Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

Kiedy chcesz przywiązać wagę… do wagi  :)

 

Lekka, poręczna i ekonomiczna waga kuchenna WK340 bowl, z serii pyszna kolekcja, przyda się w każdej kuchni… na co dzień i od święta.
Zawsze wtedy, kiedy dobrze znane „na oko” może zepsuć cały przepis, a precyzja jest na… wagę złota!

Funkcja tarowania, przełącznik jednostek ważenia, a także wskaźniki przeładowania wagi i rozładowania baterii, pozwalają na w pełni bezproblemowe i komfortowe korzystnie z urządzenia.

Waga wyposażona jest w nowoczesny i bardzo czytelny wyświetlacz LCD, a zasilają ją 2 baterie AAA. 
Zdejmowana miska zapewnia wygodę oraz proste utrzymanie urządzenia w czystości.

 

 

  

SPECYFIKACJA:

 • seria: pyszna kolekcja
 • wyświetlacz LCD
 • zdejmowana miska
 • przełącznik jednostek ważenia
 • funkcja tarowania
 • dokładność podziałki: 1g
 • automatyczne wyłączanie
 • wskaźnik przeładowania
 • wskaźnik rozładowania baterii
 • zasilanie bateria 2xAAA 1,5V (baterie nie załączone)
 • waga maksymalna: 5kg
 • EAN: 5908277386283

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
1. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
2. Przechowywać w miejscu zacienionym i suchym.
3. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
4. Podczas przechowywania nie dociskać urządzenia innymi przedmiotami.
5. Dokładność wskazania wagi zależy od sposobu jej użytkowania. Wagą należy posługiwać się ostrożnie. Nie upuszczać wagi.
6. To urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
7. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
8. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

 

DANE TECHNICZNE:
- waga maksymalna: 5 kg
- dokładność wskazania: +/- 8 g
- dokładność podziałki: 1 g
- zasilanie: bateria 2xAAA
(baterie nie należą do wyposażenia)

 

WYŚWIETLACZ LCD:
TARE
- funkcja „TAROWANIE"
-- - znak ujemny
o - funkcja „ZERO"
lb - funty
oz - uncje
kg - gramy
g - kilogramy

UŻYTKOWANIE:
Przed użyciem należy zamontować baterie (2xAAA 1,5V)


WYMIANA BATERII:
Otworzyć pokrywę baterii znajdującą się na spodzie urządzenia.
Delikatnie podważyć i wyjąć baterie.
Włożyć nowe baterie. Należy zwrócić uwagę na polaryzację.
Zamknąć pokrywę.
Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie w tym celu przygotowanych pojemników.

 

OBSŁUGA:
Wagę należy postawić na twardej, stabilnej i suchej powierzchni.
Postawić miskę na wadze.
Wcisnąć przycisk [ON/OFF], aby włączyć wagę.
Wyświetlacz LCD po kilku sekundach wskaże 0 g.
Wcisnąć przycisk [UNIT], aby wybrać jednostkę wagi.
Waga jest gotowa do użycia.
Zaleca się ważenie produktów tylko w dołączonej do wagi misce ponieważ inne naczynia mogą zaburzyć pomiar.UWAGA!
Położenie na wagę produktów cięższych niż 5 kg może nieodwracalnie uszkodzić wagę.

 

FUNKCJA „ZERO” LUB „TAROWANIE”:

Podczas ważenia można kolejno dodawać produkty bez konieczności ściągania poprzednich z wagi.

 

Funkcja ”ZERO”

Gdy łączny ciężar produktów na wadze wynosi <4% wagi maksymalnej urządzenia (poniżej 200 g) po naciśnięciu przycisku [Z/T] wyświetlacz pokazuje “_ _ _” lub “0 g”. Znak “_ _ _” oznacza, iż waga jest niestabilna, należy chwilę odczekać. Znak “0 g” oraz pojawienie się po chwili symbolu ”o” w lewym dolnym rogu wyświetlacza oznacza, iż funkcja “ZERO” jest aktywna. Dopuszczalna waga maksymalna pozostaje bez zmian.

 

Funkcja “TAROWANIE”:

Gdy łączna suma ważonych produktów wynosi >4% wagi maksymalnej urządzenia (powyżej 200 g) po naciśnięciu przycisku [Z/T] wyświetlacz pokazuje “_ _ _” lub “0 g”. Znak “_ _ _” oznacza, iż waga jest niestabilna, należy chwilę odczekać. Gdy wyświetlacz pokazuje znak “0 g” oraz symbol “TARE” w lewym górnym rogu oznacza to, iż funkcja jest aktywna. Dopuszczalna waga maksymalna jest pomniejszona o masę całkowitą ważonych produktów. Po ponownym dotknięciu przycisku [Z/T] wyświetlacz pokaże łączną wagę produktów. Kolejne dotknięcie [Z/T] spowoduje wyzerowanie wskazania.

 

WYŁĄCZANIE WAGI:

Wagę można wyłączyć wciskając przycisk lub waga wyłączy się samoczynnie po dwóch minutach od zakończenia ważenia.

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE:

 1. Należy wymienić baterię
 2. Waga przeciążona. Należy usunąć nadmiar ważonych produktów, aby nie uszkodzić wagi.Maksymalne dopuszczalne obciążenie wagi to 5 kg.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Elektroniczna waga kuchenna jest bardzo delikatnym urządzeniem.
Nie wolno zanurzać podstawy w wodzie.
Zalanie elementów elektronicznych wagi może spowodować jej nieodwracalne uszkodzenie.
Tego typu uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
Podstawę wagi należy przecierać suchą szmatką.
Miskę można myć pod bieżącą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.
Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

WARUNKI GWARANCJI:

Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą naprawiane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu.

Pojęcie “naprawa” nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.
Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony sprzęt wraz z dowodem zakupu do centralnego punktu serwisowego na adres:

Eldom Sp. z o.o. 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A.

Przesyłka powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego opakowania). Urządzenie można wysłać na koszt gwaranta – sposób wysyłki przedstawiony na stronie:

https://www.eldom.eu/wsparcie/pomoc/jak-nalezy-wysylac-uszkodzony-sprzet-do-centrali-serwisowej

Informacje o wysyłce można także uzyskać pod nr telefonu 32 253 04 13.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu