Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

 

Osuszacz powietrza to skuteczny sojusznik w walce ze zbyt wilgotnym powietrzem, które może mieć bardzo niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. Jest wyposażony w lampę UV, która niszczy zarodniki pleśni i grzybów oraz w jonizator powietrza. Posiada dotykowy panel sterowania, a na nim wskaźnik wilgotności  powietrza, sygnalizator osuszania, oczyszczania i napełnienia zbiornika.

Osuszacz jest prosty w obsłudze, cichy i bardzo estetyczny. Dzięki niewielkiej wadze bardzo łatwo przenieść go do  pomieszczenia, w którym będzie pracować. Sprawdzi się doskonale w zawilgoconej łazience, spiżarni czy garderobie.

Czytelny wyświetlacz pokazuje także aktualną temperaturę powietrza w pomieszczeniu, a funkcja TIMER pozwala na zaprogramowanie automatycznego włączania i wyłączania urządzenia.

SPECYFIKACJA:

 • czytelny wyświetlacz
 • wskaźnik wilgotności
 • dotykowy panel
 • jonizator powietrza
 • lampa UV
 • timer 24 h
 • zbiornik na wodę: 2,5l
 • zalecana powierzchnia pomieszczenia: ok 25m2
 • ilość kondensowanej wody: 500ml/24h* (30°C, RH80%)
 • wyłącznik bezpieczeństwa
 • temperatura pracy: 5-50°C
 • moc: 65W
 • EAN: 5908277385422

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
1. Niniejsze urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w warunkach domowych, w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nie wolno używać go w inny sposób.
2. Nie wolno używać tego urządzenia na otwartym terenie. Zawsze powinno ono znajdować się w suchym środowisku.
3. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.
4. Od czasu do czasu należy sprawdzać kabel zasilający. Nie wolno używać kabla zasilającego, wtyczki albo urządzenia w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek oznak uszkodzenia. Długość kabla zasilającego dobrano pod kątem ograniczenia możliwości zranienia. Nie wolno użytkować urządzenia z przedłużaczem, który nie został sprawdzony przez uprawnionego elektryka.
5. Urządzenia powinno znajdować się z dala od źródeł gorąca i poza bezpośrednim światłem słonecznym.
6. Przed odłączeniem urządzenia od źródła zasilania należy je wyłączyć.
7. Urządzenie należy odłączyć od zasilania przed czyszczeniem albo wymianą części oraz na czas, kiedy nie jest ono używane.
8. Urządzenie należy czyścić zgodnie z instrukcją obsługi.
9. Należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej jest takie samo, jak napięcie w sieci zasilania w miejscu używania urządzenia. Błędne podłączenie urządzenia powoduje unieważnienie gwarancji.
10. Nie wolno zostawiać urządzenia bez opieki, aby nie dopuścić do powstania niebezpiecznych sytuacji.
11. Nie wolno zostawiać urządzenia bez opieki, gdy nie jest ono używane. Urządzenie należy wyłączać przed każdym wyjściem z domu, nawet na krótko.
12. Nie wolno odłączać urządzenia od zasilania wyciągając sznur albo odciągając urządzenie.
13. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie albo innych płynach.
14. Urządzenie należy umieścić i używać z dala od rozbryzgów wody albo oleju.
15. Nie wolno wsuwać ostrych przedmiotów metalowych albo palców pomiędzy ruchome prowadnice powietrza.
16. Nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. Wszelkie interwencje podejmowane przez osoby niewykwalifikowane mogą być niebezpieczne. Wymiany przewodu zasilającego musi dokonać uprawniony elektryk.
17. Nie wolno używać akcesoriów innych niż dostarczone przez dostawcę, ponieważ może to być niebezpieczne i może spowodować uszkodzenie urządzenia.

 

Zalecenia specjalne:

 • Zakres temperatury otoczenia dla urządzenia wynosi 5°C-50°C
 • Osuszacz powietrza powinien być ustawiony pionowo na płaskim podłożu, w miejscu przestronnym i bez przeszkód. Między urządzeniem i ścianą należy zostawić wolną przestrzeń na odległości 50 cm.
 • Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami instalacyjnymi.
 • Po ustawieniu urządzenia zawsze powinien być swobodny dostęp do wtyczki kabla zasilającego.
 • Urządzenie zawsze należy ustawiać pionowo.
 • Nie przechylać urządzenia w żadną stronę, ponieważ rozlana woda może uszkodzić urządzenie.
 • Nie wolno używać urządzenia w pobliżu gazu albo innych cieczy łatwopalnych.
 • Nie wolno zakrywać wylotu powietrza i dolotu wentylacji. Na urządzeniu nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów.
 • W pobliżu urządzenia nie wolno stosować rozpylania substancji chemicznych (insektycydy, farby) albo innych łatwopalnych, ponieważ może to doprowadzić do odkształcenia tworzywa. Urządzenie może ulec uszkodzeniu elektrycznemu.

Zasilanie:

 • Wtyk kabla zasilającego musi być dobrze zamocowany i nie powinien być uszkodzony.
 • Nie wolno podłączać urządzenia do źródła zasilania poprzez rozgałęźnik prądu.
 • Po podłączeniu urządzenia do zasilania należy włączyć je przyciskiem ON/OFF.

OPIS OGÓLNY:

 

                                          Przód                                                               Tył:
                                          1. Wylot powietrza                                           4. Uchwyt
                                          2. Panel sterowania                                         5. Wlot powietrza
                                          3. Obudowa                                                     6. Zbiornik wody
                                                                                                                  7. Przewód zasilający

 

DANE TECHNICZNE:

MODEL

OPC550

Wydajność osuszania

500ml/dzień (30°C RH80%)

Napięcie znamionowe

230 V ~ 50HZ

Zasilanie

65W

Prąd znamionowy

0,5A

Pojemność zbiornika wody

2,5 l

Lampa UV

Tak

Jonizator

Tak

Głośność

≤30dB(A)

Masa netto

2,5 kg

Wymiary korpusu

240*135*363 mm

 

DZIAŁANIE URZĄDZENIA:

Wszystkie zmiany ustawień są sygnalizowane dźwiękiem.
Urządzenie musi być ustawione pionowo na płaskiej powierzchni, w miejscu suchym i przestronnym. Pomieszczenie powinno być wentylowane. Wokół urządzenia należy zostawić co najmniej 50 cm wolnej przestrzeni.

 

PANEL STEROWANIA:

 

 • Przycisk (POWER)- służy do włączania/wyłączania urządzenia. Nie wolno wyjmować bezpośrednio wtyczki kabla zasilania, aby wymusić bezpośrednie zatrzymanie urządzenia.
 • Wyświetlacz (88) - ten wskaźnik ma 2 funkcje:
  - przy włączonym urządzeniu wyświetla bieżącą wilgotność w pomieszczeniu,
  - podczas ustawiania funkcji „TIMER” wyświetla wartości z zakresu „00-24”.
 • Sygnalizacja osuszania (DEHUM)
  – kontrolka podświetla się automatycznie po uruchomieniu urządzenia.
 • Sygnalizacja oczyszczania (ION/UV)
  – kontrolka podświetla się automatycznie po uruchomieniu urządzenia.
  – (FULL) sygnalizacja napełnienia zbiornika (6). Wskaźnik podświetli się na czerwono, gdy zbiornik się napełni. Urządzenie zasygnalizuje to dodatkowo dźwiękiem, a następnie wyłączy się. Należy opróżnić zbiornik wody i włożyć go z powrotem na właściwą pozycję.
 • Przycisk (TIMER) – służy do załączenia i wyłączenia automatycznego włączania i wyłączania urządzenia. W celu ustawienia czasu należy wciskać ten przycisk, aż do pokazania się na wyświetlaczu właściwej wartości z zakresu „1-24”. W celu wyłączenia funkcji należy przyciskiem (TIMER) ustawić wartość „00”. Po wyłączeniu urządzenia przyciskiem (POWER) ustawienie czasu zostanie skasowane. Włączenie funkcji sygnalizowane jest podświetleniem. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku „TIMER” spowoduje wyświetlenie temperatury pomieszczenia na wyświetlaczu.
 • (FULL) – sygnalizacja napełnienia zbiornika (6). Wskaźnik podświetli się na czerwono, gdy zbiornik się napełni. Urządzenie zasygnalizuje to dodatkowo dźwiękiem, a następnie wyłączy się. Należy opróżnić zbiornik wody i włożyć go z powrotem na właściwą pozycję.
 • Przycisk TIMER – służy do załączenia i wyłączenia automatycznego włączania i wyłączania urządzenia. W celu ustawienia czasu należy wciskać ten przycisk, aż do pokazania się na wyświetlaczu właściwej wartości z zakresu „1-24”. W celu wyłączenia funkcji należy przyciskiem (TIMER) ustawić wartość „00”. Po wyłączeniu urządzenia przyciskiem (POWER) ustawienie czasu zostanie skasowane. Włączenie funkcji sygnalizowane jest podświetleniem. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku „TIMER” spowoduje wyświetlenie temperatury pomieszczenia na wyświetlaczu.

 

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA:

Uwaga
Woda zgromadzona w zbiorniku osuszacza nie nadaje się do picia i nie wolno jej używać do kontaktu z artykułami spożywczymi.
Nie wyciągać pływaka (rys.5) ze zbiornika wody; w przeciwnym razie urządzenie nie przestanie działać, gdy zbiornik wody napełni się. Następnie woda przeleje się, co może spowodować uszkodzenie podłogi.

 • Pociągnąć lekko zbiornik wody z tyłu urządzenia; zbiornik wysunie się (rys. 6).
 • Wylać wodę ze zbiornika poprzez otwór w pokrywie (rys.7).
 • Jeśli zbiornik wody jest zabrudzony, wyczyścić go wodą. Do mycia nie używać żadnych ostrych środków czyszczących. Nie wolno stosować rozpuszczalników chemicznych (np. benzen, alkohol, benzyna), ponieważ mogłoby nastąpić zdeformowanie albo powierzchni, co może doprowadzić do wycieków.
 • Umieścić zbiornik w urządzeniu we właściwej pozycji (rys 8). W przeciwnym raziewskazanie pełnego zbiornika nadal będzie świeciło się na czerwono i urządzenie nie będzie mogło działać.

 

KONSERWACJA:

Uwaga
Przed wszelkimi czynnościami obsługowymi albo naprawczymi należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.


CZYSZCZENIE:
Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania. Obudowę należy wyczyścić miękką wilgotną tkaniną. Nie wolno stosować rozpuszczalników chemicznych (np. benzen, alkohol, benzyna), ponieważ mogłoby nastąpić uszkodzenie powierzchni albo zdeformowanie całej obudowy. Urządzenia nie należy zraszać wodą.


PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA:

 • Jeśli osuszacz nie będzie używany przez dłuższy czas należy: odłączyć z gniazdka kabel zasilający i zwinąć go,
 • całkowicie opróżnić zbiornik z wody i upewnić się, że we wnętrzu nie nagromadziła się woda,
 • przechowywać osuszacz w chłodnym, suchym miejscu, bez dostępu promieni słonecznych, wysokiej temperatury i bez nadmiernego zapylenia.

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

Przed nawiązaniem kontaktu z serwisem należy porównać objawy działania urządzenia z podanymi poniżej. Lista ta obejmuje zwykłe sytuacje, które nie są spowodowane usterką fabryczną lub wadliwym materiałem.

 

Problem

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

 

Wskaźnik napełnienia zbiornika świeci się na czerwono

Zbiornik jest pełny.

Opróżnić zbiornik z wody.

Pływak jest napełniony wodą.

Opróżnić pływak z wody.

W zbiorniku nie ma pływaka.

Prawidłowo umieścić pływak.

Detektor (element magnetyczny)

w pływaku nie jest umieszczony praw-

idłowo.

Prawidłowo umieścić detektor.

 

Niewystarczające osuszenie powietrza

Przepływ powietrza jest uniemożliwiony.

Zostawić 50 cm odstępu wokół urządzenia.

Wlot i wylot powietrza są zablokowane.

Udrożnić wlot i wylot.

Temperatura otoczenia jest bardzo niska.

Zmienić temperaturę otoczenia.

Wyświetlacz LED wskazuje “E1”

Awaria czujnika temperatury i wilgotności.

 

Skontaktować się z serwisem producenta.

Miga przycisk zasilania

Maszyna odszrania się w niskiej temperaturze.

Stan normalny. Proszę zaczekać, aż zakończy się odszranianie.

 

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu