UWAGA: Nowa wersja nawilżacza NU5, różniąca się nowym rodzajem filtra (NUF10N).


 

Zaawansowany technologicznie nawilżacz ultradźwiękowy NU5N to propozycja dla osób, które cenią automatykę i nowoczesne wzornictwo.

Dla Twojej wygody, nawilżacz ma możliwość ustawienia wymaganego poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Wbudowany czujnik dopilnuje, żeby nawilżacz włączył i wyłączył się w odpowiednim momencie. Dodatkowo możesz ustawić tzw. opóźniony start - nawilżacz zacznie działać o ustalonej przez Ciebie porze.

Duży pojemnik na wodę wystarcza na około 17 godzin ciągłej pracy (w zależności od ustawienia ilości wytwarzanej mgiełki). Wytwarzana mgiełka może być dodatkowo jonizowana - neutralizując, ten sposób jony dodatnie, które są emitowane przez urządzenia elektryczne (np. komputer, telewizor).

Czytelny i duży wyświetlacz przedstawia stan pracy urządzenia i aktualny poziom wilgotności w pomieszczeniu. Wielokolorowe podświetlenie wyświetlacza sprawia, że pracujący nawilżacz wygląda niezwykle efektownie

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • pojemność: 5,2L
 • sterowanie elektroniczne
 • duży wyświetlacz
 • timer
 • jonizacja powietrza
 • funkcja opóźnionego startu
 • funkcja automatycznego wyłączania
 • regulacja nawilżania
 • czujnik poziomu wody
 • pomiar wilgotności w pomieszczeniu
 • czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę ~ 17godzin
 • możliwość zadania wymaganego poziomu wilgotności
 • moc: 30W
 • EAN: 5908277385057

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

- przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji,
- przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji,
- urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający,
- używać jedynie czystą, zimną wodę wodociągową lub inną o niskiej zawartości składników mineralnych o temperaturze maksymalnej 40°C,
- nie włączać urządzenia, jeżeli zbiornik na wodę jest pusty,
- urządzenie ustawić na stabilnym, suchym i odpornym na wilgoć podłożu,
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego,
- nie używać na wolnym powietrzu,
- nie przenosić lub podnosić w czasie pracy. Uchwyt (4) służy tylko i wyłącznie do przenoszenia samego zbiornika z wodą (3),
- podczas pracy urządzenia nie wolno dotykać przetwornika ultradźwiękowego,
- urządzenie należy ustawiać z dala od źródeł ciepła (grzejniki, piece itp.),
- do urządzenia nie wolno wlewać zapachowych dodatków do wody (olejki itp.) ani żadnych środków chemicznych,
- nie wolno uruchamiać urządzenia, gdy nie jest w nim zainstalowany zbiornik z wodą (3),
- nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu otworów wentylacyjnych oraz urządzeń elektrycznych,
- nie należy wkładać żadnych przedmiotów do dyszy (5) nawilżacza,
- nie zbliżać rąk, twarzy ani innych części ciała do dyszy (5) przy włączonym urządzeniu,
- nie przykrywać dyszy (5) nawilżacza przy włączonym urządzeniu,
- przed opróżnieniem zbiornika (3) lub przesuwaniem nawilżacza należy urządzenie wyłączyć z sieci,
- nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru,
- po użyciu oraz przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego,
- nie zanurzać urządzenia w wodzie,
- nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób,
- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania,
- Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

 

PROBLEM

MOŻLIWA PRZYCZYNA

ROZWIĄZANIE

Wyświetlacz LED jest włączony

Brak zasilania

Podłącz zasilanie

Nie włączono urządzenia

Włącz urządzenie (ON)

 

Wyświetlacz LED włączony, brak mgiełki i nawiewu

 

Zbyt dużo wody w zbiorniku korpusu (2)

Odciągnij nieco wody ze zbiornika, szczelnie zamknij pokrywę zasobnika

Brak wody w zbiorniku

Napełnij zbiornik (3)

Wyświetlacz LED włączony, brak mgiełki, nawiew działa

Ustawiony najniższy poziom nawilżania

 

Ustaw poziom nawilżania

Wyświetlacz LED włączony, woda wlana, zapalona lampka

„Waterless” (brak wody)

 

Zablokowany pływak (fot. 03)

 

Poruszaj pływakiem, aby go poluzować

 

Dziwne odgłosy podczas pracy

Zasobnik rezonuje, gdy poziom wody jest za niski

Napełnij zasobnik wodą

Urządzenie leży na niestabilnej powierzchni

Postaw urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni

 

Mgiełka wydobywa się dookoła dyszy

 

Szczelina pomiędzy dyszą a zasobnikiem

Zamocz na chwilę dyszę w wodzie, po czym zamocuj ją w otworze na zasobniku

Wyświetlacz mruga wskazując 30%

Aktualna wilgotność jest niższa niż 30%

Pozwól urządzeniu dalej pracować

Woda nie spływa do zbiornika w korpusie (2)

Zapchany filtr

Przepłucz filtr pod bieżącą wodą

 

 

OPIS OGÓLNY:

1. Panel sterowania
2. Korpus
3. Zbiornik na wodę
4. Uchwyt do przenoszenia zbiornika z wodą
5. Obrotowa dysza
6. Pędzelek

 

DANE TECHNICZNE:

- moc: 30W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
- pojemność: 5,2l
- wydajność: 300 30ml/h
- wydajność urządzenia przewidziana dla pomieszczenia 15-20m2
- czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę ~ 17godzin

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:

USTAWIENIE NAWILŻACZA:
Ustawić nawilżacz na twardej, stabilnej powierzchni. Zaleca się ustawienie nawilżacza na wysokości minimum
1m od podłogi. Nie należy ustawiać nawilżacza na dywanie, wykładzinie, parkiecie lub powierzchniach,
które mogą ulec zniszczeniu pod wpływem wody lub wilgoci.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA:
1. Upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci.
2. Chwytając za uchwyt (4) zdjąć zbiornik (3) z podstawy urządzenia (2).
3. Obrócić zbiornik, odkręcić nakrętkę z filtrem ceramicznym (fot. 2) i napełnić zbiornik wodą. Zamocować nakrętkę z filtrem mocno dokręcając.
4. Umieścić zbiornik (3) na podstawie (2).


OBSŁUGA:
1. Ustawić obrotową dyszę (5).
2. Podłączyć urządzenie do sieci, Wyświetlacz LED włączy się na 2 sekundy, po czym zgaśnie. Urządzenie przejdzie w tryb gotowości.
3. ON/OFF (WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE)
Po naciśnięciu przycisku ON (WŁĄCZENIE) włącza się wyświetlacz. Nawilżacz zaczyna pracować na najniższym poziomie nawilżania - pracuje silnik
wentylatora. Wyświetlane są symbole: HUMIDIFIER i symbol symbolizują włączenie urządzenia
Current Humidity - poziom wilgotności w pomieszczeniu.
Operating - sygnalizuje pracę przetwornika wody.
W pozycji OFF (WYŁĄCZENIE) nie działa żadna z funkcji, wyświetlacz jest wyłączony.

Po wyłączeniu urządzenia przyciskiem OFF silnik wentylatora pracuje jeszcze przez około 5 minut.

4. PRESET (OPÓŹNIONY START)
Funkcja ta umożliwia ustawienie czasu, po upływie którego nastąpi automatyczne uruchomienie nawilżacza.
Funkcję PRESET można uruchomić tylko gdy urządzenie jest wyłączone, w trybie gotowości. Opóźniony start można ustawić w przedziale od 1 do 24 godzin wciskając klawisz PRESET. Można ustawić tylko pełne godziny.
Ustawienie „0” oznacza anulowanie ustawień.

5. MIST (MGIEŁKA)
Urządzenie wyposażone jest w czterostopniową regulację nawilżania. Poziom nawilżania zmieniamy wciskając przycisk MIST. Zmiany sygnalizowane są ilością świecących segmentów.

6. TIMER (ZEGAR)
Ustawienie czasu pracy w zakresie 1-24 godzin. Można ustawić tylko pełne godziny. Ustawienie “0” oznacza anulowanie ustawień. Po 3 sekundach od wprowadzenia ustawień zegara zacznie odliczanie w dół co minutę. Urządzenie będzie wyświetlać aktualną wilgotność co 5 sekund.

7. HUMIDISTAT (HIGROMETR)
Funkcja umożliwia ustawienie poziomu wilgotności od 40-95% w przedziałach co 5%. Urządzenie rozpocznie działanie po 3 sekundach od wprowadzenia ustawień. Wyłącza się, gdy aktualna wilgotność jest wyższa niż ustawiony poziom, silnik wentylatora będzie jednak pracować jeszcze przez około 5 minut. Funkcja włączy się, gdy aktualna wilgotność względna będzie mniejsza o co najmniej 2% od ustawionej.

8. ANION (JONIZACJA)
Funkcję jonizacji uruchamiamy przyciskiem ANION. Podczas jonizacji pracuje silnik wentylatora. Jeśli przycisk ANION jest wyłączony, a urządzenie nie mawilża powietrza, silnik wentylatora zatrzyma się. Funkcja jonizacji działa aż do wyłączenia, niezależnie od ilości wody w zbiorniku, także w przypadku jej braku.

9. “Waterless” (Brak wody)
Symbol ten zapala się, gdy w zasobniku zabraknie wody. Urządzenie automatycznie wyłączy się. Wentylator nadal pracuje. Ustawienie ZEGARA i HIGROMETRU zostają anulowane. Po wlaniu wody należy ponownie ustawić poprzednie funkcje.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
1. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć urządzenie od sieci.
2. Zaleca się regularne czyszczenie zbiornika na wodę i podstawy.
3. Nie wolno zanurzać nawilżacza w wodzie lub innej płynnej substancji.
4. Do mycia nie używać żadnych ostrych środków czyszczących.
5. Zdarza się, że w podstawie, zaworze lub przetworniku ultradźwiękowym (fot. 04) powstanie osad, który usuwa się zalewając elementy roztworem octu spirytusowego na 30 minut. Przetwornika nie wolno dotykać ostrymi przedmiotami.
6. Do czyszczenia można używać pędzelka (6) znajdującego się w podstawie (3).

WYMIANA I CZYSZCZENIE FILTRA CERAMICZNEGO:
Filtr ceramiczny znacząco zmniejsza skutki uboczne (np. osadzanie się kamienia na przetworniku ultradźwiękowym) spowodowane stosowaniem twardej wody.
Zaleca się regularne (raz w miesiącu) czyszczenie filtra ceramicznego oraz jego wymianę minimum raz na rok.
Filtr oraz nakrętkę można płukać pod bieżącą wodą.

Aby zdemontować filtr, należy:
- odłączyć urządzenie od sieci
- zdjąć zbiornik (3) z podstawy urządzenia (2)
- obrócić zbiornik i odkręcić nakrętkę fot. 2
- odłączyć filtr od nakrętki, przekręcając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, fot. 5

Filtry można nabyć u dystrybutorów firmy ELDOM.
Urządzenie może pracować również bez zamontowanego filtra.

 

PRAKTYCZNE PORADY:
1. Dysza urządzenia nie powinna być skierowana w stronę ściany.
Wydobywająca się z niej wilgoć może spowodować uszkodzenia tapety itp.
2. Nadmierna wilgotność w pomieszczeniu może spowodować skraplanie się wody na szybach i meblach. W takiej sytuacji nawilżacz należy wyłączyć.
3. Nawilżacza nie należy używać w pomieszczeniach, w których poziom wilgotności przekracza 80%.
4. Do napełnienia zbiornika można używać wody z kranu, jednak w przypadku twardej wody zalecana jest woda destylowana.
5. Nie można stosować zapachowych dodatków do wody (olejki itp.)
6. W przypadku długiego okresu nieużytkowania nawilżacza, zaleca się umycie go i osuszenie. Przechowywać należy w suchym miejscu.

 


General
EAN 5908277385057
Sterowanie elektroniczne
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 33 x 16 x 23 cm
Functions
Czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę ~ 17 godzin
Jonizacja TAK
Timer TAK
Funkcja opóźnionego startu TAK
Regulacja ilości wytwarzanej mgiełki TAK
Czujnik poziomu wody TAK
Pomiar wilgotności w pomieszczeniu TAK
LCD display YES
Automatyczny wyłącznik TAK
Filtr ceramiczny TAK (nowy model z gwintem)
Aromaterapia NIE
Electrical Specifications
Sterowanie elektroniczne TAK
Power 30 W
Napięcie zasilania 230V ~ 50Hz
Physical parameters
Capacity 5,2 litra
ZEOLIT NIE
Wydajność 300 +/- 30ml/h
Warranty and Service
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Others
EAN 5908277385057
Net Weight 2.11 kg
Master carton 39.50 x 52.50 x 38.50 cm
Cartons in bulk container 4
Gift Box 25.50 x 19.00 x 36.00 cm

All specifications are subject to change without notice.

Accessories and spare parts

Distributors

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu