UWAGA: Nowa wersja nawilżacza NU6, różniąca się nowym rodzajem filtra (NUF10N).


 

Poznaj siłę ultradźwięków!

Nowoczesny i funkcjonalny nawilżacz NU6N HAZY skutecznie upora się problemem suchego powietrza w Twoim otoczeniu. Dzięki ultradźwiękom cząsteczki wody zgromadzonej w zbiorniku urządzania ulegają rozbiciu i wytwarzana jest mgiełka, która zapewnia pożądaną wilgotność.

Nawilżacz jest sterowany elektronicznie i wyposażony w czterostopniową regulację nawilżania oraz duży i czytelny wyświetlacz. Zbiornik o pojemności 4,5L pozwala na około 15 godzin nieprzerwanej pracy, a działanie urządzenia łatwo zaprogramować dzięki praktycznemu TIMEROWI oraz funkcji opóźnionego startu. Na komfort korzystania z nawilżacza wpływa także higrometr, który daje możliwość ustawiania poziomu wilgotności oraz automatyczny wyłącznik i czujnik poziomu wody. Atutem modelu NU6 HAZY jest również funkcja jonizacji, służąca oczyszczaniu nawilżanego powietrza oraz ceramiczny filtr, który w znacznym stopniu zapobiega osadzaniu się kamienia na przetworniku ultradźwiękowym.

 

 

SPECYFIKACJA:

 • pojemność 4,5l
 • sterowanie elektroniczne
 • duży wyświetlacz
 • timer
 • jonizacja
 • funkcja automatycznego wyłączania
 • regulacja ilości wytwarzanej mgiełki
 • czujnik poziomu wody
 • czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę ~ 15godzin
 • filtr ceramiczny
 • moc: 30W
 • EAN: 5908277385064

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.
WSKAZÓWKI BEZPIECZENSTWA:

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcje obsługi.

 1. Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

 1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.

 1. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągniecie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.

 1. Używać jedynie czysta, zimna wodę wodociągową lub inna o niskiej zawartości składników mineralnych o temperaturze

maksymalnej 40°C.

 1. Nie włączać urządzenia, jeżeli zbiornik na wodę jest pusty,

 2. Urządzenie ustawić na stabilnym, suchym i odpornym na wilgoć podłożu.

 1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 1. Należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły się sprzętem.

 2. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.

 3. Nie używać na wolnym powietrzu.

 4. Nie przenosić lub podnosić w czasie pracy. Uchwyt (4) służy tylko i wyłącznie do przenoszenia samego zbiornika z wodą (3)

 1. Podczas pracy urządzenia nie wolno dotykać przetwornika ultradźwiękowego.

 1. Urządzenie należy ustawiać z dala od źródeł ciepła (grzejniki, piece itp.).

 1. Do urządzenia nie wolno wlewać zapachowych dodatków do wody (olejki itp.) ani żadnych środków chemicznych.

 1. Nie wolno uruchamiać urządzenia, gdy nie jest w nim zainstalowany zbiornik z wodą (3).

 1. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu otworów wentylacyjnych oraz urządzeń elektrycznych.

 1. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do dyszy (5) nawilżacza.

 1. Nie zbliżać rąk, twarzy ani innych części ciała do dyszy (5) przy włączonym urządzeniu.

 1. Nie przykrywać dyszy (5) nawilżacza przy włączonym urządzeniu.

 1. Przed opróżnieniem zbiornika (3) lub przesuwaniem nawilżacza należy urządzenie wyłączyć z sieci.

 1. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.

 2. Po użyciu oraz przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

 1. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

 2. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób.

 1. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

OPIS OGÓLNY:
1. Panel sterowania
2. Korpus
3. Zbiornik na wodę
4. Uchwyt do przenoszenia zbiornika z wodą
5. Obrotowa dysza
6. Pędzelek


DANE TECHNICZE:
- moc: 30W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
- pojemność: 4,5l
- wydajność: 300 ± 30ml/h
- wydajność urządzenia przewidziana dla pomieszczenia 15-20m2
- czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę ~ 15godzin

 

USTAWIENIE NAWILŻACZA

 1. Upewnić się, ze urządzenie jest odłączone od sieci.
 2. Wyjąc dysze (5) ze zbiornika (3).
 3. Chwytając za uchwyt (4) i podstawę urządzenia (2) zdjąć zbiornik (3). mocno dokręcając.
 4. Obrócić zbiornik, odkręcić makrętkę z filtrem ceramicznym (A) i napełnić zbiornik wodą. Zamocować nakrętkę z filtrem mocno dokręcając.
 5. Umieścić zbiornik (3) na podstawie (2).
 6. Włożyć dysze (5) do otworu w zbiorniku (3)

OBSŁUGA

Wszystkie zmiany ustawień potwierdzane są sygnałem dźwiękowym.

 1. Ustawić obrotowa dysze (5).
 2. Podłączyć urządzenie do sieci. Wyświetlacz LED włączy się na 2 sekundy, po czym zgaśnie. Urządzenie przejdzie w tryb gotowości.
 3. ON/OFF (WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE)

  Po naciśnięciu przycisku ON (WŁĄCZENIE) włącza się wyświetlacz. Nawilżacz zaczyna pracować na najniższym poziomie nawilżania - pracuje silnik wentylatora. Wyświetlane są :

  - symbol oznaczający włączenie urządzenia

  - poziom wilgotności w pomieszczeniu.

  W pozycji OFF (WYŁĄCZENIE) nie działa żadna z funkcji, wyświetlacz jest wyłączony. Po wyłączeniu urządzenia przyciskiem OFF silnik wentylatora pracuje jeszcze przez ok.5 min.

 4. PRESET (OPOŹNIONY START)

  Funkcja ta umożliwia ustawienie czasu, po upływie którego nastąpi automatyczne uruchomienie nawilżacza.

  Funkcję PRESET można uruchomić tylko gdy urządzenie jest włączone. Opóźniony start można ustawić w przedziale od 1 do 24 godzin wciskając klawisz PRESET. Można ustawić tylko pełne godziny

 5. MIST (MGIEŁKA)

  Urządzenie wyposażone jest w czterostopniową regulację nawilżania. Poziom nawilżania zmieniamy wciskając przycisk MIST. Zmiany sygnalizowane są ilością świecących segmentów

 6. TIMER (ZEGAR)

  Ustawienie czasu pracy w zakresie 1-24 godzin. Można ustawić tylko pełne godziny. Po 3 sekundach od wprowadzenia ustawień zegar zacznie odliczanie w doł co minutę. Urządzenie będzie wyświetlać aktualną wilgotność co 5 sekund.

 7. HUMIDISTAT (HIGROMETR)

  Funkcja umożliwia ustawienie poziomu wilgotności od 40-95% w przedziałach co 5%. Urządzenie rozpocznie działanie po 3 sekundach od wprowadzenia ustawień. Wyłącza się, gdy aktualna wilgotność jest wyższa niż ustawiony poziom, silnik wentylatora będzie jednak pracować jeszcze przez około 5 minut. Funkcja włączy się, gdy aktualna wilgotność względna będzie mniejsza o co najmniej 2% od ustawionej.

 8. ANION (JONIZACJA)

  Funkcję jonizacji uruchamiamy przyciskiem ANION. Podczas jonizacji pracuje silnik wentylatora. Jeśli przycisk ANION jest wyłączony, a urządzenie nie nawilża powietrza, silnik wentylatora zatrzyma się. Funkcja jonizacji działa aż do wyłączenia, niezależnie od ilości wody w zbiorniku, także w przypadku jej braku. Tryb jonizacji sygnalizowany jest świecącym symbolem

 9. “Waterless” (Brak wody)

  Symbol ten zapala się, gdy w zasobniku zabraknie wody. Urządzenie automatycznie wyłączy się. Wentylator nadal pracuje. Ustawienia ZEGARA i HIGROMETRU zostają anulowane. Po wlaniu wody należy ponownie ustawić poprzednie funkcje.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

 1. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć urządzenie od sieci.
 2. Zaleca się regularne czyszczenie zbiornika na wodę i podstawy.
 3. Nie wolno zanurzać nawilżacza w wodzie lub innej płynnej substancji.
 4. Do mycia nie używać żadnych ostrych środków czyszczących.
 5. Zdarza się, ze w podstawie, zaworze lub przetworniku ultradźwiękowym (C) powstanie osad, który usuwa się zalewając elementy roztworem octu spirytusowego na 30 minut. Przetwornika nie wolno dotykać ostrymi przedmiotami.
 6. Do czyszczenia można użyć pędzelka (6) znajdującego się w podstawie (3).

WYMIANA I CZYSZCZENIE FILTRA CERAMICZNEGO:

Filtr ceramiczny znacząco zmniejsza skutki uboczne (np. osadzanie się kamienia na przetworniku ultradźwiękowym) spowodowane stosowaniem twardej wody. Zaleca się regularne (raz w miesiącu) czyszczenie filtra ceramicznego oraz jego wymianę minimum raz na rok. 

Filtr oraz nakrętkę można płukać pod bieżąca wodą.

Aby zdemontować filtr należy:

- odłączyć urządzenie od sieci

- zdjąć zbiornik (3) z podstawy urządzenia (2)

- obrócić zbiornik i odkręcić nakrętkę A

-odłączyć filtr od nakrętki, przekręcając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, (D). Filtry można nabyć u dystrybutorów firmy ELDOM.
Urządzenie może pracować również bez zamontowanego filtra.

 

PRAKTYCZNE PORADY:

 1. Dysza urządzenia nie powinna być skierowana w stronę ściany. Wydobywająca się z niej wilgoć może spowodować uszkodzenia tapety itp.
 2. Nadmierna wilgotność w pomieszczeniu może spowodować skraplanie się wody na szybach i meblach. W takiej sytuacji nawilżacz należy wyłączyć.
 3. Nawilżacza nie należy używać w pomieszczeniach, w których poziom wilgotności przekracza 80%.
 4. Do napełniania zbiornika można używać wody z kranu, jednak w przypadku twardej wody zalecana jest woda destylowana.
 5. Nie można stosować zapachowych dodatków do wody (olejki itp.)
 6. W przypadku długiego okresu nieużytkowania nawilżacza, zaleca się umycie go i osuszenie. Przechowywać należy w suchym miejscu.


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:
W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelką:

 

PROBLEM

MOŻLIWA PRZYCZYNA

ROZWIĄZANIE

WYśWIEtLACZ LED

jEst WYłĄCZONY

Brak zasilania.

Podłącz zasilanie

nie włączono urządzenia

włącz urządzenie (on)

WYśWIEtLACZ LED WłĄCZONY, BRAk MgIEłkI I NAWIEWu

zByt dużo wody

w zBiorniku korPusu (2)

odciągnij nieco wody

ze zBiornika, szczelnie zamknij

Pokrywę zasoBnika

Brak wody w zBiorniku.

naPełnij zBiornik (3)

WYśWIEtLACZ LED WłĄCZONY, BRAk MgIEłkI, NAWIEW DZIAłA

ustawiony najniższy Poziom nawilżania

ustaw Poziom nawilżania

WYśWIEtLACZ LED WłĄCZONY, WODA WLANA,

ZAPALONA LAMPkA „WAtERLEss” (BRAk WODY)

zaBlokowany Pływak (fot. 03)

Poruszaj Pływakiem, aBy go Poluzować

DZIWNE ODgłOsY PODCZAs PRACY

zasoBnik rezonuje, gdy Poziom wody jest za niski

naPełnij zasoBnik wodą

urządzenie leży na niestaBilnej Powierzchni

Postaw urządzenie na staBilnej, Płaskiej Powierzchni

MgIEłkA WYDOBYWA sIę DOOkOłA DYsZY

szczelina Pomiędzy dyszą a zasoBnikiem

zamocz na chwilę dyszę

w wodzie, Po czym zamocuj

ją w otworze na zasoBniku

WYśWIEtLACZ MRugA

WskAZujĄC 30%

aktualna wilgotność jest niższa niż 30%

Pozwól urządzeniu dalej Pracować

WODA NIE sPłYWA

DO ZBIORNIkA W kORPusIE (2)

zaPchany filtr

Przepłucz filtr Pod Bieżącą wodą

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi

- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

GWARANCJA:

- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,

- nie może być używane do celów zawodowych,

- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.


General
EAN 5908277385064
Sterowanie elektroniczne
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 34,5 x 23,5 x 17 cm
Los parámetros físicos
La capacidad de la 4,5 litra
ZEOLIT NIE
Wydajność 300 +/- 30ml/h
Parámetros eléctricos
Sterowanie elektroniczne TAK
Potencia 30 W
Napięcie zasilania 230V ~ 50Hz
Funciones
Timer TAK
Jonizacja TAK
Interruptor automático de TAK
Regulacja ilości wytwarzanej mgiełki TAK
Czujnik poziomu wody TAK
Filtr ceramiczny TAK (nowy model z gwintem)
Wyświetlacz LCD TAK
Funkcja opóźnionego startu TAK
Pomiar wilgotności w pomieszczeniu TAK
Czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę ~ 15 godzin
Aromaterapia NIE
Garantía y servicio posventa
Servicio autoryzowane punkty serwisowe
La garantía del fabricante 24 meses
Pozostałe
Código EAN 5908277385064
Peso neto 1.26 kg
Embalaje 61.50 x 57.00 x 39.00 cm
Número de piezas por caja 6
Paquete 20.00 x 28.00 x 37.00 cm

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Accesorios y Piezas

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu