Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

Zawilgotnione przestrzenie? Pozbądź się tego problemu i oddychaj z radością!

Kłopot ze zbyt wysoką wilgotnością powietrza? Brrr, to prawdziwa zmora psująca atmosferę! Zatęchłe, nieprzyjemne powietrze, pranie schnące wieki, a w krytycznych przypadkach także wilgotne ściany i śliski nalot przeradzający się w… pleśń!

To nie tylko niekomfortowe i nieestetyczne ale także szalenie groźne dla zdrowia! Zareaguj póki czas i postaw na sprawdzoną pomoc w tym uciążliwym problemie!

Superwydajny osuszacz powietrza OPC1000N COLUMBIVAC to prawdziwy profesjonalista!

2 poziomy cyrkulacji powietrza, cichy tryb pracy, elektroniczna regulacja wilgotności, intuicyjny panel sterowania wraz z wskaźnikiem (sygnalizowany zarówno kolorami jak i cyfrowo) oraz wybór w ustawieniach wilgotności od 30 do 80 % - czy trzeba do niego zachęcać bardziej? Z pewnością nie, ale chętnie opowiemy więcej!

Osuszacz posiada dwa automatyczne programy: praca ciągła oraz tryb nocny, posiada także timer, który umożliwia opóźniony start – do 12h.
Pojemność wbudowanego zbiornika to 2 l, jednak dołączony w zestawie wężyk umożliwia ciągłe odprowadzenie wody. Co niezwykle ważne, osuszacz jest wyposażany w filtr powietrza, który chroni nasze oddechy przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z powietrza!

Szukasz szybkiego i efektywnego rozwiązania w problemie zbyt wysokiej wilgotności Twojego mieszkania?
Wydajny osuszacz powietrza OPC1000N jest gwarancją sukcesu!

  

SPECYFIKACJA:

 • cicha praca 36dB
 • intuicyjny panel sterowania
 • 2 poziomy cyrkulacji powietrza
 • wskaźnik wilgotności - poziom nawilżenia wskazywany kolorami oraz cyfrowo
 • elektroniczna regulacja wilgotności
 • ustawienie poziomu wilgotności od 30 do 80 % (co 5%)
 • 2 automatyczne programy:
  - praca ciągła
  - tryb nocny
 • timer / opóźniony start - 12h
 • blokada przycisków
 • pojemność zbiornika na wodę: 2l
 • możliwość ciągłego odprowadzania wody (wężyk w zestawie)
 • zalecana powierzchnia pomieszczenia: od 4 do 25 m2
 • przepływ powietrza: 130m3 / godzinę
 • typ czynnika chłodzącego: R290/55g
 • ekstra wydajność:
  - 30°C, wilgotność RH 80% - 12l/dzień
  - 27°C, wilgotność RH 60% - 7l/dzień
 • uchwyt do przenoszenia
 • wyłącznik bezpieczeństwa
 • filtr powietrza
 • temperatura pracy: 5-35°C
 • moc znamionowa: 160 W
 • moc maksymalna: 185 W
 • EAN: 5908277386115

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

 

Urządzenie jest wypełnione łatwopalnym gazem R290. Ostrożnie, ryzyko pożaru.

  Przed użyciem urządzenia przeczytać instrukcję.

  Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

  Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta.

 

UWAGA: RYZYKO POŻARU

 

 

Rysunki w niniejszej instrukcji mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od widniejących na urządzeniu. Stosować się do rzeczywistych rysunków.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
• Przed instalacją i uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z ostrzeżeniami na urządzeniu. W instrukcji zawarte są prawidłowe zasady montażu i obsługi klimatyzatora, których nieprzestrzeganie, grozi utratą gwarancji.
• Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wiek co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
• Używanie klimatyzatora niezgodnie z jego przeznaczeniem grozi utratą gwarancji.
• Urządzenia nie powinny obsługiwać osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy na jego temat i nie zapoznały się z instrukcją obsługi. Dotyczy to w szczególności dzieci.
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku z gazem R-290 (propan) jako czynnikiem chłodniczym. R290 jest chłodziwem w postaci gazowej, spełniającym
dyrektywy unijne w zakresie ochrony środowiska.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje dotyczące urządzeń wykorzystujących gazowy czynnik chłodniczy: R290
• Należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia.
• Nie wylewać czynnika chłodniczego do atmosfery.
• R-290 (propan) jest łatwopalny i cięższy od powietrza.
• Zbiera się najpierw w dolnych obszarach, ale może być rozprowadzany przez ruch powietrza (np. przez wentylatory).
• Jeśli propan jest obecny lub nawet jest tylko podejrzenie jego obecności, nie wolno zezwolić niewykwalifikowanemu personelowi na próbę znalezienia przyczyny.
• R-290 (propan) zastosowany w urządzeniu nie ma zapachu.
• Brak zapachu nie oznacza braku ulatniającego się gazu.
• W przypadku wykrycia wycieku należy natychmiast ewakuować wszystkie osoby z pomieszczenia, przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z lokalną strażą pożarną w celu poinformowania ich o wystąpieniu wycieku propanu.
• Nie wolno wpuszczać żadnych osób z powrotem do pokoju, dopóki nie przyjedzie wykwalifikowany technik serwisu i technik ten stwierdzi, że powrót do pomieszczenia jest bezpieczny.
• Podczas rozmrażania i czyszczenia urządzenia nie wolno stosować narzędzi innych niż zalecane przez producenta.
• Urządzenie należy umieścić w przestrzeni wolnej od stałych źródeł zapłonu (na przykład: otwartego ognia, działających urządzeń gazowych lub elektrycznych).
• Części składowe urządzenia są zaprojektowane specjalnie do użycia propanu i nie mają właściwości inicjujących ani iskrzących. Części składowe należy wymieniać tylko na identyczne części naprawcze.
• Nie wolno dopuścić dopuść do przebicia obudowy, nie spalać urządzenia.
• Urządzenie należy zainstalować, użytkować i przechowywać w pomieszczeniu o powierzchni większej niż 4 m2.
• Jeżeli urządzenie jest zainstalowane, użytkowane lub przechowywane w pomieszczeniu pozbawionym wentylacji, należy zapewnić rozwiązania zapobiegające gromadzeniu się wyciekającego chłodziwa i stworzenia zagrożenia pożaru lub wybuchu w wyniku zapłonu chłodziwa spowodowanego przez grzejnik elektryczny, piec lub inne źródło zapłonu.
• Urządzenie należy przechowywać w sposób, który pozwoli zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.
• Osoby obsługujące lub modyfikujące obwód chłodzący muszą posiadać odpowiednie uprawnienia nadane przez akredytowaną organizację, zapewniające fachowe
obchodzenie się z czynnikiem chłodniczym, co musi zostać potwierdzone przez renomowane organizacje branżowe.
• Wszelkie naprawy należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta.
Konserwacja i naprawy wymagające zatrudnienia fachowców z innych dziedzin
powinny być przeprowadzane pod nadzorem osoby uprawnionej do użytkowania
palnych czynników chłodniczych.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Niniejsze urządzenia jest przeznaczone tylko do użytku w warunkach domowych, w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Urządzenia nie należy używać do celów innych niż wymienione w tej instrukcji obsługi.
• Instalacja klimatyzatora nie wymaga specjalistycznej wiedzy i może być przeprowadzona przez użytkownika we własnym zakresie, zgodnie ze wskazówkami i diagramami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprawidłowa instalacja może być przyczyną wycieku wody, porażenia prądem i nieodwracalnie uszkodzić urządzenie. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.
• Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Przed podłączeniem do sieci należy sprawdzić, czy parametry prądu sieciowego (napięcie) odpowiadają parametrom podanym na urządzeniu. Wtyczka sieciowa urządzenia powinna być całkowicie włożona do gniazdka sieciowego. Nie należy używać przedłużaczy lub rozgałęziaczy do podłączania przewodu sieciowego urządzenia. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka. Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, przed ponownym jego uruchomieniem należy sprawdzić, czy wloty i wyloty powietrza nie są zablokowane.
• Urządzenie podłączyć wyłącznie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
• Urządzenie należy trzymać przynajmniej 50 cm z dala od materiałów łatwopalnych (np. alkohol itd.) albo pojemników pod ciśnieniem (np. aerozoli).
• Przewód sieciowi i wtyczka sieciowa urządzenia służą do ostatecznego odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego prądem elektrycznym, dlatego w każdej chwili muszą być łatwo dostępne.
• Podczas burzy urządzenie należy wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego.
• W trakcie pracy urządzenia do wylotów powietrza nie wolno wkładać rąk lub jakichkolwiek przedmiotów.
• Nie kłaść żadnych przedmiotów na urządzeniu.
• Nie wchodzić na urządzenie ani nie siadać na nim.
• Nie wkładać palców ani innych przedmiotów do wylotu powietrza.
• Nie dotykać wlotu powietrza ani aluminiowych żeber urządzenia.
• Przed czyszczeniem, naprawą, konserwacją lub przeglądem, klimatyzator należy wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego.
• Urządzenie należy czyścić suchą i miękką ścierką. Jeżeli obudowa urządzenia jest mocno zabrudzona, można użyć ścierki nasączanej domowym środkiem czystości.
Nie wycierać ani nie czyścić klimatyzatora rozpuszczalnikami chemicznymi, takimi jak benzyna i alkohol.
• Urządzenie nie wolno zanurzać ani wystawiać na działanie deszczu, wilgoci ani innych płynów.
• Nie obsługiwać mokrymi rękami. Zapobiegać rozlaniu wody na urządzenie.
• Nie zanurzaj ani nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu, wilgoci ani innych płynów.
• Nie pozostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru. Nie przechylać ani nie przewracać urządzenia.
• Urządzenie należy umieścić i używać z dala od rozbryzgów wody albo oleju.
• Jeżeli podczas eksploatacji urządzenia, użytkownik zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości, jak np. dziwny zapach lub dźwięk, dym, parę, ogień, nagrzanie obudowy lub wtyczki sieciowej, awarię bezpiecznika, zakłócenia funkcjonowania innych urządzeń, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania sieciowego i
niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
• Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć
autoryzowanemu serwisowi; informacja w karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.
eldom.eu.
• Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
• Pod groźbą utraty gwarancji, użytkownik nie może we własnym zakresie dokonywać żadnych napraw, modyfikacji lub demontażu obudowy urządzenia.
• W środku urządzenia nie znajdują się żadne części, które wymagałyby konserwacji ze strony użytkownika.
• Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.Osoby obsługujące lub modyfikujące obwód chłodzący muszą posiadać odpowiednie uprawnienia nadane przez akredytowaną organizację, zapewniające fachowe obchodzenie się z czynnikiem chłodniczym, co musi zostać potwierdzone przez renomowane organizacje branżowe.


Wszelkie naprawy należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta. Konserwacja i naprawy wymagające zatrudnienia fachowców z innych dziedzin powinny
być przeprowadzane pod nadzorem osoby uprawnionej do użytkowania palnych czynników chłodniczych.
Jeśli czegoś nie rozumiesz lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z serwisem dealera


PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE STOI ONO W POZYCJI PIONOWEJ PRZEZ 24 GODZINY, W PRZECIWNYM RAZIE MOŻE ZOSTAĆ USZKODZONY KOMPRESOR OSUSZACZA.

OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE SERWISOWANIA
Proszę stosować się do tych ostrzeżeń, kiedy należy podjąć następujące działania podczas serwisowania osuszacza z R290.

1. Kontrole w obszarze
Przed rozpoczęciem prac nad układami zawierającymi palne czynniki chłodnicze konieczne jest przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że ryzyko zapłonu jest zminimalizowane. W przypadku naprawy instalacji chłodniczej przed przystąpieniem do prac nad instalacją należy zastosować następujące środki ostrożności.


2. Procedura pracy
Prace powinny być podejmowane w ramach procedury kontrolowanej tak, aby zminimalizować ryzyko obecności łatwopalnego gazu lub oparów podczas wykonywania pracy.


3. Ogólne miejsce pracy
Wszyscy pracownicy obsługi technicznej i inne osoby pracujące w danym miejscu powinni zostać poinstruowani o charakterze wykonywanych prac. Należy unikać pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Obszar wokół miejsca pracy należy oddzielić od siebie.
Upewnić się, że warunki na danym obszarze zostały zabezpieczone poprzez kontrolę materiałów łatwopalnych.


4. Kontrola obecności czynnika chłodniczego
Przed i w trakcie pracy należy sprawdzić obszar za pomocą odpowiedniego detektora czynnika chłodniczego, aby upewnić się, że technik jest świadomy istnienia potencjalnie łatwopalnych atmosfer. Upewnić się, że stosowane urządzenia do wykrywania wycieków są odpowiednie do stosowania z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi, tj. nie powodują iskrzenia, są odpowiednio uszczelnione lub iskrobezpieczne.


5. Obecność gaśnicy
Jeżeli na sprzęcie chłodniczym lub jakichkolwiek związanych z nim częściach mają być prowadzone jakiekolwiek prace na gorąco, powinien być dostępny odpowiedni sprzęt gaśniczy. Przylegającą do obszaru ładowania należy umieścić suchy proszek lub gaśnicę CO2.


6. Brak źródeł zapłonu
Żadna osoba wykonująca prace związane z układem chłodniczym, które polegają na odsłonięciu przewodów rurowych zawierających lub zawierających łatwopalny czynnik chłodniczy, nie może używać jakichkolwiek źródeł zapłonu w sposób stwarzający ryzyko pożaru lub wybuchu. Wszystkie możliwe źródła zapłonu, w tym palenie papierosów, powinny być trzymane w odpowiedniej odległości od miejsca instalacji, naprawy, usuwania i utylizacji, podczas której palny czynnik chłodniczy może zostać ewentualnie uwolniony do otoczenia. Przed rozpoczęciem prac należy zbadać teren wokół urządzeń, aby upewnić się, że nie występuje zagrożenie pożarowe lub ryzyko zapłonu. Umieścić znaki „Zakaz palenia”.


7. Obszar wentylowany
Upewnić się, że obszar ten znajduje się na zewnątrz lub jest odpowiednio wentylowany przed włamaniem do systemu lub wykonaniem jakichkolwiek prac gorących. Pewien stopień wentylacji jest kontynuowany w okresie wykonywania prac. Wentylacja powinna bezpiecznie rozpraszać uwolniony czynnik chłodniczy i najlepiej wypuścić go na zewnątrz do atmosfery.


8. Kontrole urządzeń chłodniczych
W przypadku wymiany elementów elektrycznych, powinny one być odpowiednie do celu i zgodne z właściwą specyfikacją. Przez cały czas należy przestrzegać wytycznych producenta dotyczących konserwacji i obsługi technicznej. W razie wątpliwości należy zwrócić się o pomoc do działu technicznego producenta.
W przypadku instalacji wykorzystujących łatwopalne czynniki chłodnicze należy przeprowadzić następujące kontrole:
- Rozmiar ładunku jest zgodny z wielkością pomieszczenia, w którym zainstalowane są części zawierające czynnik chłodniczy;
- Urządzenia wentylacyjne i wyloty działają prawidłowo i nie są zatkane;
- W przypadku stosowania pośredniego obiegu chłodniczego należy sprawdzić, czy nie występuje czynnik chłodniczy;
- Oznakowanie urządzenia jest nadal widoczne i czytelne. Oznakowania i znaki, które są nieczytelne, muszą być poprawione;
- rury lub komponenty chłodnicze są instalowane w miejscu, w którym jest mało prawdopodobne, aby były narażone na kontakt z jakąkolwiek substancją mogącą
powodować korozję komponentów zawierających czynnik chłodniczy, chyba że komponenty te są wykonane z materiałów, które są z natury odporne na korozję lub są
odpowiednio zabezpieczone przed korozją.


9. Kontrole urządzeń elektrycznych
Naprawy i konserwacja części elektrycznych obejmują wstępne kontrole bezpieczeństwa i procedury kontroli części. Jeżeli istnieje usterka, która mogłaby zagrozić bezpieczeństwu, wówczas do obwodu nie wolno podłączać zasilania elektrycznego, dopóki nie zostanie ono w zadowalający sposób usunięte. Jeżeli usterka nie może być usunięta natychmiast, ale konieczne jest dalsze działanie, należy zastosować odpowiednie rozwiązanie tymczasowe.
Należy to zgłosić właścicielowi urządzenia, aby wszystkie strony zostały poinformowane.
Wstępne kontrole bezpieczeństwa obejmują:
- rozładowanie kondensatorów: odbywa się w sposób bezpieczny, aby uniknąć możliwości iskrzenia;
- nieosłonięcie elementów elektrycznych pod napięciem i okablowania podczas ładowania, odzyskiwania lub oczyszczania układu;
- ciągłość uziemieniaZALECENIA SPECJALNE:
- Zakres temperatury otoczenia dla urządzenia wynosi 5°C-35°C.
- Osuszacz powietrza powinien być ustawiony pionowo na płaskim podłożu, w miejscu przestronnym i bez przeszkód. Między urządzeniem i ścianą należy zostawić wolną przestrzeń na odległości 30 cm.
- Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami instalacyjnymi.
- Po ustawieniu urządzenia zawsze powinien być swobodny dostęp do wtyczki kabla zasilającego.
- Urządzenie zawsze należy ustawiać pionowo, aby sprężarka znajdowała się w prawidłowym położeniu roboczym.
- Nie przechylać urządzenia w żadną stronę, ponieważ rozlana woda może uszkodzić urządzenie.
- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu gazu albo innych cieczy łatwopalnych.
- Nie wolno zakrywać wylotu powietrza i dolotu wentylacji. Na urządzeniu nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów.
- W pobliżu urządzenia nie wolno stosować rozpylania substancji chemicznych (insektycydy, farby) albo innych łatwopalnych, ponieważ może to doprowadzić do odkształcenia tworzywa.
Urządzenie może ulec uszkodzeniu elektrycznemu.


ZASILANIE:
- Wtyk kabla zasilającego musi być dobrze zamocowany i nie powinien być uszkodzony.
- Nie wolno podłączać urządzenia do źródła zasilania poprzez rozgałęźnik prądu.
- Po podłączeniu urządzenia do zasilania należy włączyć je przyciskiem ON/OFF.

 

 

OPIS OGÓLNY (rys.1-2):
1. Wylot powietrza
2. Panel sterowania
3. Wskaźnik
4. Korpus
5. Uchwyt
6. Filtr
7. Rurka
8. Zbiornik na wodę
9. Kółka
10. Przewód

 

 DANE TECHNICZNE:

Wydajność osuszania

12l/24h (30°C, RH80%)

7l/24h (27°C, RH60%)

Napięcie znamionowe

AC220-240V, ~ 50Hz

Moc znamionowa

160W (27°C, RH60%)

Moc maksymalna

185W (30°C, RH80%)

Prąd znamionowy

0,9A (27°C, RH60%)

Max. Prąd znamionowy

1A (30°C, RH80%)

Zbiornik na wodę

2l

Głośność

≤36dB(A)

Przepływ powietrza

130m /h

Zalecana powierzchnia pomieszczenia

4-25m

Maksymalne ciśnienie robocze po stronie ssącej/wylotowej

0,7MPa/3,2MPa

maksymalne dopuszczalne ciśnienie po stronie wysokiego/niskiego ciśnienia

3,2MPa

maksymalne dopuszczalne ciśnienie wymiennika ciepła

3,2MPa

Waga urządzenia

11kg

Nazwa chemiczna

R290/55g

Urządzenie hermetycznie zamknięte

tak

Ilość czynnika dodana fabrycznie

0,055 kg

 


INSTALACJA:
Wybór miejsca instalacji (rys. 3)
Urządzenie musi być ustawione pionowo na płaskiej powierzchni, w miejscu suchym i przestronnym. Pomieszczenie powinno być wentylowane. Wokół urządzenia należy zostawić co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni.
Woda zbiera się w zbiorniku (8). Do odprowadzenia wody można użyć załączonego wężyka (7). Sposób montażu opisany jest w sekcji „CIĄGŁY ODPŁYW WODY”.
Przed podłączeniem do sieci należy sprawdzić, czy parametry prądu sieciowego (napięcie) odpowiadają parametrom podanym na urządzeniu.
Wtyczka sieciowa urządzenia powinna być całkowicie włożona do gniazdka sieciowego.
Nie należy używać przedłużaczy lub rozgałęziaczy do podłączania przewodu sieciowego urządzenia.
Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka. Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, przed ponownym jego uruchomieniem należy sprawdzić, czy wloty i wyloty powietrza nie są zablokowane.

DZIAŁANIE URZĄDZENIA:
Wszystkie zmiany ustawień są sygnalizowane dźwiękiem.
Kolor wskaźnika (3) informuje o poziomie wilgotności powietrza:
- niebieski – wilgotność poniżej 45%,
- zielony – wilgotność między 45 a 65%,
- czerwony – wilgotność powyżej 65%.


PANEL STEROWANIA (rys. 4)
Wskaźnik - sygnalizuje napełnienie zbiornika na wodę.
Wskaźnik zapali się na czerwono, gdy zostanie osiągnięta pojemność 2 l.
Urządzenie zasygnalizuje to dodatkowo dźwiękiem, a następnie wyłączy się.
Aby wyłączyć alarm dźwiękowy należy nacisnąć dowolny przycisk.
Następnie należy opróżnić zbiornik wody i włożyć go z powrotem na właściwą pozycję.

Wskaźnik (POWER)- informuje o podłączeniu urządzenia do zasilania.
PRZYCISK „POWER” - służy do włączania/wyłączania urządzenia.
Aby włączyć urządzenie należy nacisnąć przycisk .
Przy pierwszym uruchomieniu po podłączeniu urządzenia do zasilania włączony zostaje
program standardowy z domyślnym ustawieniem poziomu wilgotności - 50% RH.
Po wyłączeniu przyciskiem urządzenie zapamiętuje ustawione parametry (wybrany program, ustawienie poziomu wilgotności).
Po wyłączeniu z prądu urządzenie wraca do ustawień fabrycznych.
Nie wolno wyjmować bezpośrednio wtyczki kabla zasilania, aby wymusić bezpośrednie zatrzymanie urządzenia.

PRZYCISK „MODE” - wybór programu.
Aby wybrać zapisany program należy naciskać przycisk , aż do momentu zaświeceni się odpowiedniej kontrolki:
Kontrolka wybranego programu zamiga i zacznie świecić światłem ciągłym po aktywacji programu.

Program ciągły – praca ciągła, urządzenie będzie stale pracować przy wysokiej prędkości wentylatora.
W tym programie nie można zmieć prędkości wentylatora ani ustawić poziomu wilgotności.

Program nocny
W tym programie wentylator automatycznie zostaje przełączony na niską prędkość.
Po 10 sekundach bezczynności wyświetlacz i niektóre kontroli zostają wygaszone.
Nie można zmieć prędkości wentylatora ani ustawić poziomu wilgotności.
W tym programie osuszacz utrzymuje wilgotność w zakresie 57% - 63% - wentylator pracuje z niską prędkością.
Jeśli wilgotność otoczenia wzrośnie powyżej 63% RH urządzenie rozpocznie osuszanie do wilgotności otoczenia poniżej 57%RH.
Następnie sprężarka zatrzymuje się, a wentylator będzie pracował jeszcze przez ok. 30 s.
Urządzenie uruchomi się ponownie, gdy wilgotność wzrośnie do 63%.
Jeśli wilgotność otoczenia jest mniejsza niż 63%, po podłączeniu urządzenie pozostaje w trybie czuwania, dopóki wilgotność nie wzrośnie do 63%.
Sygnały dźwiękowe są wyłączone. W przypadku przepełnienia zbiornika urządzenie zatrzyma się, zaświeci się wskaźnik, ale alarm się nie włączy.

Program standardowy
W tym programie domyślne ustawienia wilgotności wynosi 50% RH.
Można ustawić poziom wilgotności w zakresie 30 - 80%RH oraz prędkość pracy wentylatora.
Aby ustawić poziom wilgotności należy naciskać przycisk „HUM SET” , aż na wyświetlaczu pokaże się wybrana wartość z zakresu 30-80% RH. Ustawienie wilgotności
będzie następowało wg następującego schematu: 30% RH - 35% RH - 40% RH - 45% RH - 50% RH - 55% RH - 60% RH - 65% RH - 70% RH - 75% RH - 80% RH-30% RH itd.
Gdy wilgotność w pomieszczeniu wzrośnie o 3% powyżej ustawionej wartość, najpierw włączy się wentylator, a następnie zacznie działać sprężarka.
Gdy wilgotność w pomieszczeniu spadnie o 3% poniżej ustawionej wilgotności, najpierw sprężarka przestanie działać, a wentylator wyłączy się po ok 30 sekundach.

Temperatura
Urządzenie ma wbudowany termometr. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku „HUM SET” przez ok 3 s na wyświetlaczu pokaże się wartość temperatury w pomieszczeniu.

Wyświetlacz
- przy włączonym urządzeniu wyświetla wilgotność w pomieszczeniu,
- przy ustawianiu poziomu wilgotność, wyświetla wartość z zakresu „30-80”,
- przy ustawianiu funkcji „TIMER” wyświetla wartości z zakresu „00-12”,
- po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przez ok 3 s wyświetla wartość temperatury w pomieszczeniu.

PRZYCISK „SPEED” - wybór szybkości pracy wentylatora
Pojedyncze naciśnięcie przycisku „SPEED” ustala prędkość wentylatora, która jest sygnalizowana kontrolkami: - szybko, - wolno.
Wybór prędkości jest niemożliwy przy aktywnych programach ciągłym i nocnym oraz przy zablokowanych przyciskach.

PRZYCISK „LOCK” - blokada przycisków
Aby zablokować przyciski należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „LOCK” przez kilka sekund.
Włączenie funkcji sygnalizowane jest kontrolką .
Przy włączonej blokadzie nie można zmienić ustawień urządzenia, ani wyłączyć urządzenia.
Aby wyłączyć blokadę należy przytrzymać wygaszony przycisk „LOCK” przez kilka sekund.

PRZYCISK „TIMER” - służy do automatycznego włączania (opóźniony start) i wyłączania urządzenia.
- Opóźniony start - funkcja ta umożliwia ustawienie czasu, po upływie którego nastąpi automatyczne uruchomienie nawilżacza. Funkcję można uruchomić tylko gdy urządzenie jest wyłączone, ale podłączone do prądu.
Opóźniony start można ustawić w przedziale od 1 do 12 godzin wciskając przycisk „TIMER” tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana wartość. Można ustawić
tylko pełne godziny.
Ustawienie wartości „00” oznacza anulowanie ustawień.
Włączenie funkcji sygnalizowane jest kontrolką oraz cyframi na wyświetlaczu.
Po włączeniu urządzenia przyciskiem ustawienie czasu zostanie skasowane.

- Automatyczne wyłączenie - funkcja ta umożliwia ustawienie czasu, po upływie którego nastąpi automatyczne wyłączenie nawilżacza.
Funkcję można uruchomić tylko gdy urządzenie jest włączone (pracuje).
Automatyczne wyłączenie można ustawić w przedziale od 1 do 12 godzin wciskając przycisk „TIMER” tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana wartość. Można ustawić tylko pełne godziny.
Ustawienie wartości „00” oznacza anulowanie ustawień.
Włączenie funkcji sygnalizowane jest kontrolką .
Po włączeniu urządzenia przyciskiem ustawienie czasu zostanie skasowane.

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA
Uwaga
Woda zgromadzona w zbiorniku osuszacza nie nadaje się do picia i nie wolno jej używać do kontaktu z artykułami spożywczymi.
Nie wyciągać pływaka ze zbiornika wody; w przeciwnym razie urządzenie nie przestanie działać, gdy zbiornik wody napełni się. Następnie woda przeleje się, co może spowodować uszkodzenie podłogi.
Pociągnąć lekko zbiornik wody z tyłu urządzenia; zbiornik wysunie się (rys. 5).
Wylać wodę ze zbiornika (rys. 6).
Jeśli zbiornik wody jest zabrudzony, wyczyścić go wodą. Do mycia nie używać żadnych ostrych środków czyszczących. Nie wolno stosować rozpuszczalników chemicznych (np. benzen, alkohol, benzyna), ponieważ mogłoby nastąpić zdeformowanie powierzchni, co może doprowadzić do wycieków.
Umieścić zbiornik w urządzeniu we właściwej pozycji. W przeciwnym razie wskazanie pełnego zbiornika nadal będzie świeciło się na czerwono i urządzenie nie będzie mogło działać.

CIĄGŁY ODPŁYW WODY (rys. 7)
Aby użytkować urządzenie z podłączonym ciągłym odpływem wody należy:
- Wyjąć zbiornik na wodę (8).
- Wsunąć rurkę (9) do zaworu odprowadzającego wodę znajdującego się w górnej części komory na zbiornik.
- Wsunąć zbiornik (8) i wyprowadzić rurkę przez wycięcie.
- Drugi koniec rurki włożyć do pojemnika np. wiadra.

Uwaga
Nigdy nie zginać rurki spustowej (7). Wylot rurki zawsze musi być poniżej wylotu wody z urządzenia. Nigdy nie blokować wylotu wody z urządzenia lub rurki.

KONSERWACJA:
Uwaga
Przed wszelkimi czynnościami obsługowymi albo naprawczymi należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

CZYSZCZENIE:
Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.

Obudowę należy wyczyścić miękką wilgotną tkaniną.
Nie wolno stosować rozpuszczalników chemicznych (np. benzen, alkohol, benzyna), ponieważ mogłoby nastąpić uszkodzenie powierzchni albo zdeformowanie całej obudowy. Urządzenia nie należy zraszać wodą.

FILTR POWIETRZA:
Filtr powietrza (6) zablokowany pyłem wpływa na zmniejszenie efektywności pracy urządzenia dlatego należy go czyścić co 2 tygodnie.
Filtr należy wyciągnąć z obudowy (rys. 8) i przepłukać pod bieżącą wodą – (rys. 9)
Nie wolno stosować rozpuszczalników chemicznych (np. benzen, alkohol, benzyna), ponieważ mogłoby nastąpić uszkodzenie powierzchni albo zdeformowanie pokrywy.
Przed założeniem dokładnie wysuszyć.

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA:
Jeśli osuszacz nie będzie używany przez dłuższy czas należy:
- odłączyć z gniazdka kabel zasilający i zwinąć go,
- całkowicie opróżnić zbiornik z wody i upewnić się, że we wnętrzu nie nagromadziła się woda,
- ewentualnie zdemontować rurkę odprowadzającą wodę,
- wyjąć i wyczyścić filtr powietrza, wysuszyć go całkowicie i zainstalować ponownie,
- przechowywać osuszacz w chłodnym, suchym miejscu, bez dostępu promieni słonecznych, wysokiej temperatury i bez nadmiernego zapylenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:
Przed nawiązaniem kontaktu z serwisem należy porównać objawy działania urządzenia z podanymi poniżej. Lista ta obejmuje zwykłe sytuacje, które nie są spowodowane usterką fabryczną lub wadliwym materiałem.

 

Problem

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

 

Urządzenie nie działa

Brak zasilania.

Podłącz do czynnego gniazdka i włączyć.

 

Miga wskaźnik napełnienia wodą.

Sprawdzić czy zbiornik na wodę jest prawidłowo zamontowany lub opróżnić zbiornik na wodę.

 

Temperatura w pomieszczeniu wynosi poniżej 5°C lub powyżej 35°C.

Zadziałało zabezpieczenie zaprojektowane do ochrony urządzenia. Urządzenie nie może działać w tych temperaturach.

 

Funkcja osuszacza nie działa lub urządzenie często włącza/wyłącza się

Zatkany filtr powietrza zatkany.

Wyczyść filtr powietrza zgodnie z instrukcją.

Drzwi lub okno są otwarte.

Zamknąć drzwi / okno.

Urządzenie jest blisko źródła ciepła.

Przesunąć urządzenie w chłodniejsze miejsce.

Kanał wlotowy lub wylotowy jest czymś zasłonięty.

Usunąć przeszkody z kanału wlotowego lub wylotowego.

 

 

Urządzenie hałasuje

Urządzenie jest przechylone lub niestabilne.

Umieść na równej, twardej powierzchni (pozbawionej wibracji).

Filtr powietrza jest zatkany.

Wyczyść filtr powietrza zgodnie z instrukcją.

E2

Problem z czujnikiem wilgotności.

Zgłosić się do autoryzowanego serwisu.

LO

Wilgotność otoczenia wynosi poniżej

20%

 

Włączona funkcja automatycznej ochrony urządzenia. Zapewnić odpowiednie warunki pracy urządzenia.

HI

Wilgotność otoczenia wynosi powyżej 95%.

CL

Zabezpieczenie przed niską temper- aturą, temperatura otoczenia <5°C.

CH

Ochrona przed wysoką temperaturą, temperatura otoczenia>35°C.

 
TEMPERATURA PRACY:
Gdy temperatura otoczenia jest poniżej 5°C lub powyżej 35°C osuszacz zatrzymuje się.


AUTOMATYCZNE ODSZRANIANIE
Gdy temperatura otoczenia mieści się w zakresie od 5°C do 18°C sprężarka automatycznie rozmraża się w określonych odstępach czasu.
Podczas odszraniania sprężarka zatrzymuje się, a wentylator dalej pracuje.


OCHRONA ŚRODOWISKA:
Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który
zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


GWARANCJA:
Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.
Nie może być używane do celów zawodowych.
Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku.

Distributors

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu