Jak działa outlet?


Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego w sklepie produktu mogła zostać obniżona ze względu na:
- towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
- urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
- urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

Mechaniczna waga osobowa jest przystosowana do pomiaru ciężaru ciała do 120 kg w warunkach domowych.

Istnieje możliwość jej skalibrowania przed użyciem po to, aby pomiar był jak najbardziej dokładny. Jest prosta w użyciu i utrzymaniu czystości.
Dokładność podziałki 1000 g.

 

SPECYFIKACJA:

  • kolor: niebieski
  • waga maksymalna: 130kg
  • dokładność wskazania do 65kg: 1000g
  • dokładność wskazania powyżej 65kg: 2000g
  • dokładność podziałki: 1000g
  • EAN: 6922227101275

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego,
2. nie wchodzić na wagę kiedy jest mokra,
3. nie stawać na wadze mokrymi stopami,
4. przechowywać wagę w miejscu zacienionym i suchym,
5. podczas przechowywania nie dociskać wagi innymi przedmiotami
6. dokładność wskazania wagi zależy od sposobu jej użytkowania. Wagą należy posługiwać się ostrożnie. Nie skakać na wadze, nie upuszczać wagi,
7. nie wolno przekraczać dopuszczalnej maksymalnej wagi (130kg). Może to spowodować jej uszkodzenie lub rozkalibrowanie,
8. niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu,
9. do czyszczenia używać wilgotnej, miękkiej szmatki bez użycia środków chemicznych, po czym wytrzeć do sucha. Nie zanurzać
urządzenia w wodzie,
10. napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy,
11. wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania,
12. firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

DANE TECHNICZNE:
• waga maksymalna: 130kg
• dokładność wskazania przed 65kg: 1000g
• dokładność wskazania po 65kg: 2000g
• dokładność podziałki: 1000g

 

OBSŁUGA:
• Postawić wagę na stabilnej, suchej podłodze.
• Przed pierwszym użyciem skalibrować wagę pokrętłem znajdującym się w jej dolnej części, ustawiając wskaźnik podziałki na wartość “0”
• Stanąć na wadze równomiernie rozmieszczając stopy.
• Odczytać pomiar.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
• urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie
• nie używać do czyszczenia silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości
• obudowę przecierać wilgotną szmatką

 

Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą naprawiane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu.Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony sprzęt wraz z dowodem zakupu do centralnego punktu serwisowego na adres: Eldom Sp. z o.o. 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A. Przesyłka powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego opakowania). Urządzenie można wysłać na koszt gwaranta za pośrednictwem Poczty Polskiej jako przesyłkę „PACZKA48” zaznaczając tylko opcję „OPŁATĘ UISZCZA ADRESAT”.
Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek,
baterii i akumulatorów.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku