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
              i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
             w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

§5 Informacja o plikach cookies

Informacje o plikach cookies znajdują się pod adresem: https://www.eldom.eu/informacje/informacje/polityka-plikow-cookie

 

 

§6 Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  a. czas nadejścia zapytania,
  b. czas wysłania odpowiedzi,
  c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  f. informacje o przeglądarce użytkownika,
  g. Informacje o adresie IP.
 3. Dane z pkt.2 nie są kojarzone/ łączone z żadnymi innymi danymi pozwalającymi na konkretyzację osób korzystających ze strony: www.eldom.eu