Mechaniczna waga osobowa jest przystosowana do pomiaru ciężaru ciała do 120 kg w warunkach domowych.

Istnieje możliwość jej skalibrowania przed użyciem po to, aby pomiar był jak najbardziej dokładny. Jest prosta w użyciu i utrzymaniu czystości.
Dokładność podziałki 1000 g.

Waga dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych (biała i niebieska)

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

  • kolor: biały
  • waga maksymalna: 130kg 
  • dokładność wskazania do 65kg: 1000g 
  • dokładność wskazania powyżej 65kg: 2000g 
  • dokładność podziałki: 1000g
  • EAN: 5908277383107

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego,
2. nie wchodzić na wagę kiedy jest mokra,
3. nie stawać na wadze mokrymi stopami,
4. przechowywać wagę w miejscu zacienionym i suchym,
5. podczas przechowywania nie dociskać wagi innymi przedmiotami
6. dokładność wskazania wagi zależy od sposobu jej użytkowania. Wagą należy posługiwać się ostrożnie. Nie skakać na wadze, nie upuszczać wagi,
7. nie wolno przekraczać dopuszczalnej maksymalnej wagi (130kg). Może to spowodować jej uszkodzenie lub rozkalibrowanie,
8. niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu,
9. do czyszczenia używać wilgotnej, miękkiej szmatki bez użycia środków chemicznych, po czym wytrzeć do sucha. Nie zanurzać
urządzenia w wodzie,
10. napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy,
11. wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania,
12. firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

DANE TECHNICZNE:
• waga maksymalna: 130kg
• dokładność wskazania przed 65kg: 1000g
• dokładność wskazania po 65kg: 2000g
• dokładność podziałki: 1000g

 

OBSŁUGA:
• Postawić wagę na stabilnej, suchej podłodze.
• Przed pierwszym użyciem skalibrować wagę pokrętłem znajdującym się w jej dolnej części, ustawiając wskaźnik podziałki na wartość “0”
• Stanąć na wadze równomiernie rozmieszczając stopy.
• Odczytać pomiar.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
• urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie
• nie używać do czyszczenia silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości
• obudowę przecierać wilgotną szmatką

 

Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą naprawiane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu.Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony sprzęt wraz z dowodem zakupu do centralnego punktu serwisowego na adres: Eldom Sp. z o.o. 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A. Przesyłka powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego opakowania). Urządzenie można wysłać na koszt gwaranta za pośrednictwem Poczty Polskiej jako przesyłkę „PACZKA48” zaznaczając tylko opcję „OPŁATĘ UISZCZA ADRESAT”.
Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek,
baterii i akumulatorów.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku


Ogólne
EAN 5908277383107
Pomiar tkanki tłuszczowej, mięśniowej,BMI,poziomu wody w organiźmie NIE
Funktionen
Wyświetlacz LCD NIE
Automatyczne wyłączanie NIE
Wskaźnik przeładowania NIE
Wskaźnik rozładowania baterii NIE
Dotykowy panel sterowania NIE
Właściwości pomiarowe
Waga maksymalna 130 kg
Dokładność podziałki 1000 g
Parametry fizyczne
Platforma z bezpiecznego szkła NIE
Gwarancja i serwis
Serwis centralny
Gwarancja producenta 24 miesiące
Parametry logistyczne
Pojemność opakowania zbiorczego 10 sztuk
Waga netto produktu 1.21 kg
Wymiary opakowania pojedyńczego (dł. x szer. x wys.) 4.50 x 28.50 x 28.50 cm
Wymiary opakowania zbiorczego (dł. x szer. x wys.) 59.00 x 25.00 x 28.00 cm
andere
EAN-Code 5908277383107
Netto - Gewicht 1.21 kg
Gesamtverpackung 59.00 x 25.00 x 28.00 cm
Stückzahl in der Gesamtverpackung 10
Verpackung 4.50 x 28.50 x 28.50 cm

Die technische Spezifikation kann ohne Ankündigung geändert werden.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu