Potrzebujesz wytchnienia od upału? Skorzystaj z klimatora!

Klimator przenośny zapewni Ci skuteczne schłodzenie, wentylację i nawilżenie powietrza w gorące, letnie dni. Ciepłe powietrze jest tu pochłaniane z otoczenia i przetłaczane za pomocą wentylatora przez wkłady, które są stale nawilżane wodą. Woda - w naturalnym procesie parowania - absorbuje ciepło, dzięki czemu z klimatora wylatuje chłodne i orzeźwiające powietrze. Dodatkowo zwiększa się równocześnie poziom wilgotności w pomieszczeniu, co także przekłada się na wzrost komfortu samopoczucia.

Model KC100 jest prosty w obsłudze, energooszczędny i przyjazny dla środowiska. Ma zbiornik na wodę o pojemności 2L, filtr powietrza oraz wygodny panel sterowania i zamontowane obrotowe kółka, które ułatwiają przenoszenie. Do wyboru są trzy tryby pracy wentylatora i funkcja oscylacji, a do sterowania strumieniem zimnego powietrza służą również pionowe i poziome żaluzje. Aby zwiększyć skuteczność schładzania, można włożyć do zbiornika z wodą zamrożone wkłady (napełnione wodą) lub kostki lodu.

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • 3w1: CHŁODZENIE, WENTYLACJA, NAWILŻANIE
 • pojemność zbiornika: 2l
 • przepływ powietrza: 120m3/h
 • wydajność przewidziana dla pomieszczenia: 15m2
 • moc: 65W
 • EAN: 5908277385149

 

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji

 1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej.

 1. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.

 1. Urządzenie wyłącznie do użytku domowego.

 2. Urządzenie ustawić na płaskim i suchym podłożu.

 3. Nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów w otwory wlotu i wylotu.

 4. Nie stawiać urządzenia przy firanach i zasłonach.

 5. Pracujące urządzenie należy mieć zawsze w zasięgu wzroku zwłaszcza, gdy w pobliżu znajdują się dzieci.

 1. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.

 2. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
  Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 1. Nie rozpylać w pobliżu pracującego urządzenia środków owadobójczych lub podobnych.

 1. Nie używać w wysokiej temperaturze (powyżej 40°C), w miejscach o podwyższonej wilgotności (np. łazienka) i w miejscach zagrożonych wybuchem.

 1. Używać jedynie czystą, zimną wodę wodociągową lub inną o niskiej zawartości składników mineralnych o temperaturze maksymalnej 40°C.

 1. Nie używać na wolnym powietrzu.

 2. Nie przenosić lub podnosić w czasie pracy.

 3. Urządzenie należy ustawiać z dala od źródeł ciepła (grzejniki, piece itp.).

 1. Do urządzenia nie wolno wlewać zapachowych dodatków do wody (olejki itp.) ani żadnych środków chemicznych,

 1. Nie wolno uruchamiać funkcji chłodzenia, gdy w urządzeniu nie jest zainstalowany zbiornik z wodą.

 1. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu otworów wentylacyjnych oraz urządzeń elektrycznych.

 1. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do dyszy nawilżacza. Nie zbliżać rąk, twarzy ani innych części ciała do dyszy przy włączonym urządzeniu.

 1. Nie przykrywać otworów wlotowych i wylotowych przy włączonym urządzeniu.

 1. Przed opróżnieniem zbiornika lub przesuwaniem urządzenie należy wyłączyć z sieci.

 1. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane. W żadnym wypadku nie włączać urządzenia przed złożeniem.

 1. Nie wieszać na urządzeniu ubrań ani żadnych przedmiotów.

 2. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. Aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.

 1. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

Zalecenia specjalne:
- U rządzenie ustawić na twardej, stabilnej powierzchni.
- Nie należy ustawiać urządzenia na dywanie, wykładzinie, parkiecie lub powierzchniach, które mogą ulec zniszczeniu pod wpływem wody lub wilgoci.
- Po ustawieniu urządzenia zawsze powinien być swobodny dostęp do wtyczki kabla zasilającego.
- U rządzenie zawsze należy ustawiać pionowo.
- Nie wolno zakrywać wylotu powietrza i dolotu wentylacji.

 

 

Przód:
1. Panel sterowania
2. Uchwyty
3. Żaluzje pionowe
4. Żaluzje poziome
5. Obudowa
6. Kółka

Tył:
7. Filtr
8. Pokrywa filtra
9. Zbiornik
10. Blokada

Dodatkowe akcesoria
11. Wkłady chłodnicze – 2 szt.

 

DANE TECHNICZNE:
- moc: 65W
- napięcie zasilania: 220-240V ~ 50Hz
- pojemność zbiornika: 4l
- przepływ powietrza: 120m3/h
- wydajność przewidziana dla pomieszczenia: 15m2

PRZEZNACZENIE:
Urządzenie przeznaczone jest do poprawy komfortu termicznego w pomieszczeniach mieszkalnych.
Gorące powietrze z otoczenia przetłaczane jest za pomocą wentylatora przez wkłady stale zwilżane wodą, która w naturalnym procesie parowania absorbuje ciepło. Dzięki temu z klimatora wylatuje orzeźwiające, chłodne powietrze. Skuteczność chłodzenia można podnieść wkładając do zbiornika z wodą zamrożone wkłady napełnione wodą.


PANEL STAROWANIA (rys. 2):
Przyciski
„1”, „2”, „3” - włączenie urządzenia / wybór prędkości pracy wentylatora
„0” - wyłączenie urządzenia
„COOL” - włączenie/wyłączenie funkcji chłodzenia
„SWING” - włączenie/wyłączenie oscylacji żaluzji pionowych

MONTAŻ:
Przed pierwszym użyciem należy rozpakować urządzenie i złożyć poszczególne elementy.
Przekręcić blokadę (10) rys. 4, wysunąć zbiornik (9) i wyjąć wszystkie elementy.
Wsunąć zbiornik z powrotem i zablokować.
Następnie odwrócić urządzenie do góry nogami, położyć na miękkiej powierzchni (np. na dywanie) i zamontować kółka – rys. 3
Odwrócić urządzenie do właściwej pozycji.
Sprawdzić czy w urządzeniu jest zamontowany filtr (patrz sekcja FILTR).

Uwaga. Nie wolno włączać urządzenia bez prawidłowo zamontowanego filtra (7) oraz zbiornika (9).
UWAGA. Wkłady chłodnicze (11) są puste. Przed użyciem należy je napełnić i zamrozić.

DZIAŁANIE URZĄDZENIA:
Strumień powietrza z klimatora nie powinien być skierowany bezpośrednio na człowieka.
Strumieniem zimnego powietrza można sterować za pomocą żaluzji.
Ruch żaluzji pionowych (3) włącza się przyciskiem „SWING”.
Żaluzje poziome (4) ustawia się ręcznie.

OBSŁUGA:
Ustawić urządzenie na płaskiej stabilnej powierzchni.
Przekręcić pokrętło blokady (10) w lewo (rys. 4), wsunąć zbiornik na wodę (9) z korpusu (5) i wlać wodę.

UWAGA
Nie wolno przekraczać poziomu maksymalnego zaznaczonego na zbiorniku (9).
W przypadku użycia wkładów chłodniczych (11) należy najpierw włożyć je do zbiornika (9), a dopiero potem wlać wodę, aby nie przekroczyć poziomu maksymalnego

Nacisnąć przycisk „0”, aby sprawdzić czy urządzenie jest wyłączone, a następnie podłączyć urządzenie do sieci zgodnej z parametrami podanymi na urządzeniu.
Przyciskami „1”, „2”, lub „3” włączyć urządzenie, wybierając jednocześnie prędkość obrotów wentylatora. Aby wyłączyć urządzenia wcisnąć przycisk „0”.

 

FUNKCJE:
Chłodzenie
Nacisnąć przycisk „COOL”.
Aby wyłączyć funkcję należy ponownie nacisnąć przycisk „COOL”.

UWAGA. Przed włączeniem tej funkcji należy sprawdzić czy w zbiorniku znajduje się woda, a w trakcie pracy kontrolować czy jej poziom jest wystarczający.
Urządzenie z włączoną funkcją chłodzenia nie może pracować bez wody.

Oscylacja
Tylko żaluzje pionowe (3) obracają się automatycznie.
Aby włączyć oscylację żaluzji pionowych należy nacisnąć przycisk „SWING”.
Aby wyłączyć funkcję należy ponownie nacisnąć przycisk „SWING”.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Uwaga. Przed wszelkimi czynnościami obsługowymi albo naprawczymi należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

Zaleca się regularne czyszczenie zbiornika na wodę i podstawy.
Zbiornik (9) można całkowicie wysunąć z urządzenia, po uprzednim wyciągnięciu pompy – rys. 5.
Obudowę należy wyczyścić miękką wilgotną tkaniną.
Nie wolno stosować rozpuszczalników chemicznych (np. benzen, alkohol, benzyna), ponieważ mogłoby nastąpić uszkodzenie powierzchni albo zdeformowanie całej obudowy.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innej płynnej substancji.
Urządzenia nie należy zraszać wodą.

 

FILTR:
Filtr (7) należy regularnie sprawdzać. W tym celu trzeba najpierw odkręcić wkręty mocujące pokrywę filtra (8), a następnie wyjąć kasetę z filtrem (7).
Zaleca się mycie filtra (7) raz na tydzień przy pomocy delikatnego detergentu.
Po umyciu dokładnie wypłukać i zamontować w urządzeniu.
W przypadku konieczności wymiany zużyty filtr (7) należy wyjąć z kasety, a na jego miejsce włożyć nowy. Zaleca się wymianę filtru (7) raz na rok.

Uwaga. Nie wolno włączać urządzenia bez prawidłowo zamontowanego filtra (9).

KONIEC SEZONU UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA:
Urządzenie wyłączyć.
Ze zbiornika (9) wylać wodę.
Filtr (7) wyjąć i po dokładnym osuszeniu zamontować w urządzeniu.
Urządzenie należy zawinąć w plastikowy worek i ustawić w suchym miejscu.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
• urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
• należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych


GWARANCJA:
• urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
• nie może być używane do celów zawodowych,
• gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.


Ogólne
EAN 5908277385149
Sterowanie mechaniczne
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 54 x 26 x 26 cm
Funktionen
Tryby pracy 3w1: CHŁODZENIE, WENTYLACJA, NAWILŻANIE
prosta i wygodna obsługa TAK
Oscylacja TAK
Timer NIE
Parametry elektryczne
Moc 65 W
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50 Hz
Parametry fizyczne
Przepływ powietrza 120m3 / godzine
Zalecana powierzchnia pomieszczenia do 15 m2
Kapazität 4 litry 2 litry
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
andere
EAN-Code 5908277385149
Netto - Gewicht 4.10 kg
Gesamtverpackung 30.00 x 30.50 x 60.00 cm
Stückzahl in der Gesamtverpackung 1
Verpackung 30.00 x 30.50 x 60.00 cm

Die technische Spezifikation kann ohne Ankündigung geändert werden.

Zubehör und Teile

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu