Bezpieczeństwo i higiena pracy – jakie zasady obowiązują w biurze?

Ponad 5 milionów Polaków wykonuje swoją codzienną pracę w biurze. Z pozoru wydawać by się mogło, że praca biurowa pozbawiona jest jakichkolwiek zagrożeń. W porównaniu do tych, jakie występują w sektorze budowlanym, przemysłowym czy rolniczym – środowisko pracy w biurze rzeczywiście można uznać za stosunkowo bezpieczne. Nie oznacza to jednak, że zagrożenia w ogóle nie występują. Dlatego też, praca biurowa jak każda inna musi być organizowana w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, eliminujący źródła zagrożeń czy też uciążliwości, które mogłyby wpływać negatywnie zarówno na zdrowie jak i komfort pracy pracowników.

Jakie kwestie pracy w biurze regulują przepisy BHP?

Z czym kojarzy nam się praca w biurze? Oczywiście przede wszystkim, ze stanowiskiem komputerowym, które zazwyczaj składa się z takich podstawowych elementów jak krzesło biurowe z regulowanym siedziskiem i oparciem, biurko oraz monitor ekranowy, klawiatura i mysz. Mimo, że praca przy stanowisku komputerowym klasyfikowana jest jako lekka, zorganizowana w sposób nieprawidłowy może być przyczyną zagrożeń negatywnie wpływających na nasze zdrowie. Jakich? Praca przed komputerem wykonywana przez większą część dobowego wymiaru czasu pracy obciąża nie tylko nasz narząd wzroku, ale również układ mięśniowo – szkieletowy. A to dlatego, że praca siedząca wiąże się z wymuszoną pozycją ciała. Aby maksymalnie zredukować poziom tych zagrożeń, każdy pracodawca ma obowiązek organizować stanowiska komputerowe we właściwy sposób, czyli zgodny z wymaganiami BHP oraz ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, które regulowane są w odpowiednim rozporządzeniu. Do wymagań tych należy między innymi dobór właściwego monitora, stołu, klawiatury i myszki. Wszystkie wymienione elementy muszą spełniać szereg określonych wymagań. Kolejną kwestią pracy w biurze, którą regulują przepisy BHP jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, które również nie może być przypadkowe. Pomieszczenia biurowe muszą być oświetlone zarówno światłem naturalnym jak i sztucznym, co oznacza, że biuro jeśli nie ma ku temu żądnych przesłanek (np. względów technologicznych), nie powinno znajdować się poniżej poziomu terenu, gdzie ograniczony jest dostęp do światła dziennego. Każde stanowisko pracy, niezależnie od tego jak dobry dostęp do naturalnego światła posiada, powinno mieć dostęp do światła sztucznego, o parametrach zgodnych z Polską Normą. Przepisy BHP w biurze określają również jaki powinien być stan biura, w którym przebywają pracownicy. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnić czyste biuro oraz przeprowadzać w nim okresowe remonty i konserwacje. Wymiary jakie powinno mieć biuro również określone są przepisami. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na jednego pracownika powinno przypadać 13 wolnej objętości pomieszczenia oraz  2 wolnej powierzchni podłogi.

Jaka jest minimalna temperatura w pomieszczeniu biurowym według przepisów BHP?

W Rozporządzeniu Ministra Pracy I Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy znajdziemy również przepisy dotyczące temperatury w pomieszczeniach pracy. Według wspomnianego Rozporządzenia, minimalna temperatura w pomieszczeniu biurowym jaką powinien zapewnić pracodawca to 18 stopni C. Niższa temperatura powietrza w miejscu, gdzie wykonywana jest praca biurowa może przeszkadzać pracownikowi w  wykonywaniu codziennych obowiązków oraz negatywnie wpływać na jego wydajność. Co więcej, zbyt niska temperatura w biurze może spowodować utratę zdrowia, a w konsekwencji absencję chorobową pracownika. Zwłaszcza w zimowych miesiącach, kiedy temperatura na zewnątrz drastycznie spada, przydatnym urządzeniem będzie grzejnik olejowy, dzięki któremu w mgnieniu oka podniesiesz temperaturę powietrza w biurze, zapewniając pracownikom komfort termiczny. Co ciekawe, żadne przepisy prawa nie regulują wprost jaka powinna być maksymalna temperatura w pomieszczeniu biurowym. Według specjalistów BHP nie powinna ona jednak przekraczać 30 stopni C. Taka też została określona dopuszczalna temperatura w pracy w przestrzeniach biurowych w przypadku pracy kobiet w ciąży oraz osób młodocianych, czyli takich którzy ukończyli 15 rok życia, ale nie przekroczyli 18 lat.

Grzejnik olejowy HO110C ribby ELDOM
Grzejnik olejowy HO110C ribby ELDOM

Co grozi za nie przestrzeganie zasad BHP w biurze?

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy to podstawowy obowiązek każdego pracownika. Zgodnie z zapisami w Kodeksie Pracy, za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca może zastosować odpowiednią karę. Zgodnie z treścią art. 108 § 1–2 Kodeksu Pracy za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować karę upomnienia lub karę nagany. Natomiast za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną.

Jak wspominaliśmy na początku, kluczem do eliminowania zagrożeń jakie występują w pracy biurowej jest prawidłowa organizacja pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad BHP zarówno przez pracowników jak i pracodawców. Pamiętaj, że bez względu na formę Twojego zatrudnienia pracodawca ma obowiązek zapewnić Ci bezpieczne warunki do wykonywania powierzonej Ci pracy. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla Twojego zdrowia lub życia albo gdy wykonywana przez Ciebie praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, masz prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.